Máme energiu na správnom mieste. Už 20 rokov!

Ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy zabezpečujeme stabilné dodávky elektriny pre všetkých na Slovensku. Viete, ako napredovala elektrifikácia našej krajiny?

Zistite viac

Ako sa to celé začalo

Prvé zdroje elektriny vznikali na území Slovenska už koncom 19. storočia. Neboli prepojené, pretože to v tom období nebolo potrebné. Elektrina sa často spotrebovala priamo tam, kde bola vyrobená, alebo sa elektrickým vedením preniesla na miesto spotreby.

Vedeli ste, že prvý elektrifikačný zákon bol u nás prijatý ešte za čias Rakúsko-Uhorska? Konkrétne v júli 1910 a volal sa Zákon o štátnej podpore pri začatí systematickej elektrifikácie.

Prvé normy až o 10 rokov neskôr

Až do roku 1920 nejestvovali spoločné normy pre prenosovú a rozvodnú sústavu. V septembri 1920 bol vydaný výnos pre rozvoj celoplošnej elektrifikácie a na vytvorenie predpokladov postupného budovania jednotnej prenosovej a rozvodnej sústavy, ktorý určoval normy pre trojfázovú prúdovú sústavu s frekvenciou
50 Hz a jednotné hladiny napätia.

Celoslovenská koordinácia elektrární nastala až po 2. svetovej vojne

Akokoľvek prekvapujúco to môže znieť, ešte počas 40-tych rokov riadenie rozvíjajúcej sa elektrizačnej sústavy zabezpečovali elektrárne alebo rozvodne bez širšej koordinácie. To sa časom stalo neudržateľným. Energetické závody na Slovensku, n. p., a Slovenské elektrárne, n. p. (SE) preto zriadili pri bývalej Mestskej elektrárni Bratislava službu na zber informácií o prevádzke elektrizačnej sústavy Slovenska. Služba prešla na riaditeľstvo SE, čím sa na Slovensku položili základy dnešného dispečerského riadenia. V polovici októbra 1948 začal Slovenský dispečing svoju činnosť pri vtedajšom Krajskom riaditeľstve SE v Žiline. Dispečing v Žiline funguje dodnes.

Vedeli ste, že vedenia 220 kV prenosovej sústavy SR sa začali budovať až od roku 1952? Najstaršie vedenie je V270 a V275 Lískovec – Považská Bystrica – Bystričany. Od roku 1959 až dodnes sa budujú aj 400 kV vedenia a elektrické stanice. Prvé 400 kV vybudované na území ČSR je V404 Varín – Nošovice. Uvedené vedenia sú dodnes v prevádzke.

Prvé prepojenie medzi Moravou, Slovenskom a Českom

Elektrizačná sústava Slovenska tvorila súčasť moravsko-slovenského systému. Prepojenie medzi Moravou a Českom sa uskutočnilo až v roku 1953 jediným 110 kV vedením, čím vznikla elektrizačná sústava celej ČSR. Od roku 1953 štátny dispečing ČSR pri Československých energetických závodoch Praha prevzal úlohu celoštátneho riadiaceho a koordinačného orgánu ES ČSR. Slovenský energetický dispečing (SED) ako podriadený štátnemu dispečingu v Prahe zabezpečoval druhý stupeň dispečerského riadenia ES SR.

Vznik SEP Bratislava

1. 6. 1990 začal fungovať nový štátny podnik Slovenský energetický podnik Bratislava (SEP), z ktorého boli od 1. 9. 1990 vyčlenené rozvodné podniky.

Rozdelenie ČR a SR

Rozdelenie ČSFR a vznik samostatnej SR (1. 1. 1993) sa nutne muselo odzrkadliť aj na elektrizačnej sústave. Spoločné dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy ČR a SR bolo zachované až do 1. 4. 1994. Následne samostatné dispečerské riadenie u nás prebral Slovenský energetický dispečing v Žiline.

Vedeli ste, že v roku 1994 boli zo SEP, š. p., vyčlenené závody Elektrovodu a k 1. 11. 1994 bola založená akciová spoločnosť Slovenské elektrárne, Bratislava? Prenosová sústava sa stala jedným z jej odštepných závodov.

Vznik Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy

V pondelok 21. 1. 2002 vznikla akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS), ktorá pôsobí ako samostatný subjekt. SEPS začala svoju činnosť na základe transformácie a privatizácie v oblasti elektroenergetiky a rozdelením pôvodnej akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne.

Vedeli ste, že jediným akcionárom SEPS je Slovenská republika, v ktorej mene koná Ministerstvo financií SR? Stalo sa tak 2. 10. 2012, kedy začali platiť nové európske pravidlá o odčlenení výroby, distribúcie a prenosu elektriny.

Najvýznamnejšie rozvojové aktivity SEPS

K najvýznamnejším rozvojovým aktivitám od vzniku SEPS patrí posilňovanie 400 kV siete a postupný útlm 220 kV siete v súvislosti s odstavením 1. a 2. bloku bohunickej jadrovej elektrárne, ako aj celkovým vývojom zdrojov elektriny. K napĺňaniu tejto úlohy významne prispeli za dvadsať rokov pôsobenia SEPS viaceré rozsiahle investičné akcie. Dlhodobým cieľom spoločnosti sa stala koordinácia riadenia sústavy v rámci medzinárodne prepojených sústav, udržanie a posilňovanie kontaktov a spolupráce s ostatnými prepojenými sústavami, zastupovanie prenosovej sústavy v medzinárodných organizáciách a presadzovanie záujmov Slovenska v týchto organizáciách.

Vedeli ste, že SEPS investovala počas svojej 20-ročnej existencie do rozvoja prenosovej sústavy vyše miliardu eur?

1 miliarda eur do rozvoja

Prenosová sústava funguje bezpečne, stabilne a primerane aktuálnym potrebám obyvateľov Slovenska aj vďaka obrovským investíciám do elektrických staníc, napríklad v Križovanoch, Veľkom Ďure, Gabčíkove, Medzibrode, Bystričanoch, Lemešanoch, Voli či Moldave nad Bodvou. Rovnako dôležité bolo investovať do výstavby nových vedení na napäťovej úrovni 400 kV, a to do vedení 2x400 kV Lemešany – Moldava, 2x400 kV Lemešany – Voľa – Veľké Kapušany, či v decembri 2020 do prevádzky uvedeného 2x400 kV vedenia Križovany – Bystričany. Veľa energie a financií venovala spoločnosť plánovaniu a realizácii posilňovania kapacít medzištátnych prepojení prenosovej sústavy SR s okolitými prenosovými sústavami, predovšetkým na juhu. V roku 2021 sa na hranici s Maďarskom uviedli do prevádzky nové vysokonapäťové vedenia 2x400 kVGabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a 2x400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka.

Medzinárodná
spolupráca a projekty

SEPS je od roku 2008 členom združenia prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, od roku 2015 je akcionárom spoločnej alokačnej kancelárie JAO, ktorej hlavnou úlohou je vykonávať ročné, mesačné a denné aukcie práv na prenos elektriny, a od roku 2018 je akcionárom v spoločnosti TSCNET Services GmbH, ktorá je jedným z európskych regionálnych koordinátorov bezpečnosti.

S európskymi prevádzkovateľmi prenosových sústav SEPS spolupracuje aj v rámci implementačných projektov k sieťovým predpisom a usmerneniam vyplývajúcim z európskej legislatívy, je aktívna napríklad v projekte Iternational Grid Control Cooperation, ktorého cieľom je vytvorenie európskej platformy pre postup výmeny odchýlok v reálnom čase alebo projektov MARI a PICASSO, ktorých cieľom je vytvorenie európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie.


Po rokoch úspešného fungovania projektu 4M Market Coupling - prepojenia denných trhov medzi českou, slovenskou, maďarskou a rumunskou trhovou oblasťou zaznamenala SEPS minulý rok v oblasti pokračujúcej integrácie jednotného denného trhu s elektrinou v Európe ďalší významný posun – do prevádzky bol uvedený Interim Coupling Project, čím došlo k prepojeniu denných trhov 23 európskych krajín.

Ako vidíme budúcnosť

Rok 2021 bol bohatý na bezprecedentné udalosti, ktoré budú mať vplyv na vývoj elektroenergetického sektora ešte dlhé roky. Ceny komodít, zmena výrobného mixu, štrukturálna zmena spotreby či postupné uvádzanie nového dizajnu trhu v jednotlivých krajinách EÚ sú len príkladmi oblastí, ktoré SEPS intenzívne sleduje a analyzuje. Tieto významné zmeny, nový spôsob riadenia elektrizačných sústav v rámci Európy, ako aj ambície Slovenska a jeho partnerov v EÚ v oblasti dekarbonizácie sú kľúčovými prvkami v procese revízie dlhodobej a strednodobej stratégie SEPS a jej vplyvu vo vzťahu k celej slovenskej elektrizačnej sústave a energetickému ekosystému.

© 2022 Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.