hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Profil
  O spoločnosti
  Charakteristika
  Strategické ciele
  Orgány spoločnosti
  Organizačná štruktúra
  Kontakty
  Kde nás nájdete
  Medzinárodné aktivity
  Podporili sme
  Prezentácia spoločnosti
 
  Medzinárodné aktivity
 
Medzinárodná spolupráca
 

Neodmysliteľným atribútom kvalitného plnenia predmetu činnosti spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) je medzinárodná spolupráca. Dôraz kladieme najmä na aktivity v medzinárodných organizáciách tvorených prevádzkovateľmi prenosových sústav. Naši vysoko kvalifikovaní odborníci zastupujú SEPS v orgánoch a v pracovných štruktúrach medzinárodných organizácií na celoeurópskej aj regionálnej úrovni. Aktivity medzinárodnej spolupráce sú nasledovné:

 • v spolupráci a koordinácii s európskymi prevádzkovateľmi prenosových sústav sa podieľame na rozhodovacích procesoch pri tvorbe energetickej legislatívy a energetickej politiky Európskej únie;
 • spoločným úsilím s európskymi prevádzkovateľmi prenosových sústav, najmä z regiónu strednej a východnej Európy, napomáhame budovaniu vnútorného EÚ trhu s elektrinou a aplikovaniu spoločných pravidiel pre tento trh;
 • harmonizujeme modernizáciu a rozvoj slovenskej prenosovej sústavy s rozvojom európskej siete prenosových sústav;
 • prenášame na naše podmienky najlepšie skúsenosti z praxe podobných podnikov v zahraničí a vystríhame sa opakovaniu omylov iných;
 • motivujeme našich zamestnancov k vnímaniu vlastnej zodpovednosti za slovenskú prenosovú sústavu v kontexte so zodpovednosťou za bezpečnosť a spoľahlivosť európskej siete prenosových sústav;
 • prostredníctvom aktivít v medzinárodných organizáciách upevňujeme naše postavenie na vnútornom trhu EÚ.
ENTSO-E

ENTSO-E je Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav. Táto medzinárodná organizácia, založená 19.12.2008 rozhodnutím EP a EK, združuje 41 prevádzkovateľov prenosových sústav z 34 európskych štátov. SEPS patrí k zakladajúcim členom združenia. Vznik ENTSO-E zjednodušil komunikáciu medzi orgánmi Európskej únie na jednej strane a prevádzkovateľmi prenosových sústav na strane druhej.

Úlohou ENTSO-E je posilniť spoľahlivosť prevádzky, optimalizovať riadenie a harmonizovať technický rozvoj prenosových sústav s cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok elektriny a uspokojiť potreby európskeho vnútorného trhu s elektrinou.

 • Stanovy združenia ENTSO-E.
 • Vnútorné pravidlá
 •  
  Iniciatíva 8 TSO
  Iniciatíva 8 TSO je regionálna iniciatíva prevádzkovateľov prenosových sústav regiónu strednej a východnej Európy založená v roku 2004. Tvorí ju 8 prevádzkovateľov prenosových sústav zo siedmich štátov:

  50Hertz Transmission GmbH Nemecko
  TenneT TSO GmbH Nemecko
  Austrian Power Grid AG Rakúsko
  ELES, Ltd. Slovinsko
  MAVIR Maďarsko
  ČEPS, a.s. Česká republika
  PSE Poľsko
  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Slovensko
   
  EURELECTRIC

  EURELECTRIC je združenie 30 členov z 32 európskych krajín založené v roku 1999. Reprezentuje spoločné záujmy európskeho elektrotechnického priemyslu a jeho poslaním je prispievať k rozvoju a konkurencieschopnosti elektrotechnického priemyslu a propagovať význam elektriny pre prospech spoločnosti. Súčasne podporuje proces trhovej liberalizácie a vytvorenie pan-európskeho trhu s elektrinou.

   
  4MC

  Dňa 19. novembra 2014 bol úspešne spustený CZ-SK-HU-RO Market Coupling,ktorý integruje český, slovenský, maďarský a rumunský denný trh s elektrinou a nahrádza CZ-SK-HU Market Coupling.

  Cieľom projektu, ktorý sa začal v auguste 2013, bolo rozšírenie CZ-SK-HU Market Couplingu o Rumunsko a implementácia riešenia PCR (Price Coupling of Regions). Prevádzkovatelia prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) spoločne s organizátormi trhov (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) podporovaní národnými energetickými regulátormi (ERÚ, ÚRSO, MEKH a ANRE) spolupracovali v rámci projektu, s cieľom navrhnúť a implementovať všetky nevyhnutné riešenia, ktoré zaistia technickú a procedurálnu kompatibilitu 4M MC s riešením európskeho cieľového modelu, ktoré je už implementované v iných prepojených európskych regiónoch. Market Coupling umožňuje vyššiu efektivitu obchodovania a prideľovania kapacít, čo by malo viesť k vyššej bezpečnosti dodávok, vyššej likvidite a nižšej cenovej volatilite.

   
  JAO

  JAO (Spoločná aukčná kancelária) je servisná spoločnosť založená dvadsiatimi prevádzkovateľmi prenosových sústav (PPS) zo sedemnástich krajín, vrátane SEPS. Jej hlavnou úlohou je vykonávať ročné, mesačné a denné aukcie práv na prenos elektriny cez 27 hraníc v Európe.

  Nová aukčná platforma JAO bola založená 1. septembra 2015 v Luxemburgu. JAO bolo vytvorené zlúčením CAO GmbH (Central Allocation Office) so sídlom v Nemecku a CASC.EU v Luxembursku. Spočiatku bude JAO organizovať len aukcie na ročné práva na prenos elektriny pre rok 2016. Po zlúčení, až do konca roku 2015, budú obidve kancelárie fungovať paralelne, aby bolo zabezpečené kontinuálne vykonávania mesačných a denných aukcií na všetkých dotknutých hraniciach. V plnom rozsahu budú všetky úkony a činnosti presunuté do JAO v Luxembursku v prvom štvrťroku 2016.

  JAO výrazne zvyšuje účinnosť a transparentnosť trhu s elektrickou energiou v Európe tým, že predstavuje jediný kontaktný bod pre účastníkov trhu a vytvára likvidnú a takmer celoeurópsku platformu na prideľovanie práv na prenos elektriny.