hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Hlavná stránka
  Profil
  Ekonomika
  Technické údaje
  Dispečing
  Služby
  Ekológia
  Aktuality
  Dokumenty
  Odkazy
  Kontakty
  Náhrady
  Mapa stránok
  Vyhľadávanie
 
  Náhrady

Náhrady za zriadenie vecného bremena

 
V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) má prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len "PPS") povinnosť zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia, ako aj povinnosť zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy. K plneniu uvedených zákonných povinností PPS neodmysliteľne patrí výstavba nových elektroenergetických zariadení, výmena starých zariadení za nové, modernizácia elektroenergetických zariadení, ako aj ich údržba a starostlivosť. Pri realizácii zákonných povinností spojených s výstavbou a následnou prevádzkou prenosovej sústavy je spoločnosť SEPS nútená vykonávať povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach na cudzích nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu, vo verejnom záujme a za podmienok stanovených Zákonom o energetike a inej súvisiacej legislatívy. Výkon práv a povinností PPS sa uskutočňuje na pozemkoch cudzích vlastníkov, pričom podmienky výkonu práv a povinností PPS s ohľadom na rešpektovanie vlastníckeho práva upravuje § 11 Zákona o energetike.

Oprávnenia PPS k cudzím nehnuteľnostiam vznikajú zo zákona a zapisujú sa do katastra nehnuteľností ako zákonné vecné bremeno v prospech spoločnosti SEPS.

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12. Odsek 12 stanovuje: Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku.

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne.

V súčasnosti si vlastník, ktorého pozemok je dotknutý elektroenergetickou stavbou môže uplatniť náhradu v zákonnej lehote v súvislosti s predmetnými líniovými stavbami:
 

Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany

2x400 kV vedenie lokalita Veľký Meder - štátna hranica SR/ Maďarsko

2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - štána hranica SR/ Maďarsko

 
 
Späť