hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 

I.
Úvodné ustanovenia

Obchodná spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2906/B (ďalej len „spoločnosť SEPS“ alebo „prevádzkovateľ“), vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenskej republiky. Zabezpečuje prenos elektrickej energie z elektrární do distribučnej siete a veľkým odberateľom napojeným na 220 kV a 400 kV siete. Prostredníctvom vedení a elektrických staníc prenosovej sústavy sa realizuje dovoz, vývoz a tranzit elektrickej energie a jej presné meranie.

Poslaním spoločnosti SEPS je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami. Pritom dbá na dodržiavanie transparentných a nediskriminačných princípov prístupu k sústave s minimálnymi dopadmi na životné prostredie a rešpektuje požiadavky vyplývajúce z národnej i európskej legislatívy, z regulačných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a z relevantných pravidiel prevádzky a medzinárodnej spolupráce nadnárodnej synchrónne prepojenej elektrizačnej sústavy Európskej únie.

V rámci zabezpečovania riadneho prenosu elektrickej energie a vykonávania podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti SEPS k spracúvaní rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôznorodé, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosť SEPS si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov spoločnosťou SEPS, vydáva spoločnosť SEPS tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Spoločnosť SEPS transparentne zverejní Privacy Policy na svojom webovom sídle tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup.
 

II.
Základné pojmy

Termíny a skratky používané v texte tejto Privacy Policy majú význam, ktorý im je priradený nižšie:
 • Nariadenie GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov);
 • Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Legislatíva o ochrane osobných údajov zahŕňa Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov;
 • Spoločnosť SEPS je obchodná spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO: 35 829 141, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2906/B;
 • Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 • Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno Prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Na účely tejto Privacy Policy sa spoločnosť SEPS považuje za prevádzkovateľa, ak spracúva osobné údaje v zmysle predchádzajúcej vety;
 • Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 • Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov;
 • Spracúvanie je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 • Obmedzenie spracúvania je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
 • Profilovanie je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom;
 • Pseudonymizácia je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe;
 • Informačný systém je akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe;
 • Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle Dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka;
 • Porušenie ochrany osobných údajov je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie najmä k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim;
 • Tretia krajina je krajina, ktorá nie je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore;
 • Metodik na ochranu osobných údajov je zamestnanec spoločnosti SEPS písomne poverený výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov v danom informačnom systéme osobných údajov;
 • Vrcholovo zodpovedná osoba (tiež ako „Data Protection Officer“ alebo „DPO“) je zamestnancom spoločnosti SEPS alebo osobou, ktorá plní úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej so spoločnosťou SEPS. DPO dohliada na súlad spracúvania osobných údajov spoločnosti SEPS s Legislatívou o ochrane osobných údajov a plní ďalšie úlohy vymedzené touto legislatívou;
 • Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51 Nariadenia GDPR; v Slovenskej republike sa za dozorný orgán považuje Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 

III.
Bezpečnosť spracúvania

V záujme ochrany práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť SEPS prijala primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie požiadaviek Legislatívy o ochrane osobných údajov. Spoločnosť SEPS považuje bezpečnosť spracúvania osobných údajov za prioritnú a vynakladá permanentné úsilie na to, aby sa zamedzilo bezpečnostným incidentom, ktoré by mohli viesť k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Bezpečnosť spracúvania je pravidelne posudzovaná so zreteľom na najnovšie poznatky a charakter spracúvania osobných údajov.

Záujem o ochranu osobných údajov dotknutých osôb preukazuje aj získanie viacerých certifikátov na základe splnenia všetkých bezpečnostných požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti. S poukazom na dané si dovoľujeme zdôrazniť, že všetky osobné údaje, ktoré od dotknutej osoby získame, sú spracúvané s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Spoločnosť SEPS pravidelne posudzuje a podľa možností aplikuje primerané záruky pre bezpečnosť osobných údajov, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo pseudonymizáciu.

Súlad spracúvania osobných údajov spoločnosťou SEPS s Nariadením GDPR, ako aj ostatnými právnymi predpismi Únie, Zákonom o ochrane osobných údajov a s pravidlami spoločnosti SEPS monitorujú Metodici na ochranu osobných údajov a Data Protection Officer (DPO). Funkciou DPO v spoločnosti SEPS je poverený: Ing. Tibor Szabo, vedúci odboru bezpečnosti. Kontaktné údaje DPO sú: tibor.szabo@sepsas.sk, tel: +421 2 5069 2504, mobil: +421 917 427 863
 

IV.
Zásady spracúvania

Spoločnosť SEPS dôsledne rešpektuje zásady spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a ich súkromie, pričom dbá na to, že osobné údaje musia byť najmä:
 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne;
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie príslušného účelu spracúvania;
 4. správne a podľa potreby aktualizované;
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.
Spoločnosť SEPS získava spracúvané osobné údaje priamo od tej – ktorej dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré spoločnosť SEPS nezískala od dotknutej osoby, získavala od inej ako dotknutej osoby (napr. od rodinného príslušníka), alebo ich získala z verejne prístupných zdrojov a informácií (ako napríklad Katastrálny portál, Obchodný register SR a pod.).

Spoločnosť SEPS pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorí pri výkone svojej činnosti v zmysle príslušnej zmluvy spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti SEPS. Spoločnosť SEPS využíva len sprostredkovateľov, ktorí vyhlásili, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Legislatívy o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Spracúvanie sprostredkovateľom sa riadi osobitnou zmluvou, ktorá zaväzuje sprostredkovateľa voči prevádzkovateľovi a obsahuje náležitosti v zmysle Nariadenia GDPR.

V prípade prenosu osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa spoločnosť SEPS zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti. V prípade neexistencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti sa spoločnosť SEPS zaväzuje uskutočniť prenos osobných údajov dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len v prípade existencie primeraných záruk podľa článku 46 a 47 Nariadenia GDPR, alebo v prípade existencie výnimiek pre osobitné situácie podľa článku 49 Nariadenia GDPR. O existencii primeraných záruk, resp. existencii výnimiek pre osobitné situácie sa spoločnosť SEPS zaväzuje dotknutú osobu vopred informovať.

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť SEPS bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak nie je splnená niektorá z podmienok pre upustenie od oznamovacej povinnosti.
 

V.
Účely spracúvania osobných údajov v spoločnosti SEPS a právne základy spracúvania

Je v záujme spoločnosti SEPS spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba na konkrétny a aktuálny účel. Spoločnosť SEPS primárne spracúva osobné údaje, pretože je to potrebné pre splnenie jej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa alebo na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Spoločnosť SEPS taktiež spracúva určité osobné údaje dotknutých osôb, nakoľko toto spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje ako prevádzkovateľ. Súhlas dotknutých osôb so spracúvaním osobných údajov vyžaduje spoločnosť SEPS v adekvátnych prípadoch, ak si to povaha spracúvania vyžaduje. Spoločnosť SEPS aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, ak nie je v konkrétnom prípade nižšie výslovne uvedené inak.

Spoločnosť SEPS spracúva osobné údaje pre dosiahnutie nižšie popísaných účelov a na základe nižšie uvedených právnych základov:
 1. Informačný systém osobných údajov „Evidencia vstupov“
  Účelom spracúvania osobných údajov je kontrolovaný pohyb osôb v priestoroch spoločnosti SEPS, v rámci ktorého dochádza aj k vydávaniu a evidencii povolení na vstup cudzích osôb do priestorov spoločnosti SEPS, povolení jednorazového vstupu externej osoby do priestorov spoločnosti SEPS, osobitných povolení pre fyzické osoby, povolení na vjazd cestného vozidla, povolení jednorazového vjazdu cestného vozidla. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti SEPS ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje kontrolovaný pohyb osôb v priestoroch spoločnosti SEPS, bezpečnosť svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade jej nebude umožnený kontrolovaný vstup do priestorov spoločnosti SEPS.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti SEPS, súdy, orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 2. Informačný systém osobných údajov „Kamerový systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti“
  Účelom spracúvania osobných údajov je monitorovanie areálu a priestorov spoločnosti SEPS prístupných verejnosti za účelom ochrany majetku spoločnosti SEPS, zdravia a majetku osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch, finančných záujmov spoločnosti SEPS, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti SEPS alebo tretej strany.
  Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti SEPS ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje predovšetkým bezpečnosť svojich zamestnancov a ochranu svojho majetku.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: príslušníci súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej ochranu majetku spoločnosti SEPS, súdy, orgány činné v trestnom konaní, subjekty zabezpečujúce správu a podporu informačných technológií, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 3. Informačný systém osobných údajov „Evidencia doručenej a odoslanej pošty“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie doručenej a odoslanej pošty.
  Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti SEPS ako prevádzkovateľa, ktorým sleduje prvotnú a generálnu evidenciu pošty za účelom vedenia jej prehľadného zoznamu za predpokladu dodržania zásady minimalizácie. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k plnohodnotnej poštovej komunikácii a jej evidencii.
  Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 4. Informačný systém osobných údajov „Zmluvné vzťahy“
  Účelom spracúvania osobných údajov je uzatváranie a plnenie zmluvných vzťahov, vrátane vykonávania opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, pričom v rámci predmetného informačného systému dochádza (I.) k spracúvaniu osobných údajov fyzickej osoby ako jednej zo zmluvných strán; (II.) k pripravovaniu zmluvných vzťahov, a to napríklad zmlúv o prevode nehnuteľností, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, poistných zmlúv, vypracovaniu zmlúv v rámci dodávateľsko – odberateľských vzťahov a podobne; (III.) k vedeniu evidencie uzatvorených a ukončených zmluvných vzťahov s tretími subjektmi, ktoré sú považované za dotknutú osobu.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy, resp. nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre verejné obstarávanie, orgány Finančnej správy, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, daňoví a účtovní poradcovia, Okresný úrad, katastrálny odbor, Slovenská obchodná inšpekcia, Centrálny register zmlúv, banky a pod.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 5. Informačný systém osobných údajov „Verejné obstarávanie“
  Účelom spracúvania osobných údajov je zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb a zabezpečovanie iných s tým súvisiacich činností.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo Zákona o verejnom obstarávaní, resp. inej súvisiacej legislatívy.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Úrad pre verejné obstarávanie, súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, členovia výberovej komisie a iné oprávnené subjekty.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 6. Informačný systém osobných údajov „Evidencia členov predstavenstva a členov dozornej rady“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie agendy orgánov spoločnosti SEPS, ktorými je myslené predstavenstvo spoločnosti SEPS a dozorná rada spoločnosti SEPS.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, ako aj plnenie zákonných povinností spoločnosti SEPS v zmysle Obchodného zákonníka, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou, resp. zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Obchodný register SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Osobné údaje členov orgánov spoločnosti SEPS v rozsahu titul, meno, priezvisko a funkcia môžu byť zverejnené na Intranete, v publikáciách, na sociálnych sieťach a na webovom sídle spoločnosti SEPS.
  Prenos osobných údajov Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 7. Informačný systém osobných údajov „Evidencia sťažností“
  Účelom spracúvania osobných údajov je prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a oznamovanie výsledkov prešetrení sťažností alebo prekontrolovania sťažností dotknutých osôb.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nie je možné sťažnosť vybaviť a spoločnosť SEPS je povinná ju odložiť, resp. nie je možné plniť ďalšie povinnosti v zmysle príslušnej legislatívy.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: orgány verejnej správy a iné osoby, v rámci poskytovanej súčinnosti.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 8. Informačný systém osobných údajov „Evidencia ubytovaných hostí“
  Účelom spracúvania osobných údajov je evidovanie ubytovaných hostí v súlade so zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v platnom znení (ďalej len „Zákon o hlásení pobytu občanov“) v Knihe ubytovaných hostí, ktorí môžu byť aj cudzími štátnymi príslušníkmi.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti SEPS v zmysle Zákona o hlásení pobytu občanov a súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo Zákona o hlásení pobytu občanov.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: príslušný útvar policajného zboru, štátne orgány, ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 9. Informačný systém osobných údajov „Evidencia žiadostí na základe zákona o slobode informácií“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení a ich evidencia.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nie je možné vyžiadanú informáciu žiadateľovi sprístupniť a spoločnosť SEPS žiadosť odloží.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 10. Informačný systém osobných údajov „Databáza uchádzačov o zamestnanie“
  Účelom spracúvania osobných údajov je:
  • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí spoločnosti SEPS dobrovoľne zaslali svoj životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu, a to bez toho, aby reagovali na konkrétne výberové konanie, resp. zverejnený inzerát propagujúci voľné pracovné miesta. Prijaté životopisy, motivačné listy, žiadosti o prijatie do zamestnania, alebo inú obdobnú dokumentáciu spoločnosť SEPS uchováva vo vytvorenej databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu súhlasu udeleného dotknutou osobou a v prípade potreby obsadenia voľného pracovného miesta vybraných uchádzačov z predmetnej databázy kontaktuje. Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany SEPS žiadnym spôsobom postihované.
  • vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie, ktorí prejavili záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu ponúkanú spoločnosťou SEPS. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, v opačnom prípade je znemožnená účasť dotknutej osoby na výberovom konaní. V prípade, ak dotknutá osoba prejavila záujem o konkrétnu pracovnú pozíciu, avšak nedošlo ku vzniku pracovnoprávneho vzťahu a dotknutá osoba následne nevyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov na jej ďalšie evidovanie v databáze uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti SEPS, jej osobné údaje budú zlikvidované.

  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, Inšpektorát práce.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 11. Informačný systém osobných údajov „Ekonomicko – účtovný“
  Účelom spracúvania osobných údajov je spracovanie účtovných dokladov, t.j. spracovanie účtovných dát a výkazníctva, poskytovanie účtovných informácií, metodiky a noriem v oblasti účtovníctva a daní.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 o správe dani (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve a ostatných relevantných právnych predpisov.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: účtovní a daňoví poradcovia, orgány Finančnej správy SR, súdy, orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, audítori, banky, Centrálny register zmlúv.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 12. Informačný systém osobných údajov „Vymáhanie pohľadávok“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a vymáhanie pohľadávok, ktoré spočíva v účinnom vymáhaní pohľadávok spoločnosti SEPS a zabezpečenia riadnej ochrany práv a právom chránených záujmov spoločnosti SEPS, resp. tretích strán.
  Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, orgány činné v trestnom konaní, súdy.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 13. Informačný systém osobných údajov „Súdne spory a iné právne konania“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a vybavovanie súdnych sporov a iných právnych konaní, ktorými spoločnosť SEPS sleduje najmä preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.
  Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti SEPS ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich právnych nárokov.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, audítori.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 14. Informačný systém osobných údajov „Pracovné stretnutia s výrobcami a dodávateľmi elektriny a plynu“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie dokumentácie a záznamov zo stretnutí účastníkov pracovných stretnutí výrobcov a dodávateľov elektriny a plynu, ktoré sú následne preskúmavané a hodnotené predstavenstvom spoločnosti SEPS. Právnym základom spracúvania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. oprávnené záujmy spoločnosti SEPS ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje vedenie evidencie dokumentácie a záznamov zo stretnutí, ako aj vedenie účinných rokovaní. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nedôjde k vzniku príslušného zmluvného vzťahu, resp. k vykonávaniu opatrení pred uzatvorením zmluvy. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť SEPS nedokáže viesť účinné rokovania s príslušnými výrobcami a dodávateľmi elektriny a plynu, ani dokumentáciu a záznamov zo stretnutí.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby, účtovní a daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány činné v trestnom.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 15. Informačný systém osobných údajov „Infolinka“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie dopytov a otázok dotknutých osôb adresovaných spoločnosti SEPS.
  Právnym základom spracúvania je slobodný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, resp. plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a ich neposkytnutie nebude zo strany spoločnosti SEPS žiadnym spôsobom postihované, resp. ak je právnym základom plnenie zmluvy, dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, v opačnom prípade nemôže dôjsť k riadnemu vybaveniu jej dopytu.
  Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 16. Informačný systém osobných údajov „Štatutári, splnomocnenci a zamestnanci dodávateľov a odberateľov“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie členov štatutárnych orgánov, zástupcov, a zamestnancov dodávateľov a odberateľov alebo nimi poverených alebo splnomocnených osôb, resp. ďalších obdobných subjektov, a to s cieľom viesť účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou.
  Právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti SEPS ako prevádzkovateľa, ktorými sleduje účinnú komunikáciu s druhou zmluvnou stranou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, resp. v zmysle ust. § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov strpieť poskytnutie svojich osobných údajov, pričom v prípade neposkytnutia osobných údajov spoločnosť SEPS nedokáže účinne komunikovať s druhou zmluvnou stranou.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 17. Informačný systém osobných údajov „Whistleblowing“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie podnetov doručených spoločnosti SEPS v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti, vedenie ich evidencie a realizácia s tým súvisiacich opatrení.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: súd, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. Inšpektorát práce), Ministerstvo spravodlivosti SR, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 18. Informačný systém osobných údajov „Anti-money-loundering“
  Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia opatrení súvisiacich s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a s ochranou pred financovaním terorizmu.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby a pod.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 19. Informačný systém osobných údajov „Správa registratúry“
  Účelom spracúvania osobných údajov je riadne vedenie a správa registratúry.
  Právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti SEPS v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. inej súvisiacej legislatívy. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia spoločnosť SEPS nemôže plniť svoje zákonné povinnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
  Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: Ministerstvo vnútra SR a ostatné orgány štátnej správy na úseku archívov a registratúr, súdy a orgány činné v trestnom konaní, advokáti poskytujúci spoločnosti SEPS právne služby.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.


 20. Informačný systém osobných údajov „Štatistické účely“
  Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databáz štatistík o určitých osobných údajov dotknutých osôb, a to s použitím primeraných a účinných technických a organizačných opatrení, najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.
  Právnym základom spracúvania je článok 89 Nariadenia GDPR.
  Osobné údaje dotknutej osoby nie sú poskytované príjemcom.
  Spoločnosť SEPS nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutých osôb do Tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

VI.
Spracúvané osobné údaje

Spoločnosť SEPS spracúva len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje predovšetkým na výkon svojej podnikateľskej činnosti, pre plnenie svojich zákonných a zmluvných povinností a pre ochranu svojich oprávnených záujmov. Spoločnosť SEPS dbá na to, aby o dotknutej osobe spracúvala len taký rozsah osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre naplnenie účelu príslušného spracúvania. Túto zásadu minimalizácie spracúvania uplatňuje aj v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú spoločnosti SEPS poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby. V prípade, ak spoločnosť SEPS monitoruje polohu dotknutých osôb, primeraným spôsobom o tom dotknutú osobu upovedomí.
 

VII.
Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť SEPS uchováva osobné údaje dotknutých osôb po rôzne dlhú dobu, ktorá závisí od dôvodu a účelu ich spracúvania. Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť SEPS spracúva osobné údaje:
 • po dobu vyžadovanú príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia svojich zákonných povinností;
 • po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného zmluvou, či trvania predzmluvných vzťahov, ak spracúva osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy;
 • po dobu trvania oprávneného záujmu, ktorý sleduje spoločnosť SEPS, ak je spracúvanie osobných údajov na tento účel nevyhnutné;
 • po dobu výslovne uvedenú v súhlase alebo do jeho odvolania, ak spracúva osobné údaje na základe súhlasu.
S cieľom zabezpečiť, aby sa osobné údaje neuchovávali dlhšie, než je to nevyhnutné, spoločnosť SEPS stanoví lehoty na vymazanie alebo pravidelné preskúmanie osobných údajov. Osobné údaje je možné spracúvať iba po dobu, pokiaľ pretrváva účel ich spracúvania. Po tejto dobe sa osobné údaje bezodkladne zlikvidujú v súlade s príslušnými internými predpismi a dokumentmi spoločnosti SEPS. Konkrétne doby uchovávania jednotlivých údajov sú uvedené v príslušných interných predpisoch a dokumentoch spoločnosti SEPS (napr. Registratúrny poriadok spoločnosti SEPS). Dotknutá osoba môže spoločnosti SEPS (resp. DPO) kedykoľvek adresovať žiadosť o uvedenie, ako dlho budú jej osobné údaje uchovávané.

Po uplynutí príslušnej vyššie uvedenej doby je spoločnosť SEPS oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutej osoby len na zlučiteľné účely alebo na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.
 

VIII.
Práva dotknutých osôb

Spoločnosť SEPS považuje za dôležité, aby každá dotknutá osoba mala kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a aby osobné údaje boli spracúvané zákonne. Je v záujme spoločnosti SEPS umožniť dotknutým osobám čo možno najjednoduchší výkon ich práv v súvislosti s ochranu osobných údajov. V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť elektronicky na e-mailovú adresu: , poštou zaslaním písomného dopytu adresovaného „do rúk zodpovednej osoby“ na adresu: .Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava, telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5069 2504, mobil: +421 917 427 863, alebo aj osobne v sídle spoločnosti SEPS so žiadosťou o stretnutie so zodpovednou osobou.

Dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti SEPS prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 1. Právo na prístup
  Dotknutá osoba má právo získať od spoločnosti SEPS potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutá osoba má zároveň právo získať kópiu spracúvaných osobných údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 Nariadenia GDPR, ako napríklad: účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, dobu uchovávania osobných údajov atď.


 2. Právo na opravu
  Je v záujme spoločnosti SEPS spracúvať o dotknutej osobe len aktuálne osobné údaje, a preto žiadame dotknuté osoby, aby aktívne využívali svoje právo na doplnenie neúplných osobných údajov a na opravu nesprávnych osobných údajov.


 3. Právo na vymazanie
  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť SEPS bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený niektorý z dôvodov článku 17 Nariadenia GDPR. Dôvodom výmazu môže byť napríklad, ak dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a podobne.


 4. Právo na obmedzenie spracúvania
  Dotknutá osoba má právo dosiahnuť, aby spoločnosť SEPS obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak nastanie niektorý z prípadov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR. K obmedzenie dôjde napríklad ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti SEPS overiť správnosť osobných údajov) alebo ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia.


 5. Právo na prenosnosť údajov
  Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti SEPS, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, spoločnosť SEPS prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.


 6. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
  Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti na to nadväzujúcemu prípadnému profilovaniu. Spoločnosť SEPS nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti SEPS, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Spoločnosť SEPS aktuálne nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.


 7. Právo podať sťažnosť
  Ak má dotknutá osoba podozrenie, že spoločnosť SEPS spracúva osobné údaje nezákonne, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


 8. Právo odvolať súhlas
  Ak ide o spracúvanie osobných údajov, pre ktoré sa v zmysle Legislatívy o ochrane osobných údajov vyžaduje súhlas dotknutej osoby, vyžaduje spoločnosť SEPS, za príslušným účelom spracúvania osobných údajov od dotknutej osoby súhlas so spracúvaním jej osobných údajov, ktorý je jasným prejavom vôle a je slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Spoločnosť SEPS bez zbytočného odkladu poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti dotknutej osoby podľa tohto článku, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť SEPS informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Ak spoločnosť SEPS neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 Nariadenia GDPR sa poskytujú bezplatne.
 

IX.
Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov prosíme dotknuté osoby, aby vrcholovo zodpovednú osobu (DPO) kontaktovali takou formou, ktorá dotknutej osobe najviac vyhovuje.

Spoločnosť SEPS je oprávnená zmeniť politiku ochrany osobných údajov, a to najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, aktualizácie účelov a prostriedkov spracúvania a podobne. Spoločnosť SEPS prípadnou zmenou tejto politiky ochrany osobných údajov neobmedzí práva dotknutej osoby, ktoré vyplývajú z Legislatívy o ochrane osobných údajov. Ak dôjde k úpravám politiky ochrany osobných údajov, spoločnosť SEPS o tom dotknuté osoby vhodným spôsobom upovedomí.