hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Prevádzkové poriadky podľa sieťových
predpisov EÚ
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy do 31.12.2011
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Ochrana Osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
 
  Platné Technické podmienky
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
 

Tieto „Technické podmienky“ spracoval SEPS v zmysle § 17 ods. 5 Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a sú záväzné pre všetkých účastníkov trhu. Rozsah „Technických podmienok“ je vymedzený vyhláškou MH SR č. 337/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu technických podmienok prístupu a pripojenia do sústavy a siete a pravidlá prevádzkovania sústavy a siete.

Európska komisia notifikovala Technické pravidlá SEPS, určujúce technicko - konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do prenosovej sústavy prevádzkovateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Predmetný dokument je zverejnený na: ec.europa.eu/enterprise/...
pod notifikačným číslom 2011/0533/SK - N20E v databáze EK "TRIS".

Obsah Technických podmienok je členený do šiestich dokumentov nasledovne:

 
Kompletné dokumenty na stiahnutie
Názov Dokument Veľkosť
Dokument A
Všeobecné ustanovenia
TP-A-072009_01.pdf 1 224 kB
Dokument B
Technické podmienky pre pripojenie a prístup k prenosovej sústave
TP-B-082011_1.pdf 1 426 kB
Dokument C
Pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy
TP-C-082011_1.pdf 493 kB
Dokument D
Dispečerské riadenie prenosovej sústavy
TP-D-072009_01.pdf 1 196 kB
Dokument E
Prílohy
TP_E_112009.pdf 882 kB
Dokument F
Metodiky
TP-F-082011_1.pdf 325 kB
 
Prílohy určené na vypĺňanie (vybrané časti Dokumentu E)
Názov Dokument Veľkosť
Príloha - tabuľka č. 1 TP_E_112009
_tabulky.xls
1 406 kB
 
Späť