hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Technické údaje
  Základné údaje
  Schémy siete
  Vybrané ukazovatele
 
  Základné údaje prenosovej sústavy
   
 
 Základné údaje o prenosovej sústave za rok 2017 
 
 Vonkajšie elektrické vedenia - dĺžky vedení
Napätie
(kV)
Dĺžka trasy vedenia (km) Rozvinutá dĺžka
(km)
jednoduché dvojité VSV celkom
400 1 341,385 379,728 18,678 1 739,791 2 138,197
220 543,660 141,113 0,000 684,773 825,886
110 0,254 21,093 18,678 40,025 79,796
Spolu 1 885,299 541,934 37,356 2 464,589 3 043,879
 
Vonkajšie elektrické vedenia - počet stožiarov
Napätie
(kV)
Jednoduché
(ks)
Dvojité
(ks)
VSV
(ks)
Celkom
(ks)
400 3 877 1 188 64 5 129
220 1 693 456 0 2 149
110 1 81 0 82
Spolu 5 571 1 725 64 7 360
 
Elektrické stanice
Napätie
(kV)
Počet rozvodní
(ks)
Počet polí
(ks)
400 19 132
220 6 42
110 1 24
Spolu 26 198
 
Vývoj počtu rozvodní

 
Sieťové transformátory
Prevod napätia
(kV/kV)
Počet transformátorov
(ks)
Celkový výkon
(MVA)
400/220 3 1 400
400/110 29 8 710
220/110 8 1 600
Spolu 40 11 710
 
Vývoj počtu transformátorov
 
Inštalovaný výkon transformátorov v MVA
 
Ochrany a automatiky
Napätie
(kV)
Počet ochrán
digitálnych
(ks)
Počet ochrán elektromech.
(ks)
Počet ochrán elektronických
(ks)
Počet ochrán
hybridných
(ks)
400 665 15 33 2
220 165 9 12 0
110 178 12 0 0
35 27 0 15 0
33 47 0 0 0
22 7 17 0 0
10.5 60 22 3 0
6.3 9 0 0 0
0.4 16 0 0 0
kostra 37 0 4 0
Spolu 1 211 75 67 2
 
Prehľad ochrán a automatík v elektrických staniciach podľa druhu