main page printed version contacts search map of pages
    News
  Information
  Press news
  Network codes
  Questions & answers
 
  Press news
 
 

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Vysokonapäťové prepojenia jednosmerným prúdom („Network Code on High Voltage Direct Current“)

 
Brusel 7.11. 2013

ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu pre Vysokonapäťové prepojenia jednosmerným prúdom (NC HVDC).

Konzultačné obdobie je otvorené počas dvoch mesiacov od 7. novembra 2013 do 7. januára 2014. Verejný seminár k predmetnému sieťovému predpisu HVDC je naplánovaný na 4. decembra 2014 v Bruseli.

Sieťový predpis HVDC špecifikuje požiadavky na prepojenia jednosmerného prúdu na veľké vzdialenosti, prepojenia medzi rôznymi synchrónnymi oblasťami a jednosmerne prepojenými modulmi ako sú napríklad offshore veterné farmy, ktoré sa stávajú významnými v rámci európskej elektrizačnej sústavy.

Na základe získanej spätnej väzby z verejnej konzultácie, ako aj dodatočných vstupov od Užívateľskej skupiny HVDC, bude sieťový predpis NC HVDC dokončený a následne predložený na ACER do konca apríla 2014.

Podklady
Sieťový predpis NC HVDC je už deviatym predpisom z balíčka predpisov vypracovaných ENTSO-E a tretím v oblasti pripájania, tak ako je stanovené v Rámcových pravidlách ACER. Dňa 29. apríla 2013 EK formálne udelila mandát ENTSO-E k vypracovaniu sieťového predpisu HVDC a jeho predloženiu na ACER do 1. mája 2014. Počas obdobia kreovania predpisu experti z ENTSO-E viedli komplexné diskusie s kľúčovými predstaviteľmi záujmových strán. Prvá konzultácia k obsahu predpisu sa uskutočnila v máji 2013. Vzájomné interakcie viedli k výrazným vylepšeniam znenia návrhu sieťového predpisu, ktorý je v súčasnosti predmetom konzultácie. Po skončení verejnej konzultácie a pred samotným sfinalizovaním znenia sieťového predpisu sa predpokladá, že sa uskutočnia ďalšie stretnutia s Užívateľskou skupinou HVDC.

Účasť na verejnej konzultácii
Záujmové strany sú vyzvané na predloženie svojich pripomienok k návrhu znenia sieťového predpisu cez internetové rozhranie ENTSO-E v termíne do 7. januára 2014. Pripomienky, ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie o spôsobe predkladania pripomienok je možné získať tu. Na priložených odkazoch je možné stiahnuť návrh sieťového predpisu ako aj podporné dokumenty k nemu.

Súvisiace odkazy:
 
 
Späť