hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Archív správ
 
  Verejné konzultácie
 

Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021

 
 
Úvod
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na roky 2019 až 2021 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu prostredníctvom viacročného výberového konania.

Cieľom verejnej konzultácie je odborná diskusia k Stratégii za účasti všetkých dotknutých subjektov – poskytovateľov podporných služieb, účastníkov trhu s elektrinou, orgánov štátnej správy a ÚRSO. Verejná konzultácia bude ukončená dňa 10.05.2018, následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a dňa 17.05.2018 bude v Bratislave zorganizovaný workshop k výsledkom verejnej konzultácie. Z dôvodu zabezpečenia vhodných priestorov je potrebné, aby záujemcovia o účasť na workshope zaslali záväznú prihlášku na priloženom Registračnom formulári najneskôr do 03.05.2018 12:00 na adresu workshop_pps@sepsas.sk. Presné miesto a čas konania workshopu bude určené podľa počtu zaregistrovaných záujemcov, ktorým bude najneskôr do 14.05.2018 zaslaná pozvánka na workshop.
 
 
Dokument predložený k verejnej konzultácii
V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR“ a „Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017“.
 
Dokumenty na stiahnutie:
Názov Dokument
Stratégia Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021
Príloha č.1 k Stratégii Manažérske zhrnutie štúdie spoločnosti EuroEnergy, spol. s r.o. „Posouzení variant výrobního mixu ES SR Aktualizované manažerské shrnutí pro orgány státní správy SR“
Príloha č.2 k Stratégii Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2017
Formulár Formulár na zaslanie pripomienok
Registračný formulár Registračný formulár
Pripomienky subjektov VK Pripomienky subjektov VK
1. prezentácia Zdrojová primeranosť ES SR
2. prezentácia Posouzení variant výrobního mixu SR
3. prezentácia Stratégia PpS 2019-2021
4. prezentácia Workshop PpS 2019-2021
 
 
Pravidlá konzultačného procesu
  1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
  2. Lehota na predloženie pripomienok je 10.05.2018.
  3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
  4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
  5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
  6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
  7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
  8. Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 17.05.2018.
 
 
Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii
 
Späť