hlavná stránka verzia pre tlac kontakty vyhľadávanie mapa stránok
    Aktuality
  Informácie
  Informácie o OZE
  Tlačové správy
  Sieťové predpisy
  Verejné konzultácie
  Verejné obstarávanie
  Otázky a odpovede
  Vydávanie stanovísk k žiadostiam tretích strán
  Archív správ
 
  Verejné konzultácie
 

Verejná konzultácia k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022

 
 
Úvod
Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“.

Dokument „Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022“ (ďalej len „Stratégia“) je sumarizáciou informácií a argumentov pre zabezpečenie dostatočného objemu podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2022 pri minimalizácii nákladov na obstaranie PpS na základe ekonomicky efektívneho a transparentného princípu, a to v nadväznosti na pozitívne výsledky Viacročného výberového  konania na roky 2019 – 2021 ďalej len „VVK“) uskutočneného v súlade s odporučeniami dokumentu Stratégia zabezpečenia dostatočného   objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre obdobie rokov 2019 až 2021 (ďalej  len „Stratégia PpS 2019 - 2021“), ktorý bol predmetom verejnej konzultácie v roku 2018, a s rešpektovaním európskej legislatívy.

Hlavným cieľom verejnej konzultácie je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu poskytovateľov PpS, účastníkov trhu s elektrinou, štátne inštitúcie a odborníkov z oblasti elektroenergetiky a pripraviť podmienky pre uskutočnenie výberového konania na obstaranie PpS na rok 2022.

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 12.8.2019. Následne spoločnosť SEPS spracuje predložené námety a výsledok verejnej konzultácie bude odprezentovaný na workshope, ktorý sa uskutoční dňa 21.8.2019 v čase od 10.00 – 14.30 v kongresovej sále Wilson v Hoteli LOFT, Štefánikova 4, Bratislava. Záujemcov o účasť na workshope prosíme o zaslanie záväznej prihlášky na priloženom Registračnom formulári najneskôr do 12.8.2019 na adresu workshop_pps@sepsas.sk.
 
 
Dokument predložený k verejnej konzultácii
V rámci tejto verejnej konzultácie spoločnosť SEPS predkladá dokument Stratégia vrátane jej príloh: „Posouzení dostupnosti PpS pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu ES SR - Shrnutí pro potřeby zabezpečení PpS na rok 2022“ a „Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2021“.
 
Dokumenty na stiahnutie:
Názov Dokument
Stratégia Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR pre rok 2022
Príloha č.1 k Stratégii Zhrnutie štúdie spoločnosti EuroEnergy, spol. s r.o. „Posouzení dostupnosti PpS pro zabezpečení bezpečného a spolehlivého provozu ES SR - Shrnutí pro potreby zabezpečení PpS na rok 2022“
Príloha č.2 k Stratégii Prehľad úspor pri obstarávaní PpS v rokoch 2010 až 2021
Formulár Formulár na zaslanie pripomienok
Registračný formulár Registračný formulár
Pripomienky subjektov VK Pripomienky subjektov VK
1. prezentácia Zdrojová primeranosť ES SR
2. prezentácia Posouzení variant výrobního mixu SR
3. prezentácia Stav implementačných rámcov
4. prezentácia Stratégia PpS 2022
5. prezentácia Workshop PpS 2022
 
 
Pravidlá konzultačného procesu
  1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
  2. Lehota na predloženie pripomienok je 12.8.2019.
  3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
  4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
  5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
  6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
  7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
  8. Pripomienky budú anonymne zverejnené na webovom sídle SEPS v termíne do 21.8.2019.
 
 
Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii
 
Späť