Obchodný kódex Prenosovej sústavy Slovenskej republiky a poskytované služby (Publikácie a články)

Zdieľať

Účastníci trhu s elektrickou energiou túžobne očakávajú nový zákon. Je všeobecne známou skutočnosťou, že v súčasnosti platný energetický zákon nepostihuje zmeny, ktoré sa udiali v elektroenergetike SR a neudáva presné pravidlá v súvislosti s liberalizáciou trhu s elektrickou energiou. Chýbajúca legislatíva a snaha vytvoriť transparentné a nediskriminačné podmienky na prenos elektrickej energie pre oprávnených odberateľov, výrobcov, distributérov a obchodníkov bol podstatným dôvodom na vznik Obchodného kódexu.

Akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej SEPS, a. s.) vyvinula intenzívne úsilie na jeho urýchlené vypracovanie. Potom, čo 28.3.2003 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) súhlasil s jeho znením, nadobudlo revidované znenie Obchodného kódexu PS SR účinnosť od 1.4.2003. Schválenie Obchodného kódexu vytvorilo podmienky na uzatvorenie zmlúv na prenosové a systémové služby používateľov prenosovej sústavy (napr. dovtedy neboli legislatívne ošetrené niektoré pojmy ako odchýlka a pod.).

Na Obchodný kódex nadväzujú Obchodné podmienky, ktoré sú v súčasnosti na správnom konaní na ÚRSO. Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 549/2002 Z.z. uložila akciovej spoločnosti SEPS, a. s., vydať pravidlá na zabezpečenie podporných a systémových služieb, ktoré sú súčasťou uvedených dokumentov. Tieto povinnosti a úlohy vyplynuli pre SEPS, a. s., z jej postavenia, keďže riadi a zodpovedá za bilanciu výkonov (rovnováhu medzi spotrebou a výrobou) Elektrizačnej sústavy SR (ES). Elektrizačná sústava je tvorená prenosovou a distribučnými sústavami, výrobnými systémami a zariadeniami odberateľov. Prenosová sústava vedeniami spojuje výrobu veľkých producentov elektrickej energie, vnútroštátne spája distribučné sústavy, čím je vytvorená komplexná sieť, jej vedenia na napäťovej úrovni 400 a 220 kV vyúsťujú do elektrizačných sústav okolitých štátov, okrem Rakúska. Elektrizačná sústava Slovenskej republiky, je nepretržite riadená Slovenským elektroenergetickým dispečingom v Žiline, ktorý je súčasťou našej akciovej spoločnosti.

Svojou podstatou SEPS, a. s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy predstavuje takzvaný prirodzený monopol a naše podnikanie nie je vystavené priamemu pôsobeniu trhových mechanizmov, založených na existencii konkurencie. Preto naše ceny, poplatky, tržby a investičné plány podliehajú regulácii zo strany ÚRSO, a preto tiež obsah Obchodného kódexu PS SR musí byť odsúhlasený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Na SEPS, a. s., spočíva zaistenie bezpečnosti, kvality a spoľahlivosti prevádzky Elektrizačnej sústavy SR, taktiež poskytovanie prenosových a systémových služieb, ale aj vyhodnotenie a vyúčtovanie odchýlok. Odchýlka je rozdiel medzi hodnotou odberu v zmluvne dohodnutom diagrame a skutočne spotrebovanou energiou, za ktorú oprávnený odberateľ platí. Pri tvorbe dokumentov sme museli mať na zreteli, že podmienky a pravidlá poskytovania monopolných služieb musia byť založené na otvorenom transparentnom a nediskriminačnom základe, musia byť verejne dostupné (webová stránka www.sepsas.sk)a musia byť pod verejným dohľadom. Vzhľadom na synchrónne zapojenie ES SR do prepojeného energetického systému Európy a členstvo v UCTE -Únii pre koordináciu prenosu elektriny (Union for the Coordination of Transmision of Electricity)sme museli prijať štandardy riadenia ES SR na európskej úrovni. V súlade so smernicami Európskeho parlamentu prístup tretích strán k sieťam, najmä v oblasti cezhraničných prenosov, musí byť zabezpečený transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým, tak domácim, ako i zahraničným užívateľom prenosovej sústavy.

Ak hovoríme o službách, ktoré SEPS, a. s., poskytuje svojim partnerom, ide predovšetkým o prenosové a systémové služby. Prenosová sústava v súčasnosti vykonáva aj časť činnosti operátora trhu s elektrinou -vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok. Prenosovými službami, ktoré oprávneným odberateľom a držiteľom licencie na rozvod elektrickej energie poskytuje SEPS, a. s., sa rozumie rozvod elektriny prostredníctvom prenosovej sústavy, ktorý predstavuje rezervovanie kapacity prenosových zariadení v požadovanom termíne (prístup k prenosovej sústave) a samotné použitie prenosových sietí. Cena služieb je stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Pokiaľ ide o systémové služby, treba si uvedomiť, že systémové služby, poskytované prevádzkovateľom prenosovej sústavy sa zabezpečujú tak, aby každá kilowathodina elektrickej energie spotrebovaná odberateľom pripojenom k Elektrizačnej sústave mala potrebnú plynulosť, kvalitu elektriny, danú normami bez ohľadu na to, akú kvalitu elektriny dodávajú jednotliví výrobcovia na vstupe do elektrizačnej sústavy. Elektrina dodávaná do elektrizačnej sústavy z rôznych zdrojov, s rôznou dynamikou zmien výkonu a rôznymi charakteristikami spoľahlivosti, je v prostredí prenosovej sústavy integrovaná a získava jednotnú kvalitu, ktorá musí byť zachovaná a spoľahlivo dodaná užívateľom aj na výstupe z ES. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zabezpečuje prenášanej elektrine túto vlastnosť systémovými službami. Cieľom týchto služieb je tiež, aby poruchy zariadenia u užívateľov ES (či už výrobcov, alebo odberateľov) neboli prenášané na ostatných užívateľov ES v podobe zhoršených parametrov elektriny. Rovnako tak zabezpečuje okamžitú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou pri kolísajúcej spotrebe a poruchách na strane výroby. Medzi systémové služby patrí vykonávanie primárnej regulácie, sekundárnej regulácie frekvencie a dodávaných výkonov a terciárnej regulácie dodávaných výkonov, zabezpečenie prevádzkovej zálohy výkonu, regulácia napätia a jalových výkonov, zabezpečenie stability prenosu (pre udržanie dodávky pri poruchových stavoch alebo preťaženiach), obnovenie prevádzky po úplnom, alebo čiastočnom rozpade sústavy a zabezpečenie kvality napäťovej sínusovky (je definovaná v Kódexe prenosovej sústavy SR).

Realizácia primárnej regulácie frekvencie v stanovenej výške a kvalite je v elektrizačnej sústave založené na takzvanom princípe solidarity. Znamená to, že ak je narušená rovnováha medzi zaťažením elektrizačnej sústavy a výkonom energetických zdrojov dodávajúcich elektrickú energiu do ES (napríklad zmenou zaťaženia), tak na návrate do rovnovážneho stavu sa podieľajú všetky výrobné zdroje, ktoré sú zapojené do systému primárnej regulácie. Cieľom primárnej regulácie je zvýšenie, alebo zníženie výkonu uvedených zdrojov, a tým zastavenie poklesu alebo vzrastu frekvencie v sieti. Celý tento proces sa musí udiať v priebehu niekoľkých sekúnd. Sekundárnou reguláciou sa rozumie riadenie frekvencie a salda dodávaných výkonov Elektrizačnej sústavy podľa príslušnej rovnice. Systémové služby sú úzko spojené so zabezpečením podporných služieb, ktorých veľkosť stanovuje v rámci prípravy prevádzky ES a technickú realizáciu má „v rukách“ Slovenský elektroenergetický dispečing (SED). Ide o primárnu reguláciu, sekundárnu reguláciu, terciárnu reguláciu, rýchle štartujúcu zálohu a dispečerskú zálohu.

V rámci liberalizácie trhu elektriny na Slovensku sa pripravuje trh s podpornými službami. Tieto služby je oprávnený poskytovať len držiteľ licencie na výrobu, ktorý je technicky spôsobilý podporné služby poskytovať na svojom výrobnom zariadení a musí preukázať spôsobilosť meraním a skúškami, ktoré vykonala autorizovaná organizácia. Súčasne musí byť priama komunikácia medzi riadiacim systémom Slovenského elektroenergetického dispečingu a riadiacim systémom poskytovateľa podporných služieb a musí byť preukázané, že bola vykonaná skúška prenosu informácií, povelov a funkčná schopnosť požadovanej služby. Pre poskytovanie podporných služieb sú potrebné informácie od poskytovateľa, aby blok mohol byť riadený v reálnom čase z riadiaceho systému SED. Kvalita podporných služieb musí trvalo zodpovedať podmienkam podľa Kódexu prenosovej sústavy. Každá podporná služba je separátne vyhodnocovaná SED a na základe plnenia kritérií je potom finančne uhrádzaná. V rok 2003 zabezpečujú podľa rozhodnutia ÚRSO podporné služby SE, a. s., aj keď sa na nich podieľajú niektorí menší výrobcovia. Predpokladáme, že od roku 2004 budeme mať zmluvne vzťahy s viacerými výrobcami alebo burzu podporných služieb. Vznikom ďalších väčších nezávislých výrobcov bude možné vytvoriť aj trh s podpornými službami, čo by malo podporiť znižovanie ich ceny.

Ing. Juraj Elenič,
výkonný riaditeľ pre obchod
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Zdroj: Energia, 9/2003

Aktuality