Podrobné definície a skratky jednotlivých pojmov pre účel Obchodného kódexu PS (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Podrobné definície a
skratky jednotlivých pojmov pre účel Obchodného kódexu PS

 
Pojem Popis
Bázový bod

Bázový bod je výkonový stred
regulačného rozsahu bloku pre SRV.

Aukcie

Postup, ktorým se prideľuje
kapacita na základe cenových ponúk účastníkov aukcie, a ktorý má za výsledok
rezerváciu prenosovej kapacity na určených hraničných profiloch v danom smere
stanovený podľa pravidiel tohto Obchodného kódexu.

Alokácie

Postup, ktorým se prideľuje
kapacita na základe požadaviek účastníkov alokácie s využitím pomerného sieťového
krátenia pri previse dopytu, a ktorý má za výsledok rezerváciu prenosovej kapacity
na určených hraničných profiloch v danom smere stanovený podľa pravidiel
tohto Obchodného kódexu.

Aukčná kancelária

Organizácia, alebo jej organizačná
zložka, ktorá je Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“)
poverená organizovaním aukcií.

Diagramový bod

Výkonová hladina, na ktorú je
blok v danej konkrétnej hodine plánovane nasadený. Na tejto hladine blok buď
priamo pracuje alebo, ak poskytuje primárnu, alebo sekundárnu reguláciu,
pracuje v regulačnom rozsahu danom symetrickými zálohami pre tieto služby.

Blok (elektrárenský blok)

Najmenší technologický súbor
určený k výrobe elektrickej energie. Tvorí uzavretý výrobný celok bez
technologických závislostí na ďalšom výrobnom zariadení.

Dispečerská záloha

Dispečerskú zálohu tvorí výkon
zmluvne zabezpečených blokov elektrární odstavených do zálohy zabezpečujúcich
túto podpornú službu.

Dispečerský poriadok

Je definovaný v zákone 70/1998
Z. z.

Slovenský elektroenergetický
dispečing (SED)

Subjekt zodpovedný za
vyrovnávanie odchýlok od pripravenej vyrovnanej výkonovej bilancie medzi
zdrojom a spotrebou elektriny, za bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej
sústavy a zabezpečenie systémových služieb. Dispečing vykonáva dispečerské
riadenie zverenej časti elektrizačnej sústavy.

Doba nábehu bloku

Čas od príkazu dispečera SED po
prifázovanie k ES.

Elektrizačná sústava (ES)

Vzájomne prepojený súbor
zariadení pre výrobu, prenos, transformáciu a distribúciu elektriny, vrátane
elektrických prípojok a priamych vedení a systémy meracej, ochrannej,
riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a telekomunikačnej techniky.

Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví (ÚRSO)

Správny úrad pre výkon regulácie
v energetike, ktorého hlavnou pôsobnosťou je podpora hospodárskej súťaže a
ochrana záujmov spotrebiteľov v tých oblastiach energetických odvetví, kde nie
je možná konkurencia, s cieľom uspokojiť všetky primerané požiadavky na dodávku
energie.

Energetický týždeň

Obdobie siedmych za sebou
nasledujúcich energetických dní a to začínajúce najbližšou sobotu v 00:00:00
hod a končiace nasledujúcim piatkom o 24:00:00 hod. platného času.

Fiktívny blok

Fiktívny blok je skupina
turbogenerátorov riadená dispečingom SED ako jeden blok. Môže byť vytvorený v
prípade, že:

 • existujú technologické dôvody (spoločný parovod elektrárne alebo iné
  technologické zariadenie)
 • turbogenerátory tvoria jeden technologický celok (paroplynová elektráreň,
  viacej TG na jeden reaktor v jadrovej elektrárni)
 • ide o vodné elektrárne s hydrologickými väzbami

Pozostáva zo všetkých turbogenerátorov, ktoré majú spoločnú
technologickú väzbu, ak nebolo s prevádzkovateľom prenosovej sústavy dohodnuté
inak.

Kódex PS

Súbor verejne dostupných
dokumentov špecifikujúcich zásady pôsobnosti prevádzkovateľa prenosovej sústavy
zverejnený na internetovej stránke Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy,
a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) www.sepsas.sk

Obchodný interval PpS

Súhrn Základných obchodných
intervalov PpS, predstavujúci časový rozsah daného objemu PpS, ktorý je
predmetom dodávky PpS.

Nutná prevádzková manipulácia

Je manipulácia vynútená napr.
havarijným stavom na prenosovom zariadení (preťažovaním zariadení),
prekračovaním technických parametrov prenosových zariadení, ak je prenosové
zariadenie ohrozené prírodnými katastrófami, alebo ohrozuje zdravie alebo život
osôb, alebo môže viesť k veľkým materiálnym škodám.

Obchodný deň

Postupnosť obchodných hodín
(začínajúcich o 00:00:00 platného času a končiacich o 24:00:00 platného času s
výnimkou prechodu zo zimného na letný čas a späť; v deň kedy dochádza k
prechodu na letný čas ide o postupnosť 23 obchodných hodín a pre deň, v ktorom
dochádza k prechodu na stredoeurópsky čas o 25 obchodných hodín; prvá obchodná
hodina obchodného dňa začína o 00:00:00 hodine a končí o 01:00:00 hodine (je
totožný s pojmom energetický deň).

Podporné služby (PpS)

Činnosti fyzických či
právnických osôb, ktorých zariadenia sú pripojené k elektrizačnej sústave,
ktoré sú určené k zabezpečeniu systémových služieb za podmienok vyplývajúcich
zo Zákona.

Management úzkeho miesta

Objektívny, nediskriminačný
proces alokácie hraničných kapacít

Poskytovateľ

Užívateľ PS alebo DS poskytujúci
alebo ponúkajúci podporné služby na základe Zmluvy s prevádzkovateľom PS.

Pravidlá

Dokument „Pravidlá odovzdávania
údajov“ (ďalej Pravidlá), zverejňovaný na internetovej adrese www.sepsas.sk.

Primárna regulácia výkonu (PRV)

Súbor technických prostriedkov a
opatrení autonómne zabezpečujúci rýchlu zmenu výkonu blokov ako reakciu na
zmenu frekvencie ES (rádovo v sekundách).

Prevádzkové inštrukcie

Dispečerské pokyny vydávané
prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

Prevádzkovateľ PS (PPS)

Právnická osoba, ktorá je
držiteľom licencie na rozvod elektriny na napäťovej úrovni 220 KV a vyššej.

Prenosová sústava (PS)

Vzájomne prepojený súbor vedení
a zariadení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zariadení 110 kV, uvedených v
Kódexe PS, slúžiaci pre zabezpečenie prenosu elektriny pre celé územie
Slovenskej republiky a prepojenie s elektrizačnými sústavami susedných štátov,
vrátane systémov meracej, ochrannej, riadiacej, zabezpečovacej, informačnej a
telekomunikačnej techniky; prenosová sústava je zriaďovaná a prevádzkovaná vo
verejnom záujme.

Príprava prevádzky

Príprava prevádzky je súbor
technicko – ekonomických a organizačných opatrení a postupov v oblasti výroby,
prenosu, distribúcie a spotreby elektriny, ktorého cieľom je zabezpečenie
spoľahlivej a bezpečnej prevádzky ES SR pri rešpektovaní vzťahov medzi
účastníkmi trhu s elektrinou a vychádza z Dispečerského poriadku pre riadenie
elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.

Profil (prenosový profil, hraničný profil)

Súbor vedení medzi dvoma susednými
prenosovými sústavami.

Regulačná energia

Elektrická energia, ktorá bola
dodaná poskytovateľom PpS v príčinnej súvislosti s poskytovaním PpS a v rozsahu
príkazov dispečera SED.

Centrálny regulátor SED

Je časť RIS SED, ktorý slúži pre
aktiváciu a vyhodnotenie PpS.

Rýchlo štartujúca záloha

Bloky, ktoré sú do 10 minút od
príkazu dispečera SED schopné prifázovania a nábehu na menovitý alebo na vopred
dojednaný výkon.

Sekundárna regulácia výkonu
(SRV)

Centralizovaná systémová služba
PS udržujúca saldo ES SR a frekvenciu v ES na zadaných hodnotách.

Zmluva na PpS

Zmluva, v ktorej sa poskytovateľ
zaviazal k poskytovaniu PpS pre SEPS, a.s.

Systémové služby

Činnosti prevádzkovateľa
prenosovej sústavy pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy
Slovenskej republiky s ohľadom na prevádzku v rámci prepojených elektrizačných
sústav.

Terciárna regulácia výkonu (TRV)

Centrálna koordinovaná systémová
služba, ktorej cieľom je podporovať udržiavanie potrebnej zálohy pre sekundárnu
reguláciu výkonu.

UCTE

Združenie pre koordináciu
prenosu elektrickej energie.

Užívateľ PS

Účastník trhu s elektrinou
priamo pripojený do prenosovej sústavy, alebo účastník trhu s elektrinou, ktorý
odoberá alebo dodáva elektrinu od alebo do iného subjektu, než je držiteľ
licencie na rozvod do ktorého sústavy je pripojený.

Zahraničný partner

Subjekt, ktorý je
podľa podmienok susedného prevádzkovateľa prenosovej sústavy oprávnený
k cezhraničnému obchodu s elektrinou (subjekt je jednoznačne určený
číselníkmi subjektov, používanými prevádzkovateľmi susedných
zahraničných prenosových sústav a SEPS, a.s.).
Zahraničný partner može byť subjekt so sídlom alebo miestom podnikania v
zahraničí alebo v ČR. Zahraničný partner je podľa spoločného prehlásenia
tohoto partnera a Uživateľa výhradným obchodným partnerom Užívateľa pre
prenos v sústave susedného PPS a Užívateľ je podľa tohoto prehlásenia
výhradným obchodným partnerom tohoto Zahraničného partnera v ČR.

Základný obchodný interval PpS

Časový interval, uvedený v
zmluve na PpS.

 

Zákon

Zákon 70/1998 Z. z.

Dojednaná hodnota dodávky alebo
odberu užívateľa sústavy v obchodnej hodine

Množstvo elektriny dojednanej
týmto užívateľom sústavy s ostatnými užívateľmi sústavy v danej obchodnej
hodine a oznámené SEPS, a.s.

Skutočná hodnota dodávky alebo
odberu užívateľa sústavy v obchodnej hodine

Súhrn množstva elektriny
vyhodnotený podľa zvláštneho právneho predpisu 1) na základe údajov
získaných z merania v odberných alebo odovzdávacích miestach užívateľa sústavy
a odovzdaný SEPS, a.s.

Odchýlka

Rozdiel medzi dojednanou a
skutočnou hodinovou hodnotou dodávky alebo odberu užívateľa sústavy.

Banka zúčtovania

Partnerská banka SEPS, a.s., u
ktorej SEPS, a.s. a jednotliví užívatelia sústavy vedú účty.

ETBÚ

Bežný účet s prvkami účtu
viazaného (escrow) kombinovaný s možnosťou vysoko úročeného zostatku účtu
(tiering).

Tiering – vysoko úročený bežný účet v závislosti na konečnom
zostatku na účte. Sadzba sa odvíja od sadzby BRIBOR. Tzn. že účet je úročený
obdobne ako depozitum príslušnej meny.

Viazaný účet (ESCROW) – taký bežný účet, ktorý zabezpečuje
trojstranný vzťah medzi zmluvnými stranami, pričom jedna strana je vlastníkom
účtu, druhá strana je banka a tretia strana má právo stanovovať podmienky
tohoto účtu. V našom prípade je to zmluva o bežnom účte, ktorú podpisuje
užívateľ PS, SEPS, a.s. a banka. Takto potvrdené podmienky účtu sa dajú zmeniť
iba so súhlasom všetkých strán, t. j. najmä banky, užívateľa sústavy a SEPS,
a.s.

Základné charakteristiky ETBÚ:

  1. Užívateľ sústavy je vlastníkom účtu a peňažných prostriedkov na ETBÚ
  2. Banka podľa zákona o bankách poskytuje službu vedenia tohoto účtu
  3. SEPS, a.s. stanovuje podmienky, najmä:

    1. platby z tohoto účtu sú možné len na účet SEPS, a.s. zriadený u
     banky za účelom vysporiadania systémových poplatkov a odchýlok.

    2. SEPS, a.s. má právo podávať inkasné príkazy na úhradu záloh a
     platieb systémových poplatkov a odchýlok na účty ETBÚ jednotlivých užívateľov
     sústavy.

    3. Užívateľ sústavy je povinný dodržovať minimálny zostatok, ktorý
     je súčtom určených minimálnych zostatkov pre platby systémových poplatkov a
     odchýlok na ETBÚ stanovený podľa týchto obchodných pravidiel.

    4. ETBÚ je začlenený do informačného systému vysporiadania
     systémových poplatkov a odchýlok SEPS, a.s.

  1) Vyhláška č.
218/2001 Z. z., ktorou sa stanovia podrobnosti merania elektriny a odovzdávania
technických údajov.

Aktuality