Sieťové predpisy predstavujú balík nariadení Európskej komisie („Komisia“ alebo „EK“), ktorých spracovanie bolo ustanovené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny (nariadenie je od roku 2020 nahradené nariadením EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou).

Sieťové predpisy (Network Codes, NC) alebo usmernenia (Guidelines, GL) tvorí celkovo osem nariadení Komisie. Podľa tematických oblastí sú zatriedené do troch skupín: trhové, prevádzkové a pripojovacie.

Ide o nasledovné nariadenia:

  • nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Capacity Allocation and Congestion Management – CACM);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (Forward Capacity Allocation – FCA);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (Electricity Balancing – EB);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1485, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (Electricity Transmission System Operation – SO);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2196, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o stavoch núdze a obnovy prevádzky v sektore elektrickej energie (Electricity Emergency and Restoration – ER);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2016/631, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy (Requirements for Grid Connection of Generators – RfG);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1388, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre pripojenie odberateľov do elektrizačnej sústavy (Demand Connection – DCC);
  • nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1447, ktorým sa stanovuje sieťový predpis o požiadavkách na pripojenie sietí jednosmerného prúdu vysokého napätia a jednosmerne pripojených jednotiek parku zdrojov do elektrizačnej sústavy (Requirements for Grid Connection of High Voltage Direct Current Systems and Direct Current-connected Power Park Modules – HVDC).