Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Verejné konzultácie
  Verejná konzultácia 26.07.2019
  Verejná konzultácia 27.09.2019
  Verejná konzultácia 19.12.2019
  Verejná konzultácia 28.7.2020
  Verejná konzultácia 19.2.2021
  Verejná konzultácia 12.4.2021
  Verejná konzultácia 20.04.2021
  Dohoda o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu
  Verejná konzultácia 11.10.2021
  Verejná konzultácia 19.10.2021
 
Verejná konzultácia 19.2.2021

Verejná konzultácia k Návrhu na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu

 
Úvod

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“), ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy Slovenskej republiky, otvára verejnú konzultáciu k dokumentu:

„Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu“.

V rámci plnenia cieľov vytvorenia jednotného európskeho trhu nielen s elektrinou, ale aj s regulačnou energiou a prípadne aj disponibilitou podporných služieb (ďalej len „PpS“), majú prevádzkovatelia prenosových sústav povinnosť štandardizovať produkty regulačnej energie a disponibility PpS. Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) už zahájila proces štandardizácie národných produktov pre regulačnú energiu a platné Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „TP“) už obsahujú ustanovenia k úprave parametrov produktov smerom k naplneniu požiadaviek na štandardné produkty pre regulačnú energiu a disponibilitu podľa metodiky „Methodology for a list of standard products for balancing capacity for frequency restoration reserves and replacement reserves“ (ďalej len „metodika SPBC“) a implementačných rámcov. Tieto ustanovenia vstupujú do účinnosti od 1. 1. 2022.

 

V prvom kroku od 15. 1. 2020 SEPS prešla na aktiváciu služby sekundárnej regulácie výkonu (ďalej len „SRV“) podľa cenového rebríčka a od 1. 10. 2020 SEPS pristúpila a zaviedla rozdelenie SRV na kladnú a zápornú. Zároveň SEPS zadefinovala nové názvoslovie pre štandardizáciu vybraných PpS s účinnosťou od 1. 1. 2022 spoločne s úpravou parametrov produktov podľa metodiky SPBC, medzi ktoré patrí najmä úprava doby aktivácie (full activation time), zníženie minimálnych výkonov pre certifikáciu, premenovanie produktov a ďalšie. Realizácia úprav spojených so štandardizáciou vybraných PpS v obchodných a riadiacich IT systémoch je plánovaná zo strany SEPS v 4Q 2021 pre platné kontrakty na rok 2022 ako aj denný nákup PpS od 1. 1. 2022, ktoré si vyžadujú zmeny v nastavení jednotlivých funkcionalít a parametrov vybraných PpS a v neposlednom rade súčinnosť poskytovateľov PpS pri ich testovaní.

Jedným z ďalších kľúčových parametrov pre plnú štandardizáciu produktov podľa metodiky SPBC je prechod z hodinového obchodného intervalu pre zadávanie ponúk regulačnej energie na 15 min. interval. Cieľom SEPS je zavedenie úplnej štandardizácie produktov spoločne s pripojením k európskym platformám pre aktiváciu regulačnej energie od 1. 1. 2023.

Štandardizácia produktov je podmienkou pre pripojenie k európskym platformám (aFRR a mFRR) a pre cezhraničnú výmenu alebo zdieľanie disponibility medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav.

SEPS si je vedomá, že tento návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú elektrinu a disponibilitu neobsahuje veľa otvorených otázok kladúcich dôvod na verejnú konzultáciu, avšak uskutočnenie verejnej konzultácie je povinnosťou SEPS vyplývajúcou z vyššie uvedených právnych predpisov. Pre širšie využitie verejnej konzultácie je k dispozícii priestor na otázky resp. vyjadrenie názorov poskytovateľov PpS a účastníkov trhu o navrhovaných úpravách.

Verejná konzultácia bude ukončená dňa 19. 3. 2021. Následne spoločnosť SEPS spracuje predložené pripomienky a výsledok verejnej konzultácie bude zverejnený na tejto stránke.

Názov Dokument
Dokument na verejnú konzultáciu Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu
Formulár Formulár na zaslanie pripomienok
Výsledky verejnej konzultácie Pripomienky subjektov SPBC
Aktualizovaný dokument so zapracovaním pripomienok z verejnej konzultácie Návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu V2

Pravidlá konzultačného procesu

  1. Jediný možný prostriedok na podanie pripomienok k predloženému dokumentu je ich zaslanie prostredníctvom
    Formuláru na e-mailovú adresu: konzultacia_pps@sepsas.sk
  2. Lehota na predloženie pripomienok je 19. 3. 2021.
  3. Pripomienky zaslané po lehote na predloženie pripomienok nebudú brané do úvahy.
  4. Pripomienky musia byť odovzdané v slovenskom jazyku a výhradne vo Formulári vo vyššie uvedenej tabuľke.
  5. Pripomienky musia byť formulované jasne a zreteľne
  6. Súčasťou pripomienky musí byť jej riadne odôvodnenie.
  7. Všetky pripomienky budú považované za verejné aj napriek prípadnému označeniu „nezverejňovať“.
  8. Pripomienky a vyjadrenia k jednotlivým pripomienkam budú po ukončení konzultačného procesu zverejnené na webových stránkach SEPS.

Súvisiace dokumenty a legislatíva, na ktoré je odkazované v tejto verejnej konzultácii

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK