Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Dokumenty
  Rozhodnutia ÚRSO
  Rozhodnutia ACER
  Prevádzkový poriadok
  Dispečerský poriadok
  Technické podmienky
  Energetická legislatíva
  Interné štandardy
  Prevádzkové inštrukcie
  IGCC
  Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy
  Desaťročný plán ENTSO-E a Regionálny investičný plán
  Štandardy kvality
  Politika ISM
  Certifikáty ISM
  Politika informačnej bezpečnosti
  Povinne zverejňované zmluvy
  Povinne zverejňované objednávky
  Povinne zverejňované faktúry
  Posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie (podľa Zákona NR SR č.24/2006 Z.z.)
  Práva odberateľa elektriny
  Formuláre na stiahnutie
  Politika ochrany osobných údajov
  Etický kódex spoločnosti
  Stratégia spoločnosti
  Plán angažovania dotknutých osôb
  Náhrady za zriadenie vecného bremena
  Ochrana osobných údajov
 
Náhrady za zriadenie vecného bremena

V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) má prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len "PPS") povinnosť zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia, ako aj povinnosť zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy. K plneniu uvedených zákonných povinností PPS neodmysliteľne patrí výstavba nových elektroenergetických zariadení, výmena starých zariadení za nové, modernizácia elektroenergetických zariadení, ako aj ich údržba a starostlivosť. Pri realizácii zákonných povinností spojených s výstavbou a následnou prevádzkou prenosovej sústavy je spoločnosť SEPS nútená vykonávať povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach na cudzích nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu, vo verejnom záujme a za podmienok stanovených Zákonom o energetike a inej súvisiacej legislatívy. Výkon práv a povinností PPS sa uskutočňuje na pozemkoch cudzích vlastníkov, pričom podmienky výkonu práv a povinností PPS s ohľadom na rešpektovanie vlastníckeho práva upravuje § 11 Zákona o energetike.

Oprávnenia PPS k cudzím nehnuteľnostiam vznikajú zo zákona a zapisujú sa do katastra nehnuteľností ako zákonné vecné bremeno v prospech spoločnosti SEPS.

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa odseku 12. Odsek 12 stanovuje: Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku.

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne.

V súčasnosti si vlastník, ktorého pozemok je dotknutý elektroenergetickou stavbou môže uplatniť náhradu v zákonnej lehote v súvislosti s predmetnými líniovými stavbami:


Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany

Ide o verejnoprospešnú líniovú stavbu "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany", na ktorú bolo vydané stavebné povolenie č. 2015/výst. 06244-K-002 zo dňa 11.12.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 1.2.2016.

V súčasnosti prebieha ukončovanie stavby a príprava na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Právoplatnosťou kolaudačného rozhodnutia začína plynúť zákonná ročná lehota na uplatnenie si nároku vlastníka na náhradu za zriadenie zákonného vecného bremena.

Stavba a je umiestnená v Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji na pozemkoch v nasledovných katastrálnych územiach.

Nárok si môžete uplatniť automaticky prostredníctvom vyplneného formulára viažúceho sa na konkrétne katastrálne územie, v ktorom sa nachádza pozemok vo Vašom vlastníctve.

Vyplnenie formulára

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK