Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2020
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2007

 

Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2007

Významné udalosti v sledovanom období:


  • Dňa 25.1.2007 bol v Dozornej rade schválený Obchodno-finančný plán na rok 2007.
  • K 1.2.2007 bola v Predstavenstve schválená nová Organizačná štruktúra a Funkčná schéma.
  • Dňa 24.5.2007 sa uskutočnilo riadne Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ktoré prerokovalo a schválilo Výročnú správu spoločnosti za rok 2006, individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2006.
  • Dňa 27.11.2007 členovia Predstavenstva spoločnosti a predseda odborovej organizácie, zastupujúci zamestnancov podpísali Kolektívnu zmluvu na roky 2008 - 2009.
  • Dňa 11.12.2007 bol v Dozornej rade schválený Obchodný plán a finančný rozpočet na roky 2008 - 2012.
  • Dňa 13.12.2007 bol v elektrickej stanici Lemešany, okres Prešov uvedený do prevádzky transformátor zo 400 na 110 kV s príslušnou technológiou.

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2007

tis.SK Skutočnosť
2006
Plán
2007
Skutočnosť
2007
% plnenia
Výnosy celkom 15 268 349 14 119 888 14 686 655 104,01 %
Výnosy z hospodárskej činnosti 14 868 405 14 044 888 14 498 341 103,23 %
Výnosy z finančnej činnosti 399 944 75 000 188 314 251,09 %
Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0
Náklady celkom 13 892 935 13 728 550 12 939 145 94,25 %
Náklady na hospodársku činnosť 13 661 851 13 606 456 12 803 995 94,10 %
Náklady na finančnú činnosť 231 084 122 094 135 150 110,69 %
Náklady na mimoriadnu činnosť 0 0 0 -
Prevádzkový výsledok hospodárenia 1 206 554 438 432 1 694 346 386,46 %
Finančný výsledok hospodárenia 168 860 -47 094 53 164 - 112,89 %
Mimoriadny výsledok hospodárenia 0 0 0 -
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 375 414 391 338 1 747 510 446,55 %
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 100 883 316 274 1 407 548 445,04 %

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

1.1. Výnosy


Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 686 655 tis. Sk, čím naplnila plán na 104,0 %. Na celkovej minimálnej odchýlke voči plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 14 498 341 tis. Sk predstavujú 98,7 % celkových výnosov. Zvyšných 1,3 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,9 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 97,7 % celkových výnosov. Iba 2,3 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy. Takmer polovica regulovaných výnosov pochádza z činnosti systémové služby.
Výnosy v porovnaní s minulým rokom výraznejšie poklesli. Najvýznamnejším dôvodom pre tento pokles v roku 2007 bolo čiastočné zníženie celkového objemu prostriedkov zo strany ÚRSO, ktoré sú limitované pre systémové služby (výnosy) a podporné služby (náklady). V tomto roku musela spoločnosť v dôsledku výraznej úspory nákladov na podporné služby pristúpiť k zníženiu cien za systémové služby z dôvodu eliminácie prípadného prekročenia povolených výnosov za systémové služby.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady


Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 94,3 %, čo predstavuje úsporu nákladov vo výške 789 405 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 99,0 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,0 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti neboli čerpané žiadne náklady.
Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 10 113 157 tis. Sk, čím zaberajú 78,2 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 48,7 % celkových nákladov a 62,3 % nákladov regulovaných.
V porovnaní s plánom boli regulované náklady naplnené na 92,0 %. Na tejto úspore sa podieľali predovšetkým náklady na podporné služby, regulačnú elektrinu a prevádzku systému.
Na stále prevádzkové náklady vo výške 2 825 988 tis. Sk pripadá podiel 21,8 % z celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 103,4 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie plánovaných prostriedkov o 93 058 tis. Sk.
Celkové náklady v porovnaní s rokom 2006 taktiež významne poklesli a ich pokles bol vyšší ako bol pokles výnosov v roku 2007. Výrazne sa znížil objem nákladov na podporné služby v dôsledku rozhodnutí ÚRSO a tiež samotné čerpanie týchto nákladov bolo nižšie.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia


Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 747 510 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 446,6 % s odchýlkou 1 356 172 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo výške 1 694 346 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 100 258 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 53 164 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani čerpané žiadne náklady.
Vyššie dosiahnuté výnosy a nižšie čerpanie nákladov viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2006 bol dosiahnutý zisk vyšší o 306 665 tis. Sk, pričom na tomto náraste sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti:
  • vyšší objem výnosov spadajúcich do výnosov za prenos najmä vplyvom vyšších výnosov z aukcií,
  • časť úspor z nižšieho čerpania nákladov na podporné služby bola v zmysle regulačných mechanizmov priznaná spoločnosti a prispieva k tvorbe zisku,
  • vyššie výnosy za systémové služby ako náklady na podporné služby sa taktiež pozitívne odrazili na zisku.

2. Hlavné finančné ukazovatele


Vývoj hlavných finančných ukazovateľov 2006 2007
Pridaná hodnota (mil. Sk) 2 882,8 3 101,1
Celková zadĺženosť (aktív) (%) 55,0 % 52,4 %
Rentabilita aktív - ROA (%) 9,8 % 11,3 %
Pomer vlastného a cudzieho kapitálu  (%) 81,8 % 91,0 %
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) 16,9 % 20,4 %


Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota

3. Stav zamestnancov


K 31.12.2007 mala spoločnosť v evidenčnom stave 554 zamestnancov, čo predstavuje pokles oproti roku 2006 o 25 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2007 bol 564.


Stav zamestnancov vo fyzických osobách
obdobie skutočnosť
rok 2005 532
rok 2006 579
rok 2007 554

4. Financovanie spoločnosti


Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2007 hodnotu 2 106 642 tis. Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2006 spôsobilo zníženie stavov najmä na bežných účtoch spoločnosti.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami z regulovaných služieb, z predaja ostatných služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.
Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.

5. Investičná činnosť


Celkový objem vynaložených finančných prostriedkov na investičnú činnosť bol 2 137 640 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 96,2 %.
Hlavnými investičnými akciami v sledovanom období boli investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2. stavba, 2. časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3. stavba, ktoré boli financované prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj). Pokračovala realizácia na investičných projektoch ako napr.: „Priama transformácia 2 x 400/110 kV Lemešany“, „Inovácia PC techniky“, „Nový informačný systém SAP“ atď. 


Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)
obdobie plán skutočnosť
rok 2005 1 634 769 1 570 402
rok 2006 1 118 245 1 190 972
rok 2007 2 221 769 2 137 640

6. Technické údaje


Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)  

Ukazovateľ Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007
Množstvo EE prenesené v PS 27 876 606 28 438 494 29 647 424
Export 11 269 865 10 920 743 11 852 762
Import 8 005 491 8 590 167 12 730 685
Saldo 3 264 374 2 330 576 -877 923

 

Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

Tabuľka: Výkaz ziskov a strát

Tabuľka: Súvaha

Späť

 

 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK