Hlavná stránka verzia pre tlac Kontakty Vyhľadávanie Mapa stránok
    Výsledky hospodárenia
  Výsledky hospodárenia 2021
  Výsledky hospodárenia 2020
  Výsledky hospodárenia 2019
  Výsledky hospodárenia 2018
  Výsledky hospodárenia 2017
  Výsledky hospodárenia 2016
  Výsledky hospodárenia 2015
  Výsledky hospodárenia 2014
  Výsledky hospodárenia 2013
  Výsledky hospodárenia 2012
  Výsledky hospodárenia 2011
  Výsledky hospodárenia 2010
  Výsledky hospodárenia 2009
  Výsledky hospodárenia 2008
  Výsledky hospodárenia 2007
  Výsledky hospodárenia 2006
  Výsledky hospodárenia 2005
  Výsledky hospodárenia 2004
  Výsledky hospodárenia 2003
  Výsledky hospodárenia 2002
  Otváracia súvaha
 
Výsledky hospodárenia 2008

 

Výsledky hospodárenia - súhrnná správa za rok 2008

1. Štruktúra výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia za rok 2008


tis.SK Skutočnosť
2007
Plán
2008
Skutočnosť
2008
% plnenia
Výnosy celkom 14 686 655 13 510 535 14 208 712 105,17 %
Výnosy z hospodárskej činnosti 14 498 341 13 409 179 13 840 502 103,22 %
Výnosy z finančnej činnosti 188 314 101 356 368 210 363,28 %
Výnosy z mimoriadnej činnosti 0 0 0
Náklady celkom 12 939 145 13 285 636 13 171 724 99,14 %
Náklady na hospodársku činnosť 12 803 995 13 158 711 13 000 768 98,80 %
Náklady na finančnú činnosť 135 150 126 925 170 956 134,69 %
Náklady na mimoriadnu činnosť 0 0 0 -
Prevádzkový výsledok hospodárenia 1 694 346 250 468 839 734 335,27 %
Finančný výsledok hospodárenia 53 164 -25 569 197 254 - 771,46 %
Mimoriadny výsledok hospodárenia 0 0 0 -
Výsledok hospodárenia pred zdanením 1 747 510 224 899 1 036 988 461,09 %
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 407 548 189 717 835 801 440,55 %

Graf: Štruktúra výnosov, nákladov a VH po zdanení

1.1. Výnosy


Spoločnosť dosiahla v hodnotenom období celkové výnosy vo výške 14 208 712 tis. Sk, čím naplnila plán na 105,2 %. Na celkovej odchýlke voči plánu sa podieľali najmä výnosy z hospodárskej činnosti, ktoré s čiastkou 13 840 502 tis. Sk predstavujú 97,4 % celkových výnosov. Zvyšných 2,6 % pripadlo na oblasť finančnú.
Majoritná časť tvorby výnosov z hospodárskej činnosti vznikla v rámci regulovaných výnosov, ktoré zaberajú 98,4 %-ný podiel výnosov z hospodárskej činnosti a 95,8 % celkových výnosov. Iba 4,2 % celkových výnosov pripadlo na bežné výnosy z hospodárskej činnosti, finančné výnosy a mimoriadne výnosy.
Graf: Výnosy

1.2. Náklady


Plán nákladov bol v sledovanom období naplnený na 99,1 %, čo predstavuje úsporu nákladov vo výške 113 912 tis. Sk. Z hľadiska rozdelenia podľa jednotlivých činností 98,7 % celkových nákladov spoločnosti pripadá na hospodársku činnosť, 1,3 % predstavujú náklady z finančnej činnosti, v rámci mimoriadnej činnosti nevznikli žiadne náklady. Regulované náklady dosiahli v sledovanom období úroveň 9 803 697 tis. Sk, čím zaberajú 74,4 % celkových nákladov. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na zabezpečenie podporných služieb, na ktoré pripadá 47,1 % celkových nákladov a 63,3 % nákladov regulovaných. V porovnaní s plánom boli regulované náklady naplnené na 95,5 %. Na stále prevádzkové náklady vo výške 3 368 027 tis. Sk pripadá podiel 25,6 % z celkových nákladov. V sledovanom období boli naplnené na 111,5 %, čomu zodpovedá vyššie čerpanie plánovaných prostriedkov o 347 696 tis. Sk.
Graf: Náklady

1.3. Výsledok hospodárenia


Za sledované obdobie bol vytvorený zisk pred zdanením vo výške 1 036 988 tis. Sk, čo predstavuje plnenie plánu na 461,1 % s odchýlkou 812 089 tis. Sk, ktorá je výsledkom výraznejšieho rastu celkových výnosov ako bol rast nákladov v porovnaní s ich plánovanými hodnotami. Z hľadiska alokácie vytvoreného výsledku hospodárenia do jednotlivých činností, bola jeho tvorba sústredená najmä v prevádzkovej oblasti, kde sa dosiahla kladná bilancia vo výške 839 734 tis. Sk. Plánovaná strata z finančnej činnosti bola prekročená o 222 823 tis. Sk a dosiahla tak hodnotu 197 254 tis. Sk, čo bolo spôsobené najmä vysokými kurzovými rozdielmi. V mimoriadnej činnosti neboli realizované žiadne výnosy ani nevznikli žiadne náklady.
Dosiahnuté celkové výnosy a náklady viedli k tomu, že v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 bol dosiahnutý zisk nižší o 571 747 tis. Sk, pričom na tomto poklese sa podieľali najmä faktory pôsobiace v rámci prevádzkovej činnosti:
  • nižšie výnosy najmä za systémové služby a prevádzkovanie systému sa negatívne odrazili na zisku,
  • nižší objem výnosov spadajúcich do výnosov za prenos najmä vplyvom nižšieho objemu prenosu a koncovej spotreby elektriny,
  • naproti tomu vzrástol objem nákladov na aukcie a stálych prevádzkových nákladov, čo malo taktiež vplyv na celkovú tvorbu zisku.

2. Hlavné finančné ukazovatele


Vývoj hlavných finančných ukazovateľov 2007 2008
Pridaná hodnota (mil. Sk) 3 101,1 3 043,2
Celková zadĺženosť (aktív) (%) 52,4 % 55,1 %
Rentabilita aktív - ROA (%) 11,3 % 6,0 %
Pomer vlastného a cudzieho kapitálu  (%) 91,0 % 81,5 %
Návratnosť investovaného kapitálu ROCE (%) 20,4 % 11,3 %

Graf: Vývoj hlavných finančných ukazovateľov
Hodnoty finančných ukazovateľov v sledovanom období a v porovnávanom období minulého roka možno považovať za adekvátne primerané podmienkam regulácie a z nich vyplývajúcej primeranosti tvorby zisku v jednotlivých rokoch.
Graf: Pridaná hodnota

3. Stav zamestnancov


K 31.12.2008 mala spoločnosť v evidenčnom stave 520 zamestnancov, čo predstavuje pokles oproti roku 2007 o 34 zamestnancov. Priemerný prepočítaný stav zamestnancov k 31.12.2008 bol 543.

Stav zamestnancov vo fyzických osobách
obdobie skutočnosť
rok 2006 579
rok 2007 554
rok 2008 520

4. Financovanie spoločnosti


Finančný majetok SEPS, a.s. predstavoval k 31.12.2008 hodnotu 1 798 175 tis. Sk. Pokles finančného majetku oproti roku 2007 spôsobilo zníženie stavov peňažných prostriedkov najmä na termínovaných účtoch spoločnosti.
Zdroje na krytie prevádzkových nákladov boli vytvorené vlastnými tržbami za prenos a tranzit elektriny, tržbami z ITC, z aukcií, zo systémových služieb, z prevádzkovania systému, z odchýlok, z ostatných tržieb z predaja služieb, z predaja majetku a materiálu a ostatnými tržbami a výnosmi z hospodárskej činnosti.
Spoločnosť nečerpala žiadne nové bankové úvery a pôžičky.

5. Investičná činnosť


Celkový objem vynaložených nákladov na investičnú činnosť bol 2 069 303 tis. Sk, čím sa podarilo naplniť plán na 96,6 %.
Financovanie investičných potrieb bolo čiastočne zabezpečované z vlastných zdrojov a financovaním prostredníctvom EBRD (grant od Európskej banky pre obnovu a rozvoj).


Objem investícií v jednotlivých rokoch (v tis. Sk)  
obdobie plán skutočnosť
rok 2006 1 118 245 1 190 972
rok 2007 2 221 769 2 137 640
rok 2008 2 142 423 2 069 303


6. Technické údaje


Vybrané prevádzkové ukazovatele (v MWh)  


Ukazovateľ Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008
Množstvo EE prenesené v PS 28 438 494 29 647 424 26 737 277
Export 10 920 743 11 852 762 8 889 545
Import 8 590 167 12 730 685 8 531 609
Saldo 2 330 576 -877 923 357 936


Graf: Vývoj prevádzkových ukazovateľov

Tabuľka: Výkaz ziskov a strát


Tabuľka: Súvaha

Späť
Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK