Dlhodobé prideľovanie cezhraničných kapacít

V zmysle Rozhodnutia č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, je výkonom úloh SAP poverená spoločnosť JAO Joint Allocation Office S.A.

V zmysle Rozhodnutia č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 a Rozhodnutia ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA, budú počnúc obchodným dňom 1.1.2019 zavedené dlhodobé aukcie na profile SK-CZ.

Dlhodobé prenosové práva budú prideľované prostredníctvom spoločnosti JAO, ktorá je poverená výkonom úloh SAP.

Dlhodobé prenosové práva budú prideľované formou fyzických prenosových práv v súlade s princípom Use-It-Or-Sell-It.

Dlhodobé prenosové práva budú prideľované prostredníctvom ročných a mesačných aukcií v zmysle platných aukčných pravidiel Harmonized auction rules zverejnených na internetovej stránke JAO, pozri:

Denné prideľovanie cezhraničných kapacít

Od 18.06.2021 spustenie projektu Interim coupling
Dňa 17.06.2021 bola spustená prevádzka riešenia Interim Coupling (pre obchodný deň 18. 06. 2021), ktorým bola na hraniciach ponukových oblastí PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT a HU-AT zavedená implicitná alokácia kapacít na dennom trhu.

Prostredníctvom týchto hraníc došlo k prepojeniu regiónov 4MMC a MRC, ktoré predstavuje významný krok smerom k úplnej integrácii jednotného denného trhu s elektrinou v Európe.

V prípade technických problémov s prepojením trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, alebo iných okolností, ktoré znemožnia vykonávať Interim coupling, bude na profile SK/CZ vyhlásená denná tieňová explicitná aukcia (Tieňová aukcia), ktorú vyhlasuje a koordinuje JAO.

Pravidlá Tieňovej aukcie pozri tu:
https://www.jao.eu/sites/default/files/2021-09/Shadow%20Allocation%20Rules.pdf

Do 17.06.2021

Na dennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované formou implicitných aukcií v rámci štvorstranného Market coupling CZ-SK-HU-RO (počnúc 19.11.2014). Organizátor krátkodobého day-ahead trhu v Slovenskej republike je spoločnosť OKTE, a.s.
Organizácia krátkodobého trhu podlieha Prevádzkovému poriadku OKTE, a.s.

V prípade technických problémov s prepojením českého, slovenského, maďarského a rumunského trhu s elektrinou formou implicitnej alokácie prenosových kapacít na spoločných cezhraničných profiloch prostredníctvom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou, alebo iných okolností, ktoré znemožnia vykonávať market coupling, bude na profile SK/CZ vyhlásená denná tieňová explicitná aukcia (Tieňová aukcia), ktorú vyhlasuje a koordinuje ČEPS počnúc 28.2.2014. Pravidlá Tieňovej aukcie pozri tu:

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít

Na vnútrodennej báze sú cezhraničné kapacity prideľované metódou first comes – first served. Funkciu alokátora kapacít vykonáva spoločnosť ČEPS.
Bližšie informácie pozri tu.

Archív