Prenosová kapacita pre cezhraničné výmeny elektriny na profile Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. / WPS

Voľné obchodovateľné kapacity na október 2023

SmerKapacita (MW)
zo SEPS0
do SEPS0

Definície

  • Voľná obchodovateľná kapacita pre mesiac je výkon garantovaný počas celého mesiaca, t. j. pre všetky plánované režimy a predpokladané stavy ES vrátane kruhových a fyzikálnych tokov výkonu len s výnimkou plánovaného vypnutia vedenia z dôvodu pravidelnej údržby a prípadov tzv. „vyššej moci“.

Poznámky

  • Hodnoty zohľadňujú fyzikálne rozdelenie obchodov na profile.
  • Výkony v jednotlivých smeroch sú vzájomne závislé.
  • Hodnoty platia len zo strany SEPS, a.s.
  • Hodnoty v smeroch „zo SEPS“ a „do SEPS“ platia nezávisle na sebe.