PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR).

Nariadenie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“) ukladá článkom 21 povinnosť všetkým prevádzkovateľom prenosových sústav (ďalej len „PPS“) zaviesť proces optimalizácie aktivácií regulačnej energie typu aFRR v rámci synchrónnej zóny pri predpoklade dostupnej cezhraničnej kapacity, a to na základe spoločného cenového rebríčka zoradeného od najlacnejšej ponuky po najdrahšiu.

EBGL ukladá povinnosť sprevádzkovať za účelom cezhraničných výmen regulačnej energie aFRR platformu do 30 mesiacov od schválenia implementačného rámca pre aFRR platformu, t.j. do 24.7.2022. Rozhodnutie ACER č. 02/2020 ohľadom implementačného rámca európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou je publikované na webovej stránke SEPS v časti Dokumenty/Rozhodnutia ACER

Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom.

Oficiálna webová stránka projektu MARI vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E.

Webová stránka pre všetky metodiky v zmysle nariadenia EBGL je k dispozícii na stránke ENTSO-E v časti Electricity Balancing

Prezentácie SEPS:

01_2017-11-22 GL_EB-prezentácia
02_2017-11-22 EU platforms
03_2018-02-28 Mesačná_porada
04_2018-05-29 Mesačná porada
05_2019-05-29 Mesačná porada
06_2020-05-26 Mesačná porada
7_2020-07-29_Mesačná_porada
08_2020-08-26_Mesačná_porada
09_2021-10-27_Mesačná_porada