Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s., na roky 2012-2014

Zdieľať

V dňoch 29.11.2013 a 04.12.2013 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve SEPS, a. s., na roky 2012-2014 (ďalej len „KZ“). Zmluvné strany zastupujúce zamestnancov a zamestnávateľa na II. kole kolektívneho vyjednávania dosiahli dohodu o obsahu Dodatku č. 4 ku KZ (ďalej len „dodatok“), ktorým sa aktualizujú ustanovenia platnej KZ, ktorých účinnosť končí 31.12.2013. Zároveň boli do znenia dodatku zapracované zmeny legislatívy, týkajúce sa úpravy minimálnej mzdy s väzbou na niektoré mzdové zvýhodnenia, úprava zákona o sociálnom poistení a záväzky z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť od 01.01.2014.

Dodatok bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS, a. s.

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality