Cieľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS“) pri poskytovaní prenosu na cezhraničných vedeniach je vytvoriť podmienky pre optimálne využitie prenosových sietí transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným účastníkom trhu s elektrinou pri dodržaní bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy a dodržania prijatých medzinárodných záväzkov. 

Prenosové kapacity na cezhraničných profiloch SEPS sú prideľované v niekoľkých časových horizontoch – na ročnej, mesačnej, dennej a vnútrodennej báze. Na prideľovanie kapacít sú v závislosti od príslušného časového horizontu a cezhraničného profilu aplikované postupy explicitných aukcií a implicitných aukcií. 

Adresa

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

Kontakt