Cieľom Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS“) pri poskytovaní prenosu na cezhraničných vedeniach je vytvoriť podmienky pre optimálne využitie prenosových sietí transparentným a nediskriminačným spôsobom všetkým oprávneným účastníkom trhu s elektrinou pri dodržaní bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrizačnej sústavy a dodržania prijatých medzinárodných záväzkov.

Pretože prenos na cezhraničných profiloch podlieha striktne pravidlám prevádzky medzinárodných prepojení a koordinácii so susedným prevádzkovateľom, rešpektujú pravidlá prideľovania tiež dohody so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav (TSO) týkajúce sa koordinácie zabezpečenia prenosov na spoločnom profile. Pretože pravidlá a podmienky spolupráce s jednotlivými susednými TSO sú odlišné, sú pravidlá prideľovania stanovené zvlášť na každý profil. Uvedený postup má za cieľ zabezpečiť maximálnu koordináciu postupov susedných TSO a uľahčiť pre účastníkov trhu dojednávanie a realizáciu cezhraničných prenosov.

Adresa

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Slovenská republika

Kontakt