Oznam o krátení pridelených kapacít

Vážený obchodný partner, vzhľadom na prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine a s ním spojené nepredvídateľné okolnosti znemožňujúce realizáciu obchodných výmen na cezhraničnom profile SK-UA (vyššia moc) Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej dennej aukcie na profile SK-UA, budú od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00CET pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).

Zároveň uvádzame, že hodnoty cezhraničných prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 od obchodného dňa 12.03. 2022 0:00 CET do 31.03.2022 24:00 CET na profile SK-UA budú z dôvodu vyššej moci krátené na 0 MW v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel (Pravidlá mesačných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“)) bod. 9 Krátenie pridelenej/rezervovanej prenosovej kapacity.

Mesačné aukcie

Denné aukcie

  • Pravidlá denných aukcií voľných obchodovateľných prenosových kapacít na cezhraničnom prenosovom profile SK-UA organizovaných jednostranne Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej „SEPS“)

Krátenie kapacít

Vplyv súčasného prevádzkového režimu medzi prenosovými sústavami Slovenska a Ukrajiny na prenosové kapacity ponúkané do jednostranných aukcií

Vážený obchodný partner, touto cestou Vás chceme informovať, že hodnoty voľnej obchodovateľnej prenosovej kapacity (VOPK) ponúkané zo strany Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) do jednostrannej mesačnej aukcie pre mesiac apríl 2022 na profile SK-UA, organizovanej dňa 08.03.2022, budú pre oba smery na úrovni 0 MW (VOPK resp. ATC = 0 MW).

Hodnoty VOPK ponúkané SEPS v rámci jednostranných denných aukcií na profile SK-UA budú pre oba smery na úrovni 0 MW, pokiaľ situácia po realizácii núdzového pripojenia (emergency synchronisation) medzi synchrónne prevádzkovanou prepojenou sústavou kontinentálnej Európy a Ukrajinskou a Moldavskou prenosovou sústavou neumožní realizáciu obchodných výmen.

Hodnoty prenosových kapacít pridelených v rámci jednostrannej mesačnej aukcie organizovanej SEPS pre mesiac marec 2022 na profile SK-UA budú v prípade potreby krátené v súlade s príslušným ustanovením aukčných pravidiel podľa aktuálnej situácie. O týchto okolnostiach budú náležite v predstihu informovaní účastníci trhu prostredníctvom webového sídla spoločnosti SEPS a vlastníci pridelených prenosových kapacít priamo v zmysle príslušných aukčných pravidiel.

Táto situácia je spôsobená aktuálnym prevádzkovým režimom, pri ktorom nie je prenosová sústava Ukrajiny vrátane oblasti Burštýn synchrónne prepojená so sústavou kontinentálnej Európy, dôsledkom čoho nie je možné realizovať žiadnu obchodnú transakciu súvisiacu s prenosom elektrickej energie na profile SK-UA.

Archív