Podanie sťažnosti

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS) vypracovala a zadefinovala mechanizmus vybavovania sťažností podaných treťou osobou, ktorej práva sú dotknuté výkonom činnosti spoločnosti SEPS. Tento mechanizmus je vypracovaný v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. zákona o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a dokumentácie riadenia spoločnosti SEPS a umožňuje sťažovateľovi elektronickým vyplnením on-line formulára alebo zaslaním sťažnosti e-mailom na staznosti@sepsas.sk. Postup pri vyplnení formulára a uvedenie povinných údajov je definovaný nižšie. Sťažovateľ môže zaslať sťažnosť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe na adresu: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava.

Definície pojmov

Sťažnosť

Podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov a upozorňuje na konkrétne nedostatky a na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a dokumentácie spoločnosti SEPS, ktoré sú spojené s výkonom činnosti spoločnosti SEPS.

Sťažovateľ

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa sťažuje.

Prešetrenie sťažnosti

Činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dokumentáciou spoločnosti, na ktoré sťažovateľ v sťažnosti poukazuje.

Vybavenie sťažnosti

Činnosť, ktorou sa na základe podkladov získaných z prešetrenia urobí záver s klasifikáciou sťažnosti, s uvedením riešenia v prípade opodstatnenej sťažnosti a zaslaním písomného oznámenia o výsledku vybavenia sťažnosti pre sťažovateľa. V prípade, že sťažnosť obsahuje neúplné/nejasné informácie, ktoré vyplývajú z predmetu sťažnosti bez predloženia preukazných údajov alebo dokumentov, či sa jedná o anonymnú sťažnosť bez adresy na zaslanie odpovede, môže byť sťažnosť odložená ad acta v zmysle § 6 Zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.

Postup pri vyplnení formulára

  1. Sťažovateľ môže na webovej stránke spoločnosti SEPS použiť „Formulár na podanie sťažnosti“.
  2. Sťažovateľ vyplní „Formulár na podanie sťažnosti“, v ktorom vypíše svoje identifikačné údaje, FO – meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, telefón, email/ PO – obchodný názov, sídlo spoločnosti, IČO, kontaktná osoba, telefón, e-mail. Sťažovateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vybavenia svojej sťažnosti a na čas potrebný pre jej vybavenie.
  3. Ďalej sťažovateľ vypíše predmet sťažnosti, ktorý obsahuje oblasť týkajúcu sa nedostatkov, porušení všeobecne záväzných právnych predpisov a dokumentácie spoločnosti SEPS, ktorými sú dotknuté práva sťažovateľa výkonom činnosti spoločnosti SEPS.
  4. Následne sťažovateľ zrozumiteľne vypíše obsah sťažnosti, pričom musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.
  5. Sťažovateľ vyplnený on-line formulár odošle. Zaslanie on-line formulára alebo sťažnosti na e-mailovú adresu spoločnosti SEPS: staznosti@sepsas.sk je podmienené uvedením požadovaných údajov v bodoch 2., 3. a 4. tohto postupu a sťažovateľ musí do 5 pracovných dní od jej podania potvrdiť vlastnoručným podpisom v sídle spoločnosti alebo sťažnosť bezodkladne zaslať doporučenou poštou na adresu SEPS najneskôr do 10 pracovných dní od jej podania.
  6. Spoločnosť SEPS sa pri šetrení sťažnosti ďalej riadi v zmysle Zákona č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení a vypracovaných interných postupov vybavovania sťažností.
  7. Lehota na prešetrenie a vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť externého subjektu, predĺži spoločnosť SEPS lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
  8. Výsledok prešetrenia sťažnosti spoločnosť SEPS, oznámi písomne na kontaktnú adresu sťažovateľa.