SEPS sa aktívne pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám pre výmenu regulačnej energie (RE) MARI a PICASSO. Z hľadiska prepájania komoditných trhov sa jedná o rozšírenie európskeho trhu o regulačnú energiu.  Pre jej využívanie a obchodovanie sa v súlade s legislatívnym rámcom harmonizujú podmienky pre poskytovateľov podporných služieb, vytvárajú štandardné produkty služieb s rovnakými technickými parametrami. Zároveň dôjde k zásadnej zmene v spôsobe poskytovania regulačnej elektriny pre poskytovateľov podporných služieb na Slovensku k 1.5.2024. Tento krok umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ. Účasť je povinná pre všetky krajiny EÚ  v súlade  nariadením EÚ 2017/2195.

Obe tieto platformy tak v rámci trhu prinesú poskytovateľom podporných služieb príležitosť poskytovať prostredníctvom prevádzkovateľa prenosovej sústavy  SEPS regulačný výkon aj pre iné krajiny, v ktorých bude požiadavka na aktiváciu regulačných služieb. Profitovať z nich bude aj SEPS, keďže otvorenie sa trhu prinesie nových hráčov a spoločnosť tak získa možnosť aktivovať v danej chvíli cenovo najvýhodnejšiu regulačnú energiu.

Platformy MARI a PICASSO sa týkajú výhradne regulačnej energie nie disponibility (disponibilita bude naďalej nakupovaná podľa aktuálnej stratégie SEPS). Platformy sa taktiež týkajú výhradne štandardných produktov – TRV3MIN ako špecifický (osobitný) produkt bude aktivovaný SEPS mimo platformu MARI (a po pripojení do platforiem sa premenuje na mFRR3).

Z obchodného hľadiska  je pred pripojením k platformám potrebné implementovať dôležité zmeny, ktoré ovplyvnia a zmenia podmienky pre poskytovanie podporných služieb na Slovensku.

Zmeny plánované k máju 2024

 • Zmena podávania Prípravy prevádzky – poskytovatelia budú zadávať ponuky regulačnej energie oddelene od rozpisu disponibility podporné služby (PpS). Bude možné podávať až 3 ponuky pre mFRR, ktoré bude možné medzi sebou „prelinkovať.“
 • Zmena služby mFRR – aktivácia mFRR bude prebiehať v definovaných časových podľa ideálnych priebehu rámcv a to ako priama aktivácia (DA – direct activation) alebo plánovaná (SA – scheduled activation). Pre požiadavku SA aktivácie vzniknú nové aktivačné signály pre komunikáciu terminálu poskytovateľa PpS s riadiacim systémom SEPS.
 • Zavedenie marginálneho ocenenia regulačnej energie – všetky aktivované cenové ponuky dostanú zaplatenú cenu najvyššej aktivovanej ponuky aktuálne sa uplatňuje ocenenie pay as bid – (cena podľa ponuky, t. j. každý dostane zaplatenú takú cenu ako ponúkol).

Zmeny plánované k termínu pripojenia do platforiem – k júnu 2024 aFRR (PICASSO) a júlu 2024 mFRR (MARI)

 • Zrušenie cenových stropov pre regulačnú elektrinu – v čase pripojenia k jednotlivým platformám bude cena RE limitovaná len technickým limitom pre zadávanie ponuky, ktoré je stanovené v zmysle implementačného rámca schváleného ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators)  na -15 000 až 15 000 €/MWh (aktuálne sa uplatňuje cena  podľa cenového rozhodnutia ÚRSO).
 • Ďalšie zmeny sa týkajú úprav procesov spojených so systémom zúčtovania a vyhodnocovania odchýlok a výmenou dát medzi platformami, poskytovateľmi podporných služieb a SEPS ako prevádzkovateľom prenosovej sústavy. Uvedené zmeny sú popísané v Technických podmienkach a pripravovanej aktualizácii Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS začiatkom roku 2024.

Najčastejšie otázky a odpovede

 1. Ak bude na rok 2024 vypísané VVK pre aFRR a mFRR, bude vypísané na celý rok alebo len do 07/2024, t.j. do termínu plánovaného vstupu do platforiem PICASSO a MARI?
  SEPS pripravuje stratégiu zabezpečenia dostatočného objemu PpS na rok 2024, ktorá bude verejne pripomienkovaná. Spôsob obstarania disponibility  vstupom do platforiem na výmenu RE nie je priamo dotknutý. V zmysle platnej legislatívy podľa rozhodnutia úradu č. 0001/2023/E-EU zo dňa 23.1.2023, ktoré mení rozhodnutie úradu č. 0006/2022/E-EU, na základe ktorého úrad udelil výnimku SEPS na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2024 podľa čl. 6 ods. 9 druhej vety v spojení s čl. 6 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou  môže PPS uzatvárať zmluvy na disponibilitu viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov.
 2. Do uvedeného termínu plánovaného vstupu do platforiem PICASSO a MARI bude pre výberové konania PpS platiť, že ponúkaná RE = ponúkaná disponibilita. Po vstupe do platforiem bude ponuka disponibility a RE rozdelená?
  SEPS v rámci implementácie pripojenia sa k  platformám  v rámci zmien plánovaných k 5/2024 umožní poskytovateľom PpS podávať ponuky RE nad rámec ich kontraktu na disponibilitu  alebo bez kontraktu na disponibilitu a to do technického limitu t.j. hodnoty certifikátu danej služby.
 3. Ak bude viacdňové výberové konanie na obdobie celého roku 2024 po prechode na platformy pre zdieľanie RE, disponibilita bude ponúknutá na celý rok a RE bude potrebné ponúkať na platformách?
  Spôsob obstarania disponibility sa pripojením SEPS na platformy s RE nemení. Proces rozpísania RE, respektíve zadania cenových ponúk RE  bude súčasťou novej Prípravy prevádzky v obchodnom systéme Damas Energy od 1.5.2023. Po pripojení na platformy všetky cenové ponuky zo štandardných produktov RE ktoré SEPS obdrží budú zasielané na platformy do cenového rebríčka MARI a PICASSO.
 4. Bude testovacie prostredie v Damas dostupné v režime 24/7 od 1.1.2024 pre MARI i PICASSO (Otázka k dokumentu „ Špecifikácia zmien pre poskytovateľov PpS a RE z 30.6.2023“) ?
  Testovacie prostredie Damas bude jednotné pre testovanie úprav pre obe platformy PICASSO aj MARI. Prostredie bude dostupné najneskôr od k 1.1.2024, o konkrétnom termíne budeme informovať v 12/2023. Od potvrdeného termínu bude testovacie prostredia dostupné 24/7 mimo plánované odstávky a úpravy systému.
 5. Budú rozhrania poskytovať funkcionalitu v plnej šírke podľa dokumentácie, alebo bude funkcionalita postupne dopĺňaná (Otázka k dokumentu „ Špecifikácia zmien pre poskytovateľov PpS a RE z 30.6.2023“) ?
  Áno, o prípadných zmenách budeme informovať.
 6. Súčasná špecifikácia neobsahuje formát návratovej hodnoty komunikácie s Damas pre ponuky RE. Kedy bude chýbajúca informácia k dispozícii (Otázka k dokumentu „ Špecifikácia zmien pre poskytovateľov PpS a RE z 30.6.2023“) ?
  Počítame so štandardnými návratovými hodnotami, informácia bude doplnená v priebehu 11/2023.
 7. Ako si budem vedieť stiahnuť Default Bid a upraviť mu cenu, ak si neviem stiahnuť BidID, lebo neexistuje WS služba Download (aktuálne existuje iba Upload) (Otázka k dokumentu „ Špecifikácia zmien pre poskytovateľov PpS a RE z 30.6.2023“)?
  Generovanie BidID pre Default bid je priamo uvedené v kap. 2.2.3 Generovanie ID, pričom pre Default Bid hodnota č. bidu – poradové číslo ponuky v rámci danej štvrťhodiny, PpS a zariadenia – bude číslo 1.
 8. Za účelom generovania BID ID je potrebný zoznam UnitNumber (unikátne anonymizované označenie zariadenia) pre všetky zdroje SE a.s., ktoré poskytuje SEPS. Kedy budú dostupné a akým spôsobom budú zverejnené ? (Otázka k dokumentu „ Špecifikácia zmien pre poskytovateľov PpS a RE z 30.6.2023“)
  SEPS tento zoznam zašle poskytovateľom PpS koncom roka 2023.

Kontakt

Ak ste odpoveď na vašu otázku týkajúcu sa platforiem MARI a PICASSO nenašli v odpovediach vyššie, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: platformy@sepsas.sk

Čo sú projekty MARI a PICASSO?

Samotné platformy MARI a PICASSO sú zriadené, vyvinuté a prevádzkované v rámci spoločného európskeho riešenia prevádzkovateľov prenosových sústav v  súlade s implementačnými rámcami.

Platforma PICASSO je prevádzkovaná spoločnosťou TransnetBW a bola spustená do prevádzky v júni 2022, kde sa ako prvý pripojil český ČEPS, následne nemecké PPS, rakúska APG a talianska Terna. Platforma MARI je prevádzkovaná spoločnosťou Amprion a bola spustená do prevádzky v septembri 2022, ako prví sa pripojili český ČEPS, nemecké TSO a rakúska APG.

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). Projekt MARI bol založený v apríli 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu MARI vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS, tzv. accession roadmap. Ceny aktivovanej regulačnej energie za mFRR (mFRR SA, mFRR DA) nájdete na Transparency Platform tu.

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR). Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu PICASSO vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS, tzv. accession roadmap. Ceny aktivovanej regulačnej energie za aFRR nájdete aktuálne na stránke TRANSNET BW tu.

Základný legislatívny rámec 

Nariadenie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“) ukladá článkami 20 a 21 povinnosť všetkým prevádzkovateľom prenosových sústav (ďalej len „PPS“) zaviesť proces optimalizácie aktivácií regulačnej energie typu mFRR a aFRR v rámci synchrónnej zóny pri predpoklade dostupnej cezhraničnej kapacity, a to na základe spoločného cenového rebríčka zoradeného od najlacnejšej ponuky po najdrahšiu.

EBGL ukladá povinnosť sprevádzkovať za účelom cezhraničných výmen regulačnej energie platformu mFRR a platformu aFRR, a to do 30 mesiacov od schválenia implementačného rámca pre platformy mFRR a aFRR, t.j. do 24.7.2022. Rozhodnutia ACER č. 02/2020 a 03/2020 ohľadom implementačného rámca európskych platforiem na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou a frekvencie s automatickou aktiváciou sú publikované na webovej stránke SEPS v časti Legislatíva/Rozhodnutia ACER

SEPS má v zmysle článku 20 a 21 ods. 6 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“) spoločne s ostatnými európskymi PPS povinnosť zaviesť a sprevádzkovať európsku platformu na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou pričom túto európsku platformu musia PPS využívať na:

 1. Na predkladanie všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov aFRR a mFRR;
 2. Na výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov aFRR a mFRR;
 3. Na uspokojenie (všetkých) svojich potrieb regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov aFRR a mFRR.

Webová stránka pre všetky metodiky v zmysle nariadenia EBGL je k dispozícii na stránke ENTSO-E v časti Electricity Balancing