SEPS sa aktívne pripravuje na pripojenie k medzinárodným platformám pre výmenu regulačnej energie MARI a PICASSO v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave. Z hľadiska prepájania trhov sa jedná o rozšírenie európskeho trhu s regulačnou energiou (RE)Tento krok umožní cezhraničnú výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR) a automatickou aktiváciou (aFRR) medzi krajinami EÚ. Pre jej využívanie a obchodovanie sa v súlade s legislatívnym rámcom harmonizujú podmienky pre poskytovateľov podporných služieb (PpS) a zavádzajú sa štandardizované produkty pre poskytovanie RE, ktorá bude vymieňaná prostredníctvom týchto platforiem.

Obe tieto platformy prinesú poskytovateľom PpS príležitosť zasielať prostredníctvom prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS ponuky na aktiváciu RE, a v prípade akceptácie ponuky príslušnou platformou, poskytovať regulačný výkon pre potreby regulačnej oblasti SR, respektíve iných regulačných oblastí zapojených do procesov príslušnej platformy.

Platformy MARI a PICASSO sa týkajú výhradne zdieľania RE nie disponibility PpS (disponibilita bude naďalej obstarávaná v zmysle stratégie SEPS na obstaranie PpS pre príslušný rok). Platformy sa taktiež týkajú výhradne štandardných produktov – TRV3MIN ako špecifický (osobitný) produkt bude aktivovaný pre potreby SEPS mimo platformu MARI (v rámci nasadenia lokálnej implementácie ešte pred samotným pripojením SEPS k platformám, bude služba premenovaná na mFRR3).

Z obchodného hľadiska je pred pripojením k platformám potrebné implementovať dôležité zmeny, ktoré ovplyvnia a upravia podmienky pre poskytovanie PpS na Slovensku. Tieto zmeny v spôsobe poskytovania RE pre poskytovateľov PpS v rámci regulačnej oblasti SR sú plánované formou lokálnej implementácie – „Technický Go-live“, teda ešte pred samotným pripojením k platformám PICASSO a MARI, ktorý je naplánovaný k 1.7.2024.

Kľúčové zmeny plánované  k 1. máju 2024

 • Rozdelenie služby TRV3MIN a jej premenovanie na mFRR3 – služba TRV3MIN bude rozdelená na kladnú a zápornú časť pomocou nového setu signálov, ktorý bude vytvorený v rámci zápornej časti pre potreby jej aktivácie. Súčasne dôjde k premenovaniu týchto osobitných produktov na mFRR3+ a mFRR3-.

Kľúčové zmeny plánované k 1. júlu 2024 (Technický Go-live)

 • Zmena podávania Prípravy prevádzky – poskytovatelia budú zadávať ponuky regulačnej energie oddelene od rozpisu disponibility pre podporné služby (PpS) s možnosťou podania „free bidu“ (nad rámec disponibility PpS) na PpS typu aFRR, mFRR, mFRR3.
 • Zmeny v rámci služby mFRR – aktivácia mFRR bude prebiehať v definovaných časových intervaloch podľa ideálneho priebehu rampovania, a to pre priamu aktiváciu (DA – direct activation) aj pre plánovanú aktiváciu (SA – scheduled activation). Pre požiadavku SA aktivácie vzniknú nové aktivačné signály pre komunikáciu terminálu poskytovateľa PpS s riadiacim systémom SEPS.
 • Bude umožnené v rámci jednej štvrťhodiny podávať až 3 ponuky pre mFRR, ktoré bude možné medzi sebou prepojiť tzv. „technické linkovanie“ ponúk. Zároveň bude umožnené podávanie komplexných ponúk v zmysle určených pravidiel.
 • Zmeny týkajúce sa úprav procesov spojených so systémom zúčtovania a vyhodnocovania RE. Uvedené zmeny budú popísané v Technických podmienkach a pripravovanej aktualizácii Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS.

Kľúčové zmeny plánované k termínu pripojenia do platforiem  – k 5. novembru 2024 aFRR (PICASSO) a 3. decembru 2024 mFRR (MARI)

 • Zrušenie cenových stropov pre regulačnú elektrinu – v čase pripojenia k jednotlivým platformám bude cena RE pre danú PpS limitovaná len technickým limitom pre zadávanie ponuky, ktoré je stanovené v zmysle implementačného rámca schváleného ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) na -15 000 až 15 000 €/MWh (aktuálne sa uplatňuje cena RE podľa cenového rozhodnutia ÚRSO).
 • Možnosť využívania plnej funkčnosti „podmieneného linkovania“ ponúk medzi štvrťhodinami, ktoré platforma MARI vyhodnocuje pri výbere ponúk v rámci optimalizačného algoritmu.
 • Ďalšie zmeny sa týkajú úprav procesov spojených s výmenou dát medzi platformami, poskytovateľmi podporných služieb a SEPS ako prevádzkovateľom prenosovej sústavy.

Kontakt

Ak ste odpoveď na vašu otázku týkajúcu sa platforiem MARI a PICASSO nenašli v odpovediach nižšie, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: platformy@sepsas.sk

Čo sú projekty MARI a PICASSO?

Samotné platformy MARI a PICASSO sú zriadené, vyvinuté a prevádzkované v rámci spoločného európskeho riešenia prevádzkovateľov prenosových sústav v  súlade s implementačnými rámcami.

Platforma PICASSO je prevádzkovaná spoločnosťou TransnetBW a bola spustená do prevádzky v júni 2022, kde sa ako prvý pripojil český ČEPS, následne nemecké PPS, rakúska APG a talianska Terna. Platforma MARI je prevádzkovaná spoločnosťou Amprion a bola spustená do prevádzky v septembri 2022, ako prví sa pripojili český ČEPS, nemecké TSO a rakúska APG.

MARI (Manually Activated Reserves Initiative) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (mFRR). Projekt MARI bol založený v apríli 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu MARI vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS, tzv. accession roadmap. Ceny aktivovanej regulačnej energie za mFRR (mFRR SA, mFRR DA) nájdete na Transparency Platform tu.

PICASSO (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation) je implementačný projekt európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR). Projekt PICASSO bol založený v auguste 2017, pričom spoločnosť SEPS sa k nemu pripojila 26. júna 2018 a stala sa tak plnohodnotným členom. Oficiálna webová stránka projektu PICASSO vrátane informácii o aktuálnom stave projektu je k dispozícii na stránke ENTSO-E, kde nájdete aj aktuálny stav pripojenia a plán pripájania ostatných PPS, tzv. accession roadmap. Ceny aktivovanej regulačnej energie za aFRR nájdete aktuálne na stránke TRANSNET BW tu.

Základný legislatívny rámec 

Nariadenie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“) ukladá článkami 20 a 21 povinnosť všetkým prevádzkovateľom prenosových sústav (ďalej len „PPS“) zaviesť proces optimalizácie aktivácií regulačnej energie typu mFRR a aFRR v rámci synchrónnej zóny pri predpoklade dostupnej cezhraničnej kapacity, a to na základe spoločného cenového rebríčka zoradeného od najlacnejšej ponuky po najdrahšiu.

EBGL ukladá povinnosť sprevádzkovať za účelom cezhraničných výmen regulačnej energie platformu mFRR a platformu aFRR, a to do 30 mesiacov od schválenia implementačného rámca pre platformy mFRR a aFRR, t.j. do 24.7.2022. Rozhodnutia ACER č. 02/2020 a 03/2020 ohľadom implementačného rámca európskych platforiem na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou a frekvencie s automatickou aktiváciou sú publikované na webovej stránke SEPS v časti Legislatíva/Rozhodnutia ACER

SEPS má v zmysle článku 20 a 21 ods. 6 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave (ďalej len „EBGL“) spoločne s ostatnými európskymi PPS povinnosť zaviesť a sprevádzkovať európsku platformu na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou pričom túto európsku platformu musia PPS využívať na:

 1. Na predkladanie všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov aFRR a mFRR;
 2. Na výmenu všetkých ponúk regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov aFRR a mFRR;
 3. Na uspokojenie (všetkých) svojich potrieb regulačnej energie zo všetkých štandardných produktov aFRR a mFRR.

Webová stránka pre všetky metodiky v zmysle nariadenia EBGL je k dispozícii na stránke ENTSO-E v časti Electricity Balancing