SEPS zblízka

Naša spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 ako právny nástupca po odčlenení prenosu a výroby elektrickej energie od akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne. Pôsobíme ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike, vrátane Slovenského elektroenergetického dispečingu. Zabezpečujeme prenos elektrickej energie po území Slovenska a synchrónne prepojenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky s elektrizačnými sústavami štátov kontinentálnej Európy.

Sme členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, Ako zodpovedný prevádzkovateľ prenosovej sústavy vnímame toto členstvo nielen ako zákonnú povinnosť, ale hlavne ako príležitosť na výmenu najlepších praktických skúseností a permanentné zlepšovanie sa. Veď ENTSO-E združuje až 39 prevádzkovateľov prenosových sústav pôsobiacich v 35 európskych štátoch, čo je viac, ako je počet členských štátov Európskej únie.

V majetkovom portfóliu našej spoločnosti je vyše 3100 km elektrických vedení, čo je viac, ako 7-násobok dĺžky Slovenska od východu na západ. Elektrické vedenia nesie viac ako 7300 stožiarov postavených v členitom teréne v rôznej nadmorskej výške. Rozvod elektrickej energie zabezpečuje 22 elektrických staníc a 40 transformátorov na úpravu napäťových úrovní.

S využívaním systémových služieb garantujeme nepretržité dodržiavanie kvality dodávky elektriny a prevádzkovú spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR. Zabezpečujeme tiež tranzit, export a import elektriny, a to všetko pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia. Našimi prioritami sú bezpečnosť a spoľahlivosť energetickej sústavy, udržiavanie kroku s najnovšími technológiami, aplikácia európskej legislatívy a investície do ľudského kapitálu. Podporujeme rozvoj elektrifikácie Slovenska s cieľom energetickej transformácie a podpory uhlíkovej neutrality.

MAF SEPS 2023: Hodnotenie zdrojovej primeranosti ES SR do roku 2040

Naše hodnoty

Spoločnosť sa riadi Etickým kódexom. Ten predstavuje etickú normu, ktorá je záväzná pre zamestnancov spoločnosti na základe ich pracovnoprávneho vzťahu, ako aj pre členov orgánov spoločnosti na základe ich zmluvného (obchodnoprávneho) vzťahu k spoločnosti SEPS.

Názov Dokument na stiahnutie
Etický kódex spoločnosti
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Eticky_kodex_spolocnosti.pdf

Naša vízia a poslanie

Naša vizuálna identita

Zelená farba v novom logu odkazuje na pôvodné logo spoločnosti. Symbolizuje prírodu, ekológiu, rozvoj, napredovanie a pokrok. K zelenej farbe po novom pribudla modrá. Tá predstavuje spoľahlivosť, zodpovednosť a stabilitu, tiež ide o farbu odkazujúcu na kov – materiál, z ktorého sú vyrobené prenosové stožiare aj vedenia.

Formát svg, jpeg, pdf

Pôvodný slogan „Naša cesta vedie k vám” odkazoval na prenos elektriny od výrobcu k spotrebiteľovi. Dnes prechádzame na decentralizovaný trh, kde je dôležité, aby bola energia – či už elektrická, ľudská alebo iná, vždy na správnom mieste. Len tak sa nám podarí v tejto dekáde znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %, k čomu sme sa zaviazali v rámci Európskej zelenej dohody. Tomu zodpovedá aj náš nový slogan:

Energia považovaná za hybnú silu SEPS, má veľa podôb:

  • energia v elektrizačnej sústave, vďaka ktorej môžu domácnosti svietiť, podniky fungovať, nemocnice liečiť,
  • energia vkladaná do inovatívnych projektov a modernej infraštruktúry,
  • energia potrebná pre efektívne a transparentné hospodárenie,
  • energia smerovaná do kvalitnej medzinárodnej spolupráce,
  • energia a motivácia našich tímov, našich kolegýň a kolegov.