Naša spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vznikla ako nezávislý právny subjekt dňa 21. januára 2002 ako právny nástupca po odčlenení prenosu a výroby elektrickej energie od akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne. Pôsobíme ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike, vrátane Slovenského elektroenergetického dispečingu. Zabezpečujeme prenos elektrickej energie po území Slovenska a synchrónne prepojenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky s elektrizačnými sústavami štátov kontinentálnej Európy. Sme členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, Ako zodpovedný prevádzkovateľ prenosovej sústavy vnímame toto členstvo nielen ako zákonnú povinnosť, ale hlavne ako príležitosť na výmenu najlepších praktických skúseností a permanentné zlepšovanie sa. Veď ENTSO-E združuje až 39 prevádzkovateľov prenosových sústav pôsobiacich v 35 európskych štátoch, čo je viac, ako je počet členských štátov Európskej únie.

V majetkovom portfóliu našej spoločnosti je vyše 3100 km elektrických vedení, čo je viac, ako 7-násobok dĺžky Slovenska od východu na západ. Elektrické vedenia nesie viac ako 7300 stožiarov postavených v členitom teréne v rôznej nadmorskej výške. Rozvod elektrickej energie zabezpečuje 22 elektrických staníc a 40 transformátorov na úpravu napäťových úrovní.

S využívaním systémových služieb garantujeme nepretržité dodržiavanie kvality dodávky elektriny a prevádzkovú spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR. Zabezpečujeme tiež tranzit, export a import elektriny, a to všetko pri rešpektovaní zásad ochrany životného prostredia. Našimi prioritami sú bezpečnosť a spoľahlivosť energetickej sústavy, udržiavanie kroku s najnovšími technológiami, aplikácia európskej legislatívy a investície do ľudského kapitálu. Podporujeme rozvoj elektrifikácie Slovenska s cieľom energetickej transformácie a podpory uhlíkovej neutrality.

Naše hodnoty

Spoľahlivý partner

Všetky naše aktivity smerujú k tomu, aby sme zabezpečili bezpečnú a stabilnú prenosovú sústavu a poskytovanie prenosu elektriny na dynamicky meniacom sa trhu. Prenosovú sústavu prevádzkujeme a rozvíjame tak, aby bola pripravená na budúcnosť a prichádzajúce zmeny spojené s novým decentralizovaným dizajnom trhu. Ide najmä o nahradzovanie štandardných centrálnych výrobných zdrojov novými rozptýlenými zdrojmi s prerušovanou výrobou elektriny, mimoriadne náročnými na zabezpečenie stability siete. Takými sú napríklad zdroje na báze vetra a slnka. Následkom postupnej dekarbonizácie s využitím elektrifikácie zaznamenávame zvýšené požiadavky aj na digitalizáciu sústavy.

Za 20 rokov fungovania sme do rozvoja prenosovej sústavy investovali viac ako 1 miliardu eur. Značné investície išli do vybudovania elektrických staníc v rôznych lokalitách Slovenska. Veľa energie a financií sme venovali plánovaniu a realizácii posilňovania kapacít medzištátnych prepojení prenosovej sústavy SR s okolitými prenosovými sústavami, predovšetkým na juhu, kde sme v roku 2021 uviedli do prevádzky nové vysokonapäťové vedenia 2×400 kV Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a 2×400 kV Rimavská Sobota – Sajóivánka. V blízkej budúcnosti plánujeme výstavbu novej diaľkovo riadenej elektrickej stanici v bratislavskej mestskej časti Vajnory, ktorá pomôže udržať bezpečné a spoľahlivé dodávky elektriny v hlavnom meste.

Zodpovedný hospodár

Pracovať s vlastnými peniazmi správne je výzva pre každú spoločnosť. Pracovať za peniaze bežných ľudí a podnikateľov je veľká zodpovednosť. K financiám pristupujeme s rešpektom a zodpovednosťou. Efektívnejšie a transparentnejšie fungovanie dosahujeme posilnením hospodárskej súťaže, efektívnym riadením a zvýšením efektivity obstarávaní. Ako zodpovedný hospodár investujeme a riadime prenosovú sústavu tak, aby sme sa spolupodieľali na tvorbe férovej ceny elektriny pre koncového zákazníka.

Atraktívny zamestnávateľ

Základom každej firmy sú jej ľudia, ktorí tvoria jadro každej spoločnosti. A spoločnosť bude dobre fungovať len vtedy, keď v nej bude robiť kvalitný a motivovaný tím. Našou ambíciou je vytvárať a rozvíjať podnecujúce pracovné prostredie, ktoré každému umožní naplno realizovať svoj potenciál, aktívne prispievať k napĺňaniu poslania našej firmy a hlavne dá dôvod chodiť do práce a pracovať každý deň s dobrým pocitom a energiou.

Naša vizuálna identita

Zelená farba v novom logu odkazuje na pôvodné logo spoločnosti. Symbolizuje prírodu, ekológiu, rozvoj, napredovanie a pokrok. K zelenej farbe po novom pribudla modrá. Tá predstavuje spoľahlivosť, zodpovednosť a stabilitu, tiež ide o farbu odkazujúcu na kov – materiál, z ktorého sú vyrobené prenosové stožiare aj vedenia.

Formát svg, jpeg, png, pdf

Pôvodný slogan „Naša cesta vedie k vám” odkazoval na prenos elektriny od výrobcu k spotrebiteľovi. Dnes prechádzame na decentralizovaný trh, kde je dôležité, aby bola energia – či už elektrická, ľudská alebo iná, vždy na správnom mieste. Len tak sa nám podarí v tejto dekáde znížiť emisie skleníkových plynov o 55 %, k čomu sme sa zaviazali v rámci Európskej zelenej dohody. Tomu zodpovedá aj náš nový slogan:

Energia považovaná za hybnú silu SEPS, má veľa podôb:

  • energia v elektrizačnej sústave, vďaka ktorej môžu domácnosti svietiť, podniky fungovať, nemocnice liečiť,
  • energia vkladaná do inovatívnych projektov a modernej infraštruktúry,
  • energia potrebná pre efektívne a transparentné hospodárenie,
  • energia smerovaná do kvalitnej medzinárodnej spolupráce,
  • energia a motivácia našich tímov, našich kolegýň a kolegov.