Vážený účastník trhu s elektrinou,

„Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom“ ukladá v § 19 prevádzkovateľom distribučných sústav povinnosť denne a mesačne poskytovať údaje prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (ďalej len PPS).

Aby subjekt mohol údaje poskytovať, musí byť zaregistrovaný v informačnom systéme PPS. Pre vytvorenie prístupu do informačného systému subjekt zašle e-mailom vyplnený registračný formulár na e-mailové adresy uvedené v registračnom formulári. Po zaregistrovaní budú subjektu zaslané prístupové údaje (meno, heslo). Podmienkou registrácie je platný EIC kód typu X. V prípade ak ho subjekt nemá, požiada o jeho pridelenie spoločnosť OKTE a.s., postup nájdete na www.okte.sk.

Názov Dokument
na stiahnutie
Veľkosť
Registračný formulár Registracny_formular.xls 41 kB
Postup zasielania údajov Postup_zasielanie_udajov.doc 43 kB
Externé rozhranie systému Webova_sluzba_popis.doc 816 kB

Ing. Stanislav Dudášik
Tel: 041 / 518 3406
Email: stanislav.dudasik@sepsas.sk