Aj Vaším oznámením, ktorým poskytnete informácie alebo dôkazy, môžeme v rámci spoločnosti bojovať proti korupčným druhom konania a iným konaniam s negatívnym dopadom na spoločnosť.

Pokiaľ disponujete dôkazmi alebo máte vedomosť o správaní alebo konaní spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých ste sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania, povolania či postavenia alebo funkcie, uveďte ich, prosím, do formulára nižšie, prípadne ich oznámte nasledovnými alternatívnymi spôsobmi:

 1. elektronickou poštou na e-mailovú adresu: oznamenia@sepsas.sk (tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle zákona)
 2. telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5069 2371
 3. písomne na adresu:
  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Mlynské nivy 59/A
  824 84 Bratislava 26
  pričom na obálke je potrebné vyznačiť „OZNÁMENIE – NEOTVÁRAŤ“
 4. ústne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 09.30 hod. do 14.00 hod. (priestory v sídle spoločnosti na adrese podľa bodu 3).
 5. prostredníctvom formulára,
 6. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti www.oznamovatelia.sk, 0800 221 213.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a informácie o podávaní a vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti je účinná od 1. marca 2019 podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorého predmetom je okrem iného i úprava podmienok poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a úprava práv a povinností osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte.

Naša spoločnosť, ako zamestnávateľ v zmysle ustanovení zákona, je povinná prijať a prostredníctvom zodpovednej osoby preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia; túto lehotu nie je možné predĺžiť. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Pri preverovaní oznámení je povinnosťou spoločnosti zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.