Aj Vaším oznámením, ktorým poskytnete informácie alebo dôkazy, môžeme v rámci spoločnosti bojovať proti korupčným druhom konania a iným konaniam s negatívnym dopadom na spoločnosť.

Pokiaľ disponujete dôkazmi alebo máte vedomosť o správaní alebo konaní spĺňajúcom znaky závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých ste sa dozvedeli pri výkone svojho zamestnania, povolania či postavenia alebo funkcie, uveďte ich, prosím, do formulára nižšie, prípadne ich oznámte nasledovnými alternatívnymi spôsobmi:

 1. elektronickou poštou na e-mailovú adresu: oznamenia@sepsas.sk (tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle zákona)
 2. písomne na adresu:
  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Mlynské nivy 59/A
  824 84 Bratislava 26
  pričom na obálke je potrebné vyznačiť „OZNÁMENIE – NEOTVÁRAŤ“
 3. ústne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 09.30 hod. do 14.00 hod. (priestory v sídle spoločnosti na adrese podľa bodu 3).
 4. prostredníctvom formulára,
 5. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Námestie slobody 29, 811 06 Bratislava, www.oznamovatelia.sk, 0800 221 213, ktorý poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o možnostiach ochrany oznamovateľa.

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a informácie o podávaní a vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti je účinná od 1. marca 2019 podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon č. 54/2019 Z.z.“), ktorého predmetom je okrem iného i úprava podmienok poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a úprava práv a povinností osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Oznamovateľ pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať žiadosť o poskytnutie ochrany, ktorá sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte – zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba pri preverovaní oznámenia vychádza z obsahu oznámenia bez ohľadu na osobu oznamovateľa a dotknutej osoby, a je oprávnená vyžadovať od oznamovateľa spoluprácu pri doplnení a preverovaní oznámenia. Každý zamestnanec našej spoločnosti je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by bránilo podaniu, či samotnému prevereniu oznámenia. Zodpovedná osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby; to platí rovnako pre každého zamestnanca, ktorý sa o totožnosti oznamovateľa a dotknutej osoby dozvie. Oznámenie nesmie preverovať dotknutá osoba, ani jej podriadený alebo nadriadený zamestnanec.

Naša spoločnosť, ako zamestnávateľ v zmysle ustanovení zákona, je povinná prijať oznámenie v závislosti od spôsobu doručenia oznámenia, do siedmich dní od jeho prijatia. Prostredníctvom zodpovednej osoby preverí a oznámi výsledok preverenia oznámenia a opatrení na odstránenie nedostatkov, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia, oznamovateľovi do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo, ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo, do 90 dní od uplynutia siedmich dní od prijatia oznámenia, a to v listinnej alebo elektronickej podobe, v závislosti od spôsobu doručenia oznámenia. Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov. Pri preverovaní oznámení je povinnosťou spoločnosti zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

Oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje podľa Zákona č. 54/2019 aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere:

 1. uskutoční oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
 2. uskutoční oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
 3. uskutočnila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
 4. zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že:
 • urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 • urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 • je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 • je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.

Za účelom dodržania zásady spracúvania osobných údajov a zaistenia ich bezpečnosti boli našou spoločnosťou prijaté technicko-organizačné opatrenia.