Rozhodnutia ÚRSO pre SEPS o metodikách a podmienkach podľa sieťových predpisov

 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2024/E-EÚ, ktorým úrad udeľuje výnimku na obdobie od 01. 01. 2025 do 31. 12. 2025 podľa čl. 6 ods. 9 druhej vety v spojení s čl. 6 ods. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou, na základe ktorej môže prevádzkovateľ prenosovej sústavy uzatvárať zmluvy na disponibilitu viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2024/E-EÚ, ktorým úrad schvaľuje metodiku výpočtu kapacity v časovom rámci zabezpečovania rovnováhy pre Core Región výpočtu kapacity.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2024/E-EÚ, ktorým úrad schvaľuje druhý dodatok k metodike koordinovaného výpočtu dennej kapacity v regióne výpočtu kapacít Core.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2023/E-EÚ, ktorým úrad udeľuje výnimku na obdobie od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 z čl. 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou na ponuku obchodných intervalov pre kritické prvky prenosovej sústavy (doložka právoplatnosti).
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0005/2023/E-EÚ, ktorým úrad mení hodnotu maximálneho ročného objemu disponibility FCR na rok 2024 (zmena rozhodnutia č. 0006/2022/E-EÚ).
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/E-EU, ktorým úrad schvaľuje vymedzenie a používanie osobitných produktov podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2023/E-EU, ktorým úrad mení rozhodnutie č. 0003/2020/E-EU zo dňa 23.07.2020, ktorým úrad schválil metodiku rozdelenia dlhodobej medzioblastnej kapacity podľa čl. 16 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít (1. dodatok).
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2023/E-EU, ktorým úrad zmenil rozhodnutie č. 0005/2021/E-EU zo dňa 21.12.2021, ktorým úrad schválil na obdobie od 1. januára 2022 do momentu pripojenia k európskym platformám na výmenu regulačnej energie na výmenu rezerv na obnovenie frekvencie alebo do 31. decembra 2023 návrh na určenie a využívanie osobitných produktov podľa čl. 26 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečení rovnováhy v elektrizačnej sústave. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.3.2023 (Doložka právoplatnosti).
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2023/E-EU, ktorým úrad udeľuje pre SEPS výnimku z nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou ohľadom uzatvárania zmlúv na disponibilitu viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov pre maximálne ročné objemy disponibility na roky 2023 a 2024, a ktorým mení rozhodnutie č. 0006/2022/E-EU.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2022/E-EU, ktorým úrad udeľuje výnimku z článku 16 odsek 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2022/E-EÚ, ktorým úrad pre SEPS udeľuje výnimku z nariadenia EPaR (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou ohľadom uzatvárania zmlúv na disponibilitu viac než jeden deň pred poskytnutím disponibility na maximálne obdobie dvanástich mesiacov pre maximálne ročné objemy disponibility na roky 2023 a 2024. Rozhodnutie podľa (doložky právoplatnosti) nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 9. 2022.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0005/2022/E-EÚ, ktorým úrad schvaľuje zriadenie regionálnych koordinačných centier pre región prevádzky sústavy strednej Európy v súlade s článkom 35 nariadenia (EÚ) 2019/943 Európskeho parlamentu a Rady z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou (prílohy rozhodnutia), a ktorým úrad mení rozhodnutie č. 0002/2021/E-EÚ
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2022/E-EU, ktorým úrad schvaľuje Návrh pravidiel nominácie pre Fyzické prenosové práva
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2022/E-EU, ktorým úrad schvaľuje 2. zmenu a doplnenie núdzových postupov Core CCR
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2022/E-EU, ktorým úrad schvaľuje revidovaný návrh určenia blokov LFC pre synchrónnu oblasť Kontinentálna Európa (príloha)
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2022/E-EU, ktorým úrad schvaľuje návrh regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE, ako špecifickú prílohu HAR (príloha)
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2021/E-EU, ktorým úrad schvaľuje vykonávanie krátkodobých výberových konaní na obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 na zaistenie dostatočného objemu podporných služieb a tým aj zaistenie bezpečnosti dodávok elektriny.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2021/E-EU, ktorým úrad udeľuje výnimku z článku 16 odsek 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0005/2021/E-EU, ktorým bol schválený návrh na určenie a využívanie osobitných produktov pre regulačnú energiu a disponibilitu (príloha).
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2021/E-EÚ Prvý dodatok k Metodike výpočtu kapacity pre denný trh Core Regiónu výpočtu kapacity
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2021/E-EÚ vo veci udelenia výnimky z lehoty na pripojenie k európskym platformám na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie podľa čl. 20 ods. 6 a čl. 21 ods. 6 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002/2021/E-EÚ k návrhu PPS regiónu prevádzky sústavy strednej Európy týkajúci sa zriadenia regionálnych koordinačných centier.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001/2021/E-EÚ vo veci dodatočných charakteristík rezerv činného výkonu na zachovanie frekvencie (FCR) podľa nariadenia SO GL
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2020/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje tretí dodatok k regionálnemu usporiadaniu dlhodobých prenosových práv regiónu Core CCR.&
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2020/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje metodiku Core CCR PPS týkajúcu sa rozdelenia dlhodobej medzioblastnej kapacity
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0002_2020_E-EU_CCU, ktorým ÚRSO schvaľuje návrh pravidiel zúčtovania platných pre všetky neplánované výmeny energie
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0001_2020_E-EU_metodika_CCFR, ktorým ÚRSO schvaľuje návrh spoločných pravidiel zúčtovania všetkých PPS v synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa pre plánované výmeny energie v dôsledku aplikácie postupu zachovania frekvencie a počas obdobia lineárnych zmien
 • Rozhodnutie URSO č. 0027_2019_E-EU, ktorým sa udeľuje výnimka z článku 16 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou.
 • Rozhodnutie_URSO_č._0026_2019_E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa nariadenia Komisie (EU) 2016/1388.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0025/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaluje návrh revidovanej regionálnej špecifickej prílohy k harmonizovaným pravidlám pridelovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0024/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Návrh všetkých PPS týkajúci sa metodiky rozdelenia príjmu z preťaženia v súlade s článkom 57 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0023/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Pravidlá pozastavenia a obnovenia trhových činností vypracované v súlade s článkom 4 a ďalších súvisiacich článkov nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2196.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0022/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Pravidlá zúčtovania odchýlok a regulačnej elektriny v stave núdze v elektroenergetike, pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri skúškach stavu núdze.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0021/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Dodatočné požiadavky na skupiny poskytujúce FCR stanovené v súlade s článkom 154 odsek 3 a Pravidlá na vylúčenie skupín poskytujúcich FCR z poskytovania FCR stanovené v súlade s článkom 154 odsek 4 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument Technické požiadavky na FRR stanovené v súlade s článkom 158 odsek 3 a Pravidlá na vylúčenie skupín poskytujúcich FRR z poskytovania FRR stanovené v súlade s článkom 159 odsek 7 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0019/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje dokument „Rozsah výmeny údajov s PDS a VPS stanoveného v súlade s článkom 40 ods. 5 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0018/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje návrh východísk a metodiky analýzy nákladov a prínosov, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Návrh všetkých PPS z Kontinentálnej Európy a Severnej Európy týkajúci sa východísk a metodiky analýzy nákladov a prínosov v súlade s článkom 156 ods. 11 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485“.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0016/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE týkajúcich sa limitov objemu výmeny a zdieľania FRR medzi synchrónnymi oblasťami v súlade s článkom 176 ods. 1 a článkom 177 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE (Kontinentálna Európa) týkajúcich sa pravidiel dimenzovania FCR (rezerv na zachovanie frekvencie) v súlade s článkom 153 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0014/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Návrh všetkých PPS v synchrónnej oblasti CE týkajúci sa limitov objemu výmeny a zdieľania RR medzi synchrónnymi oblasťami v súlade s článkom 178 ods. 1 a s článkom 179 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0013/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Stanovenie parametrov technických požiadaviek podľa Nariadenia Komisie (EU) 2016/1447.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2019/E-EU, k návrhu regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania dlhodobých prenosových práv pre región CORE, ktorý je obsiahnutý v dokumente „Regionálna špecifická príloha pre región výpočtu kapacity CORE k harmonizovaným pravidlám prideľovania dlhodobých prenosových práv podľa článku 52 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719 z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie dlhodobých kapacít.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Opatrenia na zníženie FRCE vyžadovaním zmien vo výrobe alebo spotrebe jednotiek na výrobu elektriny alebo odberných jednotiek podľa čl. 152 ods. 16 Nariadenia Európskej Komisie (EÚ) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0009/2019/E-EU, k návrhu metodiky všetkých PPS výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia vnútrodenných trhov v súlade s článkom 56 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2019/E-EU, k návrhu metodiky všetkých PPS výpočtu plánovaných výmen vyplývajúcich z jednotného prepojenia denných trhov v súlade s článkom 43 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa ustanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Podmienky dovolených lineárnych zmien činného výkonu pre blok LFC SEPS podľa čl. 137 ods. 4 nariadenia Komisie (EU) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0006/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schvaľuje Pravidlá dimenzovania FRR stanovených v súlade s článkom 157 ods. 1 nariadenia Komisie (EU) 2017/1485.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0003/2019/E-EU, ktorým ÚRSO schválil návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav na Kľúčové organizačné požiadavky, úlohy a zodpovednosti (KORRR) v súvislosti s výmenou údajov v súlade s nariadením SO GL.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0020/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh aktualizácie podmienok pre poskytovateľov regulačných služieb.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0015/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Technické požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do sústavy v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/631.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0012/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh pravidiel nominácie pre fyzické prenosové práva pre hranicu(e) ponukovej oblasti medzi Rakúskom, Chorvátskom, Českou republikou, Nemeckom, Maďarskom, Poľskom, Slovenskom a Slovinskom v súlade s článkom 36 nariadenia FCA.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS – Návrh všetkých PPS ohľadom metodiky spoločného sieťového modelu v súlade s článkom 67 a článkom 70 nariadenia SO GL.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0010/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil návrh všetkých PPS týkajúci sa určenia blokov LFC synchrónnej oblasti Kontinentálna Európa v súlade s článkom 141 nariadenia SO GL.
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0009/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil výnimku pre oddelené obstarávanie disponibility služby typu sekundárna regulácia výkonu (SRV).
 • Rozhodnutie ÚRSO č. 0008/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil zmenu súčasného regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv podľa nariadenia FCA
 • Rozhodnutie č. 0007/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku spoločného sieťového modelu (CGMM) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (FCA).
 • Rozhodnutie č. 0006/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil metodiku všetkých PPS pre poskytovania údajov o výrobe a zaťažení v súlade nariadením Komisie (EÚ) 2016/1719 (FCA).
 • Rozhodnutie č. 0005/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil hraničné hodnoty maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D podľa článku 5, ods. 3, nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631.
 • Rozhodnutie č. 0001/2018/E-EU, ktorým ÚRSO schválil regióny výpočtu kapacity (CCR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222.
 • Rozhodnutie č. 0007/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh všetkých prevádzkovateľov prenosových sústav ohľadom zriadenia jednotnej prideľovacej platformy (SAP) podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie č. 0006/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálneho usporiadania dlhodobých prenosových práv (LTTR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie č. 0005/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh regionálnych požiadaviek na harmonizované pravidlá prideľovania (HAR CORE CCR) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1719.
 • Rozhodnutie č. 0003/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Návrh konečného termínu garantovateľnosti (DAFD) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222.
 • Rozhodnutie č. 0002/2017/E-EU, ktorým ÚRSO schválil Metodiku spoločného sieťového modelu (CGM) podľa Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222.
 • Rozhodnutie  ÚRSO č. 0002/2017/E-EP, ktorým ÚRSO rozhodol o schválení prevádzkového poriadku – prevádzkový poriadok sa dopĺňa o novú prílohu G Metodika všetkých PPS pre poskytovanie údajov o výrobe a zaťažení v súlade s nariadením CACM (v súčasnosti je to príloha F Prevádzkového poriadku PPS).