Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) sa v súlade s poslaním a víziou spoločnosti aktívne zúčastňuje na aktivitách, ktoré majú vplyv na rozvoj celoeurópskeho, ako aj stredoeurópskeho trhu s elektrinou. Spolupráca európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) je realizovaná jednak prostredníctvom inštitucionalizovaných subjektov, ako napríklad ENTSO-E, JAO S.A., TSCNET Services GmbH a iné, a tiež prostredníctvom implementačných projektov k sieťovým predpisom a usmerneniam. SEPS ako zodpovedný PPS s dlhoročnými skúsenosťami uprednostňuje efektivitu, dlhodobú udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

ENTSO-E

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) je medzinárodné združenie so sídlom v Bruseli, ktoré založili prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v decembri 2008 na základe Nariadenia (ES) č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny. V súčasnosti združuje 40 PPS z 36 európskych štátov. SEPS, ako zakladajúci člen ENTSO–E, sa prostredníctvom vymenovaných zástupcov aktívne podieľa na činnosti pracovných a riadiacich štruktúr združenia.

Nosnými úlohami ENTSO-E, vyplývajúcimi z jeho zákonných mandátov sú predovšetkým:

 • vypracovanie a implementácia štandardov, sieťových predpisov, platforiem a nástrojov s cieľom zaistiť bezpečnú prevádzku sústavy a trhu ako aj integráciu obnoviteľných zdrojov energie do sústavy,
 • zhodnotenie primeranosti sústavy,
 • koordinácia plánovania a rozvoja infraštruktúry na európskej úrovni (desaťročné plány rozvoja sústavy – TYNDPs),
 • koordinácia výskumu, vývoja a inovačných aktivít PPS,
 • rozvoj platforiem pre transparentné zdieľanie dát s účastníkmi trhu.

TSCNET Services GmbH

TSCNET Services GmbH  je spoločnosť so sídlom v Mníchove, ktorá poskytuje svoje služby pre prevádzkovateľov prenosových sústav a ich dispečingy za účelom zachovania prevádzkovej bezpečnosti elektrizačnej sústavy v režime 24/7. Je jedným zo šiestich regionálnych koordinačných centier (Regional Coordination Centre, RCC) a v súlade s Nariadením (EÚ) 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou poskytuje ako RCC od 1.7.2022 nasledovné služby:

 • koordinovaná bezpečnostná analýza,
 • koordinovaný výpočet kapacity,
 • koordinácia plánovaného vypínania (odstávok),
 • krátkodobá a strednodobá primeranosť,
 • spoločný sieťový model,
 • koordinovaná podpora v stavoch núdze a obnovy – plány obrany a obnovy,
 • podpora pri kritických situáciách v sieti,

ako aj vývoj a následne poskytnutie nových služieb vyplývajúcich z vyššie uvedeného nariadenia.

Spoločníkmi a zároveň aj hlavnými zákazníkmi TSCNET je v súčasnosti 16 PPS z Európy. SEPS je spoločníkom TSCNET od júna 2018.

JAO S.A.

JAO (Joint Allocation Office) je servisná spoločnosť so sídlom v Luxemburgu, ktorá v mene prevádzkovateľov prenosových sústav vykonáva:

 • ročné, mesačné a denné aukcie práv na prenos elektriny na všetkých vnútorných hraniciach EU,
 • tieňové aukcie, ktoré slúžia ako záloha pre Single Day Ahead Coupling,
 • clearing, zúčtovanie a zmluvnú agendu,
 • reporting, projektovú podporu a služby spojené s IT.

Od októbra 2018 plní JAO úlohu celoeurópskej platformy na prideľovanie kapacity – SAP (Single Allocation Platform).

Akcionármi JAO je 25 PPS z Európy. SEPS je od r. 2008 zakladajúcim akcionárom CAO (predchodcu JAO, ktorý vznikol zlúčením CAO a CASC.EU v r. 2015).

REGIONÁLNE AKTIVITY

CORE CCR

CORE CCR (Capacity Calculation Region, CCR) predstavuje región pre výpočet kapacity, ktorý združuje 16 európskych PPS a geograficky pokrýva významnú časť Európy. Región bol ustanovený na základe rozhodnutia č. 06/2016 agentúry ACER z novembra 2016. Na jeho úrovni sa vytvárajú postupy a metodiky týkajúce sa optimalizácie prenosovej kapacity, cezhraničného obchodovania a prevádzky prepojených prenosových sústav, pri zachovaní maximálnej úrovne bezpečnosti dodávok, tak ako to vyžadujú príslušné sieťové predpisy a usmernenia. Jedná sa predovšetkým o vývoj a implementovanie metodík:

 • výpočtu kapacity na základe toku pre dlhodobé, denné a vnútrodenné časové rámce,
 • koordinovaného redispečingu a protiobchodu za účelom zmiernenia preťaženia v rámci prepojenej prenosovej sústavy.

CORE FB MC

Projekt prepojenia denných trhov na základe metódy toku v CORE regióne (FB MC – Flow-based Market Coupling) – predstavuje významný krok k vytvoreniu jednotného trhu s elektrinou v zmysle Nariadenia (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Postup výpočtu kapacity založenej na fyzikálnych tokoch predstavuje metódu, kde sú fyzikálne limity siete založené na dostupných maržiach na kritických sieťových prvkoch a distribučných faktoroch prenosu energie, ktoré sú definované pre každý kritický prvok a každú ponukovú zónu v rámci CORE CCR.

Projekt bol úspešne spustený do ostrej prevádzky v júni 2022.

SDAC

Prepojený cezhraničný jednotný denný trh s elektrinou (Single Day-Ahead Coupling, SDAC) v rámci celej Európy zabezpečuje zvýšenie celkovej efektivity obchodovania, likvidity a umožňuje efektívnejšie využitie výrobných zdrojov.

SDAC prideľuje obmedzenú cezhraničnú kapacitu najefektívnejším spôsobom – pomocou jednotného algoritmu avšak pri zohľadnení obmedzení na cezhraničnom spojení čím maximalizuje prínos. SDAC umožňuje cezhraničné obchodovanie pomocou implicitných aukcií dodávok elektriny na nasledujúci deň.

SIDC

Jednotný vnútrodenný trh s elektrinou (Single IntraDay Coupling, SIDC) predstavuje cezhraničné prepojenie jednotlivých vnútrodenných trhov v rámci celej Európy. Takýto trh umožňuje účastníkom trhu nepretržite obchodovať s elektrinou v priebehu dňa a tak o. i. pružnejšie reagovať na neočakávané zmeny v spotrebe alebo na výpadky dodávok elektriny. SIDC je pokračovaním projektu XBID (Cross Border IntraDay) ktorý predstavuje technické riešenie vytvorenia jednotného vnútrodenného trhu.

SIDC sa rozširuje v tzv. vlnách. V novembri 2022 bola v rámci štvrtej vlny do ostrej prevádzky zapojená SEPS.

Projekt IGCC (International Grid Control Cooperation)

Cieľom implementačného projektu IGCC (International Grid Control Cooperation) je vytvorenie európskej platformy pre postup výmeny/započítavania odchýlok v reálnom čase (Imbalance Netting) v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

SEPS je aktívnym účastníkom IGCC od mája 2020.

Projekty MARI a PICASSO

Cieľom oboch implementačných projektov je vytvorenie európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou aktiváciou (Manually Activated Reserves Initiative, MARI), alebo automatickou aktiváciou (Platform for the International Coordination of Automated frequency restoration and Stable System Operation, PICASSO) v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

SEPS sa k obom projektom pripojila v júni 2018.

 

ĎALŠIE ZOSKUPENIA:

TSC (TSO Security Cooperation)

TSC (Transmission System Operator Security Cooperation) predstavuje platformu pre regionálnu spoluprácu PPS s cieľom zlepšiť bezpečnosť prevádzky prenosových sústav participujúcich krajín. Najvýznamnejšou iniciatívou TSC bolo založenie spoločnosti TSCNET Services GmbH.

CIGRE

CIGRE je medzinárodné neziskové združenie vytvorené za účelom podpory spolupráce expertov z celého sveta pre šírenie znalostí na zdokonalenie elektrizačných sústav s výhľadom do budúcnosti. Hlavnými cieľmi združenia sú dizajn a rozmiestnenie elektrizačných sústav v budúcnosti, optimalizácia existujúceho vybavenia a elektrizačných sústav, rešpektovanie požiadaviek na životné prostredie, ako aj umožnenie prístupu k informáciám. CIGRE poskytuje technické znalosti prostredníctvom podujatí, trvalých technických štúdií (experti z celého sveta spolupracujú na štruktúrovaných programoch) a publikovaním odborných článkov či kníh.