Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) v súlade s poslaním a víziou spoločnosti sa aktívne zúčastňuje na aktivitách, ktoré majú vplyv na rozvoj celoeurópskeho, ako aj stredoeurópskeho trhu s elektrinou. Spolupráca európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) je realizovaná jednak prostredníctvom inštitucionalizovaných subjektov, ako napríklad ENTSO-E, JAO S.A., TSCNET Services GmbH a iné, a tiež prostredníctvom implementačných projektov k sieťovým predpisom a usmerneniam. SEPS ako zodpovedný PPS s dlhoročnými skúsenosťami uprednostňuje efektivitu, dlhodobú udržateľnosť a spoločenskú zodpovednosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

ENTSO-E

ENTSO-E je Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav. Táto medzinárodná organizácia, ktorú založili PPS v decembri 2008 v Bruseli na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 714/2009 o podmienkach prístupu do sústavy pre cezhraničné výmeny elektriny, združuje 42 prevádzkovateľov prenosových sústav z 35 európskych štátov. SEPS ako zakladajúci člen ENTSO–E sa prostredníctvom vymenovaných zástupcov aktívne podieľa na činnosti pracovných a riadiacich štruktúr združenia.

Nosnými úlohami ENTSO-E, vyplývajúcimi z jeho zákonných mandátov sú predovšetkým:

  • vypracovanie a implementácia štandardov, sieťových predpisov, platforiem a nástrojov s cieľom zaistiť bezpečnú prevádzku sústavy a trhu,
  • zhodnotenie primeranosti sústavy,
  • koordinácia plánovania a rozvoja infraštruktúry na európskej úrovni (desaťročné plány rozvoja sústavy – TYNDPs),
  • koordinácia výskumu, vývoja a inovačných aktivít PPS,
  • rozvoj platforiem pre transparentné zdieľanie dát s účastníkmi trhu.

TSCNET Services GmbH

TSCNET Services GmbH je jedným z európskych regionálnych koordinátorov bezpečnosti (RKB) so sídlom v Mníchove. TSCNET poskytuje integrované služby pre prevádzkovateľov prenosových sústav a ich dispečingy za účelom zachovania prevádzkovej bezpečnosti elektrizačnej sústavy.

TSCNET vyvíja a poskytuje povinné služby pre svojich zákazníkov v zmysle platnej EÚ legislatívy. Ide predovšetkým o služby koordinovanej bezpečnostnej analýzy, koordinovaného výpočtu kapacít, koordinácie plánovaného vypínania, krátkodobej a strednodobej primeranosti a spoločného sieťového modelu.  Okrem toho bude TSCNET, spoločne s ďalšími RKB po ich transformácii na Regionálne koordinačné centrá, poskytovať ďalšie služby podľa Nariadenia EÚ č. 2019/943 o vnútornom trhu s elektrinou.

Akcionári TSCNET sú zároveň aj hlavnými zákazníkmi. V súčasnosti je to nasledovných 14 PPS z jedenástich krajín Európy: 50Hertz (Nemecko), Amprion (Nemecko), APG (Rakúsko), ČEPS (ČR), ELES (Slovinsko), HOPS (Chorvátsko), MAVIR (Maďarsko), PSE (Poľsko), SEPS (SR), Swissgrid (Švajčiarsko), TenneT (Nemecko), TenneT (Holandsko), Transelectrica (Rumunsko) a TransnetBW (Nemecko). SEPS sa stala spoločníkom TSCNET v júni 2018.

JAO S.A.

JAO je servisná spoločnosť, ktorej akcionármi sú 25 PPS z 22 krajín Európy vrátane Slovenska. Jej hlavnou úlohou je vykonávať ročné, mesačné a denné aukcie práv na prenos elektriny. Od 1.10.2018 plní úlohu celoeurópskej platformy na prideľovanie kapacity – SAP (Single Allocation Platform). Okrem toho JAO poskytuje administratívne a zúčtovacie služby pre PPS a plní záložné funkcie pre európsky Market Coupling.

REGIONÁLNE AKTIVITY

4MMC (4M Market Coupling)

Ide o projekt prepojenia denných trhov formou implicitnej alokácie cezhraničných kapacít medzi českou, slovenskou, maďarskou a rumunskou trhovou oblasťou. SEPS v tomto projekte plní úlohu prevádzkovateľa centrálneho systému TSO Management Function (mTMF), ktorý je centrálnym systémom pre zapojených prevádzkovateľov prenosových sústav a zároveň tvorí rozhranie pre komunikáciu a výmenu dát medzi systémami prevádzkovateľov prenosových sústav a systémami energetických búrz.

DE-AT-PL-4MMC Interim Coupling

Cieľom projektu je prepojenie 4MMC a MRC (Multi Regional Coupling) do celoeurópskeho riešenia prostredníctvom zavedenia implicitnej aukcie na báze výpočtu prenosových kapacít metódou čistej prenosovej kapacity (NTC) na hraniciach ponukových oblastí PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT. Výsledkom bude integrácia 4MMC a MRC do celoeurópskeho prepojenia denných trhov – SDAC (Single Day-Ahead Coupling).

CORE CCR

CORE CCR predstavuje región pre výpočet kapacity (Capacity Calculation Region – CCR), ktorý združuje 16 európskych PPS a geograficky pokrýva významnú časť Európy. Región bol ustanovený na základe rozhodnutia č. 06/2016 agentúry ACER z novembra 2016. Na jeho úrovni sa vytvárajú postupy a metodiky týkajúce sa cezhraničného obchodovania a prevádzky prepojených prenosových sústav, tak ako to vyžadujú príslušné sieťové predpisy.

CORE FB MC

Projekt prepojenia denných trhov na základe metódy toku (FB MC – Flow-based Market Coupling), ktorý predstavuje významný krok k vytvoreniu jednotného trhu s elektrinou v zmysle nariadenia komisie (EÚ) 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

SDAC

Paneurópsky projekt jednotného prepojenia denných trhov založeného na princípoch implicitného prideľovania medzioblastných kapacít tzv. Single Day-Ahead Coupling (SDAC).

SIDC

Paneurópsky projekt jednotného prepojenia vnútrodenných trhov založeného na princípe priebežného prideľovania medzioblastných kapacít tzv. Single Intraday Coupling (SIDC).

Projekt IGCC (International Grid Control Cooperation)

Cieľom implementačného projektu je vytvorenie európskej platformy pre postup výmeny odchýliek v reálnom čase (Imbalance Netting) v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

Projekty MARI a PICASSO

Cieľom implementačných projektov je vytvorenie európskej platformy na výmenu regulačnej energie z rezerv na obnovenie frekvencie s manuálnou (MARI), alebo automatickou (PICASSO) aktiváciou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/2195, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave.

 

ĎALŠIE ZOSKUPENIA:

TSC (TSO Security Cooperation)

TSC (Transmission System Operator Security Cooperation) predstavuje platformu pre regionálnu spoluprácu PPS s cieľom zlepšiť bezpečnosť prevádzky prenosových sústav participujúcich krajín. Najvýznamnejšou iniciatívou TSC bolo založenie spoločnosti TSCNET Services GmbH, ktorá poskytuje služby regionálneho koordinátora bezpečnosti.

CIGRE

CIGRE je medzinárodné neziskové združenie vytvorené za účelom podpory spolupráce expertov z celého sveta pre šírenie znalostí na zdokonalenie elektrizačných sústav s výhľadom do budúcnosti. Hlavnými cieľmi združenia sú dizajn a rozmiestnenie elektrizačných sústav v budúcnosti, optimalizácia existujúceho vybavenia a elektrizačných sústav, rešpektovanie požiadaviek na životné prostredie, ako aj umožnenie prístupu k informáciám. CIGRE poskytuje technické znalosti prostredníctvom podujatí, trvalých technických štúdií (cca 2 500 expertov sveta spolupracuje na štruktúrovaných programoch) a publikovaním odborných článkov či kníh.

EURELECTRIC

EURELECTRIC je európske združenie 34 národných združení zamestnávateľov v sektore energetiky založené v roku 1999. Reprezentuje spoločné záujmy európskeho elektroenergetického sektora a jeho poslaním je prispievať k rozvoju a konkurencieschopnosti tohto sektora a propagovať význam nízko-uhlíkového energetického mixu v prospech spoločnosti.