Príslušné ustanovenia IGCC zmluvy týkajúce sa výpočtu zúčtovacej ceny

Template B for Annex 3