Mgr. Marek Knut
Sekcia právnych služieb a registratúry

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Tel.:02/5069 2345