Plnenie vybraných priamych informačných povinností SEPS vyplývajúcich z nariadenia REMIT

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (ďalej len „REMIT“) má SEPS povinnosť:

  • verejne, účinným spôsobom a včas zverejňovať dôverné informácie v súlade s čl. 4 a
  • v prípade dôvodného podozrenia bezodkladne oznámiť na ÚRSO v súlade s čl. 15 porušenie zákazu zneužívania dôverných informácií v obchodnom styku podľa čl. 3 a porušenie zákazu manipulácie s trhom aj v štádiu pokusu podľa čl. 5 ako osoba, ktorá v rámci svojej profesie zariaďuje transakcie s veľkoobchodnými energetickými produktmi (SEPS vystupuje ako tzv. PPAT – Person Professionally Arranging Transactions).

SEPS zverejňuje dôverné informácie na Platforme dôverných informácii IIP JAO, web: https://remit.jao.eu/ a súčasne interne vyhodnocuje dôvodné podozrenia porušenia zákazov zneužitia dôverných informácií v obchodnom styku a / alebo manipulácie s trhom aj v štádiu pokusu. Externí účastníci trhu majú, v prípade dôvodného podozrenia porušenia vyššie spomenutých zákazov na trhu s podpornými službami a prenosovými kapacitami na SK-UA cezhraničnom profile, možnosť o predmetnom informovať SEPS prostredníctvom e-mailovej adresy: PPAT.remit@sepsas.sk.