Rozhodnutie ÚRSO č. 0086/2022/E-PP zo dňa 24. 11. 2022 o schválení Prevádzkového poriadku PPS s účinnosťou od 29. 11. 2022

Úplné znenie Prevádzkového poriadku

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Archív