STRATEGICKÉ DRIVERY/TRENDY TRHU A STRATEGICKÉ CIELE PRE SEPS

DEKARBONIZÁCIA

Snaha o úplnú dekarbonizáciu hospodárstva SR do roku 2050 prostredníctvom nasadzovania elektrifikácie, zvyšovania energetickej efektívnosti, náhrad fosílnych palív, energetická bezpečnosť

■ Výrobná primeranosť, prognózovanie spotreby elektriny a pripravenosť na budúce výzvy, riziká alebo príležitosti v sektore elektrickej energie.

■ Aktívne a systematicky sledovať trendy vývoja národného energetického mixu SR a následne komunikovať s relevantnými zainteresovanými stranami (MH SR, ÚRSO a pod.) o prípadných budúcich výzvach, hrozbách alebo príležitostiach.

■ Uplatňovať udržateľný technologický rozvoj a inovácie.

DECENTRALIZÁCIA VÝROBY ELEKTRINY

Decentralizácia výroby elektriny v dôsledku znižovania podielu centrálnych výrobných zdrojov elektriny a zvyšovania podielu geograficky rozptýlených zdrojov výroby elektriny.

■ Príprava spoločnosti na decentralizáciu zdrojov výroby elektriny, prechod na zvýšené využívanie OZE, zmeny v správaní sa spotrebiteľov, DSR.

UDRŽATEĽNOSŤ A ESG

Udržateľnosť a ESG (environmentálne, sociálne a riadiace) štandardy.

■ Ekonomická, sociálna a ekologická udržateľnosť a adaptácia na zmeny klímy.

LEGISLATÍVA SK A EÚ

Požiadavky vyplývajúce z legislatívnych a nelegislatívnych aktov národných orgánov verejnej moci a inštitúcií EÚ.

■ Vytvoriť podmienky na plnenie priamych aj nepriamych požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych a nelegislatívnych aktov SR aj EÚ.

EXTERNÉ PROSTREDIE

Dynamicky meniace sa externé podmienky s potrebou reflektovania pri riadení spoločnosti.

■ Manažérske riadenie spoločnosti v súlade so stratégiou, agilná spoločnosť.

SPRÁVA MAJETKU

Digitalizácia a aplikácia AI (umelej inteligencie) v správe majetku spoločnosti.

■ Správa majetku v podmienkach zavádzania nových technológií a ekologických prístupov.

■ Ochrana a správa kritickej infraštruktúry v zmysle požadovaných štandardov.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Narastajúce požiadavky na pružné riadenie ľudských zdrojov v dôsledku nasadzovania nových technológií, inovácií, trendov.

■ Koncepčné získavanie a riadenie ľudských zdrojov.

■ Atraktívny zamestnávateľ z pohľadu pracovnej náplne, pracovného kolektívu, pracovného prostredia a odmeňovania.

DIGITALIZÁCIA A UMELÁ INTELIGENCIA

Digitalizácia a prenikanie AI do riadenia procesov.

■ Dispečerské riadenie sústavy a zaisťovanie bezpečnosti.

■ Rozvoj a nasadzovanie ICT, digitalizácia, prenikanie umelej inteligencie do najlepšej praxe a posilňovanie kybernetickej bezpečnosti.

ENERGETICKÝ TRH

Zmeny na energetickom trhu.

■ Proaktívna participácia na organizačnom a technologickom rozvoji cezhraničného trhu s elektrinou s udržaním si vplyvu SEPS.