STRATEGICKÉ DRIVERY/TRENDY TRHU A STRATEGICKÉ CIELE PRE SEPS

DEKARBONIZÁCIA

Snaha o uhlíkovú neutralitu SR do roku 2050 s využitím nasadzovania elektrifikácie, zvyšovania energetickej efektívnosti, náhrad fosílnych palív, energetická bezpečnosť

■ Na základe prognózovania spotreby elektriny a sledovania primeranosti výroby elektriny navrhovať opatrenia na zabezpečenie pripravenosti elektrizačnej prenosovej sústavy na budúce výzvy, riziká alebo príležitosti v sektore elektrickej energie.

■ Systematicky koordinovať inovácie v podmienkach SEPS za účelom ich aplikácie v rozvojových plánoch spoločnosti a v údržbe a obnove prenosovej sústavy.

DECENTRALIZÁCIA VÝROBY ELEKTRINY

Decentralizácia výroby elektriny v dôsledku znižovania podielu centrálnych výrobných zdrojov elektriny a zvyšovania podielu geograficky rozptýlených zdrojov výroby elektriny.

■ Príprava spoločnosti na decentralizáciu zdrojov výroby elektriny, prechod na zvýšené využívanie OZE, zmeny v správaní sa spotrebiteľov, DSR.

UDRŽATEĽNOSŤ A ESG

Udržateľnosť a ESG (environmentálne, sociálne a riadiace) štandardy.

■ Aplikovať legislatívne a nelegislatívne požiadavky na zabezpečenie a preukázanie ekonomickej, sociálnej a ekologickej udržateľnosti činností SEPS a adaptácia spoločnosti na zmeny klímy.

LEGISLATÍVA SK A EÚ

Požiadavky vyplývajúce z legislatívnych a nelegislatívnych aktov národných orgánov verejnej moci a inštitúcií EÚ.

■ Vytvoriť organizačno-technické podmienky na identifikovanie a implementovanie priamych aj nepriamych požiadaviek vyplývajúcich z legislatívnych a nelegislatívnych aktov SR aj EÚ.

ĽUDSKÉ ZDROJE

Narastajúce požiadavky na pružné riadenie ľudských zdrojov v dôsledku nasadzovania nových technológií, inovácií, trendov.

■ Koncepčné získavanie a riadenie ľudských zdrojov.

■ Atraktívny zamestnávateľ z pohľadu pracovnej náplne, pracovného kolektívu, pracovného prostredia a odmeňovania.

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA

Digitálna transformácia a aplikácia umelej inteligencie v riadení procesov a pri správe majetku spoločnosti.

■ Uplatňovanie nových technológií a ekologických prístupov v správe majetku.

■ Posilňovanie ochrany kritickej infraštruktúry v zmysle požadovaných štandardov.

■ Pokračovanie v digitálnej transformácii a v hľadaní riešení vhodných na zavedenie umelej inteligencie do dispečerského riadenia sústavy a do zaisťovania bezpečnosti dodávok elektriny.

■ Podpora rozvoja a nasadzovania informačno-komunikačných technológií, digitálnej transformácie , prenikania umelej inteligencie do najlepšej praxe a posilňovania kybernetickej bezpečnosti.

EXTERNÉ PROSTREDIE A ENERGETICKÝ TRH

Dynamicky meniace sa externé podmienky a zmeny na energetickom trhu s potrebou reflektovania pri riadení spoločnosti.

■ Zabezpečenie manažérskeho riadenia spoločnosti v súlade so stratégiou.

■ Proaktívne podieľanie sa na činnosti a na výsledkoch činnosti pracovných a riadiacich skupín medzinárodných organizácií a projektov regionálnej alebo celoeurópskej pôsobnosti s udržaním si vplyvu SEPS.