Obsah

1 ÚČEL TEJTO STRÁNKY
2 SKRATKY
3 RELEVANTNÉ PREDPISY UPRAVUJÚCE TRH S ELEKTRINOU V SR
3.1 Zákony a vyhlášky
3.2 Obchodné podmienky a podobné predpisy
3.3 Rozhodnutia orgánov štátnej správy
4 OBCHOD S ELEKTRINOU V RÁMCI ES SR
4.1 Odberateľ alebo dodávateľ obchodujúci len v rámci ES SR bez dodávky koncovým odberateľom
4.2 Výrobca, odberateľ alebo PDS, ktorý chce pripojiť do PS nové zariadenie na výrobu elektriny, nové zariadenie na odber elektriny alebo novú DS
4.3 Dodávateľ dodávajúci elektrinu koncovým odberateľom
4.4 Zmluvné vzťahy
5 CEZHRANIČNÝ OBCHOD S ELEKTRINOU
6 PODPORNÉ SLUŽBY
7 PROCES ZMENY DODÁVATEĽA A BILANČNEJ SKUPINY
8 ZÁPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. ÚČEL TEJTO STRÁNKY

Táto stránka odpovedá na otázky, ktoré sú alebo môžu byť kladené účastníkmi trhu s elektrinou. Súbor otázok a odpovedí na tejto stránke nie je vyčerpávajúci, ale obsahuje základné otázky, ktoré si kladú účastníci trhu vtedy, keď vstupujú na slovenský trh s elektrinou alebo prenikajú do novej oblasti tohto trhu.

K jednotlivým otázkam sú spracované odpovede, ktoré čo najstručnejšie vystihujú hlavnú podstatu položenej otázky, príp. odkazujú na relevantný dokument, kde je možné nájsť podrobnejšie informácie.

Obsah odpovede na otázky ale nezbavuje účastníkov trhu povinnosti zoznámiť sa s platnou legislatívou a predpismi vzťahujúcimi sa k danej oblasti.

Údaje na tejto stránke boli aktualizované dňa 06.04.2020.

2. SKRATKY

 • DS – Distribučná sústava
 • ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity
 • ES SR – Elektrizačná sústava Slovenskej republiky
 • OKTE, a.s. – Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou
 • PDS – Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
 • PpS – Podporné služby
 • PPS – Prevádzkovateľ prenosovej sústavy
 • PS – Prenosová sústava
 • RE – Regulačná elektrina
 • SEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • SSD – Stredoslovenská distribučná, a.s.
 • ÚRSO – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 • VSD – Východoslovenská distribučná, a.s.
 • ZSD – Západoslovenská distribučná, a.s.

3 RELEVANTNÉ PREDPISY UPRAVUJÚCE TRH S ELEKTRINOU V SR

3.1 Zákony a vyhlášky

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“)
 • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon o regulácii“)
 • Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov. (ďalej len „Pravidlá trhu“)

3.2 Obchodné podmienky a podobné predpisy

3.3 Rozhodnutia orgánov štátnej správy

4 OBCHOD S ELEKTRINOU V RÁMCI ES SR

4.1 Odberateľ alebo dodávateľ obchodujúci len v rámci ES SR bez dodávky koncovým odberateľom

Sme odberateľ alebo dodávateľ elektriny a máme v úmysle na slovenskom trhu obchodovať iba s odberateľmi alebo s dodávateľmi elektriny v režime vlastnej zodpovednosti za odchýlku. Nehodláme dodávať koncovým odberateľom.

Aké zmluvy potrebujeme?

Pre tento typ obchodu s elektrinou je potrebné mať uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom odchýlok, ktorým je OKTE, a.s. Zároveň potrebujete mať uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny s účastníkom trhu, s ktorým obchodujete

Podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. Znenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky je zverejnené na stránke OKTE, a.s. (https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zmluvy/).

Máme ako odberateľ alebo dodávateľ elektriny povinnosť uzatvárať zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy?

Zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy uzatvárajú iba účastníci trhu s elektrinou s fyzickým pripojením do prenosovej sústavy. V prípade, importu, alebo exportu elektriny zo a do zahraničia, musíte mať uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. Podmienkou pre uzatvorenie Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia je platná a účinná Zmluva o zúčtovaní odchýlky uzatvorená so zúčtovateľom odchýlok, ktorým je OKTE, a.s.

Musí mať zahraničný odberateľ alebo dodávateľ elektriny, ktorý chce obchodovať s elektrinou na území SR pobočku so sídlom v SR?

Podľa dikcie Zákona o energetike nie je možné na Slovensku podnikať v energetike bez vydaného povolenia. Dodávka elektriny je definovaná ako predaj elektriny, preto odberateľ alebo dodávateľ elektriny potrebuje povolenie na podnikanie v energetike v rozsahu podnikania t.j. dodávky elektriny.

Zahraničný odberateľ, alebo dodávateľ elektriny, ktorý chce obchodovať s elektrinou na území SR nemusí zakladať pobočku so sídlom v SR. Zahraničný odberateľ, alebo dodávateľ elektriny je povinný požiadať ÚRSO o vydanie povolenia na podnikanie v energetike, k žiadosti je povinný priložiť úradne preložený doklad o oprávnení dodávať elektrinu podľa práva štátu jeho sídla alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Zahraničný odberateľ alebo dodávateľ elektriny, ktorý má sídlo v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore môže podnikať na území SR prostredníctvom organizačnej zložky so sídlom v SR a je povinný požiadať ÚRSO o vydanie povolenia na podnikanie v energetike.

4.2 Výrobca, odberateľ alebo PDS, ktorý chce pripojiť do PS nové zariadenie na výrobu elektriny, nové zariadenie na odber elektriny alebo novú DS

Kde je opísaný postup pre pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadení odberateľa elektriny alebo PDS do PS?

Postup pre pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadení odberateľa elektriny alebo PDS do PS je opísaný v kapitole 2 Prevádzkového poriadku PPS SEPS. Prevádzkový poriadok PPS SEPS je dostupný na webovom sídle PPS www.sepsas.sk, v časti Legislatíva.

Grafické znázornenie postupu „Pripojenie žiadateľa do PS“ nájdete tu.

Formuláre Žiadosť o pripojenie výrobcu do PS SR, Žiadosť o pripojenie odberateľa do PS SR alebo Žiadosť o pripojenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy do PS SR sú dostupné na webovom sídle PPS v časti Formuláre na stiahnutie. Príslušný formulár po jeho stiahnutí, vyplnení a podpísaní štatutárnymi zástupcami výrobcu/odberateľa/PDS treba odoslať buď vo forme skenu na e-mailovú adresu pripojeniedops@sepsas.sk, alebo poštou na adresu sídla SEPS, či osobne doručiť do podateľne SEPS. Taktiež je možné poslať formulár elektronickou poštou a povinné prílohy k žiadosti poštou alebo osobne doručiť na adresu sídla SEPS, s označením obálky „Doplnenie k žiadosti o pripojenie do PS“.

Výrobca/odberateľ/PDS musí byť vlastníkom pripájaných zariadení na výrobu/odber/distribúciu elektriny.

Kto hradí náklady na pripojenie nového zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadení odberateľa elektriny alebo DS do PS a od čoho závisia?

Na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike, je výrobca/odberateľ pripojený priamo do PS povinný uhradiť 100 % všetkých nákladov vyvolaných u SEPS, ako PPS, z dôvodu pripojenia elektroenergetických zariadení výrobcu/odberateľa do PS. Ich výšku stanovuje PPS. V prípade pripájania DS do PS určuje podiel nákladov na strane PPS a PDS rovnako tak Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z.

Podrobnejšie informácie o stanovení výšky nákladov vyvolaných u PPS z dôvodu pripojenia nového zariadenia na výrobu/odber elektriny alebo DS do PS sú uvedené v článku 2.5 Prevádzkového poriadku PPS SEPS.

Zodpovednosť žiadateľa o pripojenie do PS za finančné krytie vyvolaných úprav zariadení PPS upravuje Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe zariadenia. Detaily o Zmluve o spoločnom postupe pri výstavbe zariadenia sú uvedené v článku 2.6 Prevádzkového poriadku PPS SEPS.

Kedy je potrebné osvedčenie Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) resp. stanovisko PPS?

Získanie osvedčenia MH SR, a teda aj stanoviska PPS je potrebné v prípade výstavby zariadenia na výrobu, pripojenie, prenos, distribúciu alebo dodávku elektriny.

Podmienky na zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje potreba získať osvedčenie MH SR na výstavbu energetického zariadenia, a teda ani stanovisko PPS, sú vymenované v § 12 Zákona o energetike. Všetky ostatné zariadenia potrebujú osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia, ktoré vydáva MH SR rozhodnutím na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Súčasťou tejto žiadosti musí byť – okrem iného – aj stanovisko PPS.

Postup pri vydávaní stanoviska PPS je popísaný v kapitole 9 Prevádzkového poriadku PPS SEPS.

Grafické znázornenie postupu vydania stanoviska PPS na účel získania osvedčenia MH SR nájdete tu.

Formulár Žiadosť o stanovisko pre príslušný typ žiadateľa je dostupný v časti Formuláre na stiahnutie, ktorý po jeho stiahnutí, vyplnení a podpísaní štatutárnymi zástupcami žiadateľa treba odoslať buď vo forme skenu na e-mailovú adresu stanoviskopps@sepsas.sk, alebo poštou na adresu sídla SEPS, či osobne doručiť do podateľne SEPS. Taktiež je možné poslať formulár elektronickou poštou a povinné prílohy k žiadosti poštou alebo osobne doručiť na adresu sídla SEPS s označením obálky „Doplnenie k žiadosti o stanovisko PPS“.

Aký zmluvný vzťah budem mať s PPS v prípade, ak nové zariadenie na výrobu/odber elektriny bude pripojené do distribučnej sústavy (ďalej len „DS“)?

Zmluvný vzťah so SEPS pred výstavbou alebo počas výstavby zariadenia na výrobu/odber elektriny, pripojeného v budúcnosti do DS, mať nebudete.

Zmluvný vzťah so SEPS v prípade zariadenia na výrobu/odber elektriny, pripojeného do DS, po jeho uvedení do prevádzky budete mať iba v prípade, že budete poskytovať podporné služby, alebo budete vyvážať/dovážať elektrinu z/do SR.

Ak ide o výstavbu zariadenia na výrobu elektriny a v prípade, že pre Vami plánované zariadenie potrebujete získať osvedčenie MH SR na výstavbu elektroenergetického zariadenia podľa Zákona o energetike č. 251/2012, § 12, budete potrebovať aj stanovisko PPS, a to i v prípade, že bude zdroj na výrobu elektriny pripojený do DS.

Postup vydávania stanoviska SEPS k osvedčeniu MH SR na výstavbu zariadenia na výrobu elektrickej energie je popísaný v kapitole 9

Grafické znázornenie postupu vydania stanoviska PPS nájdete tu.

Formulár Žiadosť o stanovisko pre príslušný typ žiadateľa je dostupný v časti Formuláre na stiahnutie, ktorý po jeho stiahnutí, vyplnení a podpísaní štatutárnymi zástupcami žiadateľa treba odoslať buď vo forme skenu na e-mailovú adresu: stanoviskopps@sepsas.sk, alebo poštou na adresu sídla SEPS, či osobne doručiť do podateľne SEPS. Taktiež je možné poslať formulár elektronickou poštou a povinné prílohy k žiadosti poštou alebo osobne doručiť na adresu sídla SEPS s označením obálky „Doplnenie k žiadosti o stanovisko PPS“.

Kedy je prevádzkovateľ PS oprávnený znížiť kapacitu pripojenia v mieste pripojenia zariadenia na výrobu elektrickej energie alebo zariadení odberateľa alebo miestnej DS do PS, resp. zrušiť miesto pripojenia?

V prípade, že výrobca/odberateľ pripojený priamo do PS alebo prevádzkovateľ miestnej DS, pripojený do PS v jednom mieste pripojenia počas doby 24 za sebou idúcich mesiacov nevyužíva kapacitu pripojenia (ďalej len „KP“) do PS ani do výšky 80 % podľa Zmluvy o pripojení do PS, bude záležitosť na návrh PPS s výrobcom/odberateľom/prevádzkovateľom miestnej DS prerokovaná. V odôvodnených prípadoch je PPS oprávnený znížiť svojím rozhodnutím hodnotu KP výrobcu/odberateľa/prevádzkovateľa miestnej DS v mieste jeho pripojenia do PS.

V prípade, že PPS preukáže relevantnou analýzou, že v priebehu času zanikla, resp. zanikne opodstatnenosť pripojenia výrobcu/odberateľa/prevádzkovateľa miestnej DS do PS v mieste jeho pripojenia, a toto pripojenie sa pre PPS stane technicky i ekonomicky neopodstatneným, PPS má právo požiadať ÚRSO o zrušenie predmetného miesta pripojenia.

KP do PS sa určuje podľa metodiky uverejnenej v dokumente Technické podmienky, Dokument F.

Postup pripojenia zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadení odberateľa alebo DS do PS, resp. postup pri zrušení miesta pripojenia do PS je detailnejšie popísaný v článku 2.4 Prevádzkového poriadku PPS SEPS.

Aké zmluvy a s kým potrebujeme uzatvoriť pred fyzickým pripojením zariadenia na výrobu elektrickej energie alebo zariadení na odber elektriny alebo DS do PS?

Pre pripojenie zariadenia výrobcu/odberateľa/PDS do PS a pre prenos elektrickej energie potrebujete uzatvoriť nasledovné zmluvy:

 • Zmluva o pripojení (uzatvorená so SEPS)
 • Zmluva o zúčtovaní odchýlok (uzatvorená s OKTE, a.s.)v prípade vlastnej zodpovednosti za odchýlku
 • Zmluva o prístupe do PS a prenose elektriny (uzatvorená so SEPS)

Pred pripojením elektroenergetických zariadení výrobcu/odberateľa/PDS do PS je potrebné uzatvoriť so SEPS Zmluvu o pripojení do PS. Zmluva o pripojení do PS sa uzatvára medzi PPS a vlastníkom zariadenia na výrobu/odber/distribúciu elektrickej energie na základe písomnej Žiadosti o pripojenie. Formulár Žiadosť o pripojenie nového výrobcu/odberateľa/PDS do PS je dostupný v časti Formuláre na stiahnutie. Príslušný formulár po jeho stiahnutí, vyplnení a podpísaní štatutárnymi zástupcami výrobcu/odberateľa/PDS treba odoslať buď vo forme skenu na e-mailovú adresu pripojeniedops@sepsas.sk, alebo poštou na adresu sídla SEPS, či osobne doručiť do podateľne SEPS. Taktiež je možné poslať formulár elektronickou poštou a povinné prílohy k žiadosti poštou alebo osobne doručiť na adresu sídla SEPS s označením obálky „Doplnenie k žiadosti o pripojenie do PS“.
Postup pre pripojenie nového výrobcu/odberateľa/PDS do PS je opísaný v článku 2.2 a 2.4 Prevádzkového poriadku PPS SEPS.
Grafické znázornenie postupu „Pripojenie Výrobcu elektriny do PS” nájdete tu.
Grafické znázornenie postupu „Pripojenie Odberateľa elektriny do PS alebo PDS do PS” nájdete tu.
Zmluva o zúčtovaní odchýlky sa uzatvára so zúčtovateľom odchýlok, ktorým je spoločnosť OKTE, a.s., v prípade, že má odberateľ vlastnú zodpovednosť za odchýlku. Ak sa odberateľ rozhodne pre prenesenú zodpovednosť za odchýlku, potrebuje platnú a účinnú Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má so zúčtovateľom odchýlok OKTE, a.s., uzatvorenú platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Zodpovednosť za odchýlku odberateľa môže prevziať jeho dodávateľ elektriny, čo môže byť riešené v rámci zmluvy o dodávke elektriny.
Pre prístup výrobcu/odberateľa/PDS do PS a prenos elektriny musí byť medzi výrobcom/odberateľom/PDS a prevádzkovateľom PS podpísaná Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny. Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny je uzatvorená buď na základe záväzku v Zmluve o pripojení do PS, alebo na základe písomnej žiadosti o uzatvorenie takejto zmluvy, doručenej na adresu sídla SEPS, alebo na emailovú adresu zmluvy@sepsas.sk. Formulár Žiadosť o uzavretie Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny je dostupný v časti Formuláre na stiahnutie. Vyplnená žiadosť o uzatvorenie Zmluvy musí byť doručená PPS najmenej 21 dní pred požadovaným dátumom začatia prenosu elektriny z/do odovzdávacieho/odberného miesta žiadateľa, inak PPS môže odmietnuť prenos elektriny.

Podmienkou pre uzatvorenie Zmluvy o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny je platná a účinná Zmluva o pripojení do PS a platná a účinná Zmluva o zúčtovaní odchýlky resp. platná a účinná Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou.

Detaily o Zmluve o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sú uvedené v kapitole 3 .

4.3 Dodávateľ dodávajúci elektrinu koncovým odberateľom

Aké zmluvy musíme mať uzavreté, pokiaľ dodávame elektrinu koncovým odberateľom?

 • Zmluvu o zúčtovaní odchýlky uzatvorenú so zúčtovateľom odchýlok s OKTE, a.s., alebo zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku uzatvorenú s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má so zúčtovateľom odchýlok uzatvorenú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou dodávateľom elektriny, môže byť riešené v rámci zmluvy o dodávke elektriny, medzi účastníkom trhu s elektrinou a dodávateľom elektriny.
 • Zmluvu o dodávke elektriny s vašim odberateľom, alebo zmluvu o dodávke elektriny s vašim dodávateľom, pokiaľ elektrina nepochádza z vášho zariadenia na výrobu elektriny.
 • Pokiaľ je váš odberateľ pripojený do prenosovej sústavy, potrebuje Zmluvu prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny. Túto zmluvu môžete uzatvoriť menom vášho odberateľa, pokiaľ vás tým zmluvne poveril.
 • Pokiaľ je váš odberateľ pripojený do distribučnej sústavy, potrebujete tiež splniť ďalšie podmienky špecifikované v platnej legislatíve, hlavne v prevádzkovom poriadku príslušného PDS.
 • Ak dodávate elektrinu zo zahraničia, potom musíte mať okrem vyššie uvedených zmlúv uzatvorenú aj Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.

Dodávame elektrinu odberateľovi pripojenému do PS. Máme povinnosť mať uzatvorenú Zmluvu o prístupe do PS a prenose elektriny?

 • Zmluva o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny sa viaže na odberné miesta pripojené do PS. Odberateľ si túto Zmluvu uzatvára sám, alebo prostredníctvom svojho dodávateľa. Podmienky upravuje kapitola 3 Prevádzkového poriadku PPS SEPS.

Ako sa dajú reklamovať skutočné namerané hodnoty nášho odberateľa?

 • Skutočne namerané hodnoty je možné reklamovať u prevádzkovateľa sústavy, do ktorej je odberateľ pripojený v súlade s platným Prevádzkovým poriadkom PPS SEPS.

Náš odberateľ z distribučnej sústavy uzavrel s PDS zmluvu o distribúcii. Máme ako dodávateľ zabezpečiť Zmluvu o prístupe do PS a prenose elektriny?

 • Pokiaľ odberateľ nemá odberné miesta pripojené do prenosovej sústavy, postačuje zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny s PDS, do ktorej je odberateľ pripojený. Ďalšie podmienky upravuje prevádzkový poriadok príslušného PDS.

 

4.4 Zmluvné vzťahy

Chceme stavať výrobný areál, ktorý bude pripojený do PS. Aké zmluvy potrebujeme?

Pre začatie odberu potrebujete nasledujúce zmluvy:

 1. Zmluvu o pripojení do prenosovej sústavy uzatvorenú so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.
 2. Platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky uzatvorenú so zúčtovateľom odchýlok OKTE, a.s., pokiaľ sa rozhodnete pre vlastnú zodpovednosť za odchýlku. V prípade, ak sa rozhodnete pre prenesenú zodpovednosť za odchýlku, potrebujete platnú a účinnú Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku s iným účastníkom trhu s elektrinou, ktorý má so zúčtovateľom odchýlok uzatvorenú platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu na jeho dodávateľa elektriny môže byť riešené v rámci zmluvy o dodávke elektriny.
 3. Zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny uzatvorenú so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.
 4. Zmluvu o dodávke elektriny uzatvorenú s dodávateľom elektriny, s ktorým sa dohodnete na dodávke elektriny.

Kde nájdeme podrobnosti o procese uzatvárania jednotlivých zmlúv?

Podrobnosti k uzatváraniu jednotlivých zmlúv, súvisiacich s pripojením do PS a s prenosom elektriny, sú uvedené v Prevádzkovom poriadku PPS SEPS.

Podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. Znenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky je zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s. (https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zmluvy/)

V budúcom roku budeme uvádzať do prevádzky náš priemyselný podnik, ktorý bude pripojený do DS. Budeme mať nejaký zmluvný alebo iný vzťah s PPS?

Nie, iba v prípade, že budete poskytovať podporné služby a dodávať regulačnú elektrinu.

Ako sa dajú reklamovať skutočne namerané hodnoty elektriny prenesenej účastníkovi trhu pripojenému do PS?

Na reklamáciu skutočne nameraných hodnôt elektriny prenesenej účastníkovi trhu pripojenému do PS, ktorý má s PPS uzatvorenú Zmluvu o prístupe do prenosovej sústavy a prenose elektriny, použite Formulár na reklamáciu nameraných údajov.doc

 

5 CEZHRANIČNÝ OBCHOD S ELEKTRINOU

Cezhraničný prenos elektriny je podmienený zabezpečením cezhraničnej prenosovej kapacity na príslušnom profile v príslušnom smere.

Sme oprávneným odberateľom. Aké zmluvy potrebujeme, pokiaľ chceme dovážať elektrinu zo zahraničia?

Potrebujete nasledujúce typy zmlúv:

 1. Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenú so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.
  Platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky uzatvorenú s OKTE, a.s., ako zúčtovateľom odchýlok.
 2. Podrobnosti k týmto zmluvám sú uvedené v Prevádzkovom poriadku PPS SEPS. Znenie Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia je zverejnené na webovom sídle SEPS https://www.sepsas.sk/sluzby/zmluvy/

Podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. Znenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky je zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s. https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zmluvy/

Okrem týchto zmlúv potrebujete uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s účastníkom trhu od ktorého nakupujete elektrinu.

Sme výrobcovia elektriny. Aké zmluvy potrebujeme, pokiaľ chceme vyvážať elektrinu do zahraničia?

Potrebujete nasledujúce typy zmlúv:

 1. Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenú so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.
 2. Platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky uzatvorenú s OKTE, a.s., ako zúčtovateľom odchýlok.

Podrobnosti k týmto zmluvám sú uvedené v Prevádzkovom poriadku PPS SEPS. Znenie Rámcovej zmluvy o prenose elektriny cez spojovacie vedenia je zverejnené na webovom sídle SEPS https://www.sepsas.sk/sluzby/zmluvy/

Podmienky pre uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky sú uvedené v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. Znenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlky je zverejnené na webovom sídle OKTE, a.s. https://www.okte.sk/sk/zuctovanie-odchylok/zmluvy/

Okrem týchto zmlúv potrebujete uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s účastníkom trhu od ktorého nakupujete elektrinu.

Sme odberateľ alebo dodávateľ elektriny. Aké zmluvy potrebujeme, pokiaľ chceme dovážať, vyvážať a/alebo tranzitovať elektrinu?

Potrebujete nasledujúce typy zmlúv:

 1. Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenú so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.
 2. Platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlky uzatvorenú s OKTE, a.s., ako zúčtovateľom odchýlok.
 3. Zmluvu o dodávke elektriny uzatvorenú so subjektom, od ktorého nakupujete elektrinu, alebo ktorému predávate elektrinu.

Musí mať odberateľ alebo dodávateľ elektriny, ktorý chce iba tranzitovať cez SR povolenie na dodávku, ak nákup a predaj realizuje v zahraničí?

Ak odberateľ alebo dodávateľ elektriny nepodniká na území SR, ale iba tranzituje (t.j. súčasne dováža a vyváža) elektrinu, nemusí mať povolenie na podnikanie v energetike na dodávku elektriny.

Takýto subjekt musí mať uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prenose elektriny cez spojovacie vedenia uzatvorenú so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. a platnú a účinnú Zmluvu o zúčtovaní odchýlok s OKTE, a.s.

Čo je to e-Portál Damas Energy?

e-Portál Damas Energy je internetový obchodný systém Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., používaný pre registráciu prenosu elektriny cez spojovacie vedenia, administráciu prideľovania prenosových kapacít na cezhraničnom profile SK-UA, organizovanie výberových konaní na nákup PpS, vyhodnotenie PpS a prípadnú reklamáciu, vytvorenie prevodov kontraktov na PpS, zrušenie kontraktov na PpS, zasielanie diagramov týždennej a dennej prípravy prevádzky, aktualizáciu dennej prípravy prevádzky v rámci dňa D, nákup negarantovanej RE, nákup elektriny na krytie strát v PS a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc.

Je možné zjednať poskytnutie cezhraničného prenosu iným spôsobom ako prostredníctvom e-Portálu Damas Energy?

Nie, e-Portál Damas Energy je jediná možnosť, ako dohodnúť realizačnú zmluvu na cezhraničný prenos.

Ako sa môžem registrovať v informačnom systéme Damas Energy a čo potrebujem k registrácii?

Vyžaduje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., zloženie kaucie (depozitu) alebo inej finančnej garancie pri uzatváraní Rámcovej zmluvy o prenose cez spojovacie vedenia?

Nie. Subjekt zloží len finančnú zábezpeku na základe platnej a účinnej Zmluvy o zúčtovaní odchýlky uzatvorenej s OKTE, a.s.

Ako je stanovená cena za poskytnutý cezhraničný prenos?

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako člen asociácie prevádzkovateľov prenosových sústav z krajín EÚ – ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity), je signatárom Dohody o vysporiadaní a zúčtovaní cezhraničných obchodov s elektrinou (ďalej len „ITC Dohoda“).

Cezhraničný prenos elektriny je medzi signatármi ITC Dohody bez poplatkov.

Podľa ITC metodiky pre vysporiadanie cezhraničných obchodov s elektrinou sa uplatňuje poplatok „perimeter fee“ za čistý rozdiel export – import, alebo import – export (saldo), pre deklarované importy/exporty z/do perimetrických krajín vo výške, ktorá je zverejnená na stránke https://www.sepsas.sk/cbt.asp?kod=340.

Musí odberateľ alebo dodávateľ elektriny registrovaný v zahraničí, ktorý nie je členom bilančnej skupiny na Slovensku platiť poplatky za tranzit? Ak áno, tak aké?

Platby súvisiace s cezhraničným prenosom sa rozlišujú na platby za alokáciu kapacity a na cezhraničné prenosové poplatky.

Platby za alokáciu cezhraničnej prenosovej kapacity sú odvodené od ponukových cien a výsledkov aukcií na danom cezhraničnom profile vyhodnotených podľa pravidiel aukcií na týchto profiloch.

Podľa ITC metodiky pre vysporiadanie cezhraničných obchodov s elektrinou sa uplatňuje poplatok „perimeter fee“ za plánované dovozy a plánované vývozy, z/do perimetrických krajín vo výške, ktorá je zverejnená na stránke http://www.sepsas.sk/cbt.asp?kod=340.

 

6 PODPORNÉ SLUŽBY

Čo sú podporné služby?

Podporné služby sú služby obstarávané prevádzkovateľom prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny (najmä napätia a frekvencie), vyrovnanej výkonovej bilancie medzi výrobou a spotrebou pri zohľadnení cezhraničného obchodovania s elektrinou, zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy a plnenie medzinárodných štandardov platných pre prepojené sústavy. Výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny. Špeciálny typ podpornej služby (štart z tmy) slúži na obnovu sústavy po poruchách typu black out.

Aké podporné služby nakupuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.?

SEPS nakupuje tieto podporné služby:

 • primárna regulácia činného výkonu (Frequency Containment Reserve) FCR
 • sekundárna regulácia činného výkonu kladná (automatic Frequency Restoration Reserve positive) aFRR+
 • sekundárna regulácia činného výkonu záporná (automatic Frequency Restoration Reserve negative) aFRR-
 • terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová kladná TRV3MIN+
 • terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová záporná TRV3MIN-
 • terciárna regulácia činného výkonu kladná (manual Frequency Restoration Reserve positive) mFRR+
 • terciárna regulácia činného výkonu záporná (manual Frequency Restoration Reserve negative) mFRR-

Od koho SEPS nakupuje podporné služby?

SEPS nakupuje podporné služby od poskytovateľov PpS, ktorí spĺňajú podmienky stanovené Technickými podmienkami a obchodné podmienky určené Prevádzkovým poriadkom, a ktoré poskytujú na zariadeniach, ktoré musia mať spôsobilosť poskytovať PpS doloženú platným certifikátom, potvrdeným organizáciou autorizovanou na certifikačné merania (majú na danú podpornú službu platný certifikát) a zároveň uspeli so svojou ponukou vo výberovom konaní v súlade s jeho pravidlami a Prevádzkovým poriadkom PPS SEPS.

Aké dokumenty by si mali naštudovať záujemcovia o poskytovanie podporných služieb?

Akým spôsobom platí SEPS poskytovateľom za poskytovanie podporných služieb?

Platobné podmienky poskytovania jednotlivých PpS upravuje kapitola 5 Prevádzkového poriadku PPS SEPS a Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny.

Za poskytovanie PpS sa pre každý obchodný prípad dohodne cena, uvedená pre všetky hodiny daného obchodného intervalu, v potvrdení o akceptácii ponuky. Dohodnutá cena v EUR, stanovená maximálne na 2 desatinné miesta, je hradená za každý MW a hodinu skutočne poskytnutého rezervovaného výkonu PpS, na základe odsúhlaseného vyhodnotenia PpS až do výšky dohodnutej pre danú hodinu.

Uhrádza sa len skutočne poskytnutý rezervovaný výkon danej PpS v každej hodine, až do celkovej výšky zmluvných kontraktov. V prípade viacerých ponukových cien akceptovaných SEPS v jednotlivých výberových konaniach, prípadne priamou zmluvou, bude platba za disponibilitu v prípade neplnenia znížená od najvyššej jednotkovej ceny Poskytovateľa v danej obchodnej hodine. Platba v každej obchodnej hodine bude zaokrúhlená na 4 desatinné miesta a výsledná sumárna platba za všetky obchodné hodiny bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Poskytovateľ podporných služieb je povinný rešpektovať maximálne ceny stanovené platným Rozhodnutím ÚRSO.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy uhradí poskytovateľovi PpS zálohovú platbu na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny. Podklady pre určenie objemu mesačnej zálohovej faktúry sú vypočítavané v posledný deň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac na základe všetkých platných kontraktov k danému dňu. Tieto podklady sú pre každého poskytovateľa zobrazené v systéme Damas Energy: Kontrakty/Prehľad mesačných záloh.

Cena za regulačnú elektrinu sa platí pri aktivácii podpornej služby na základe ceny regulačnej elektriny ponúkanej v rámci prípravy prevádzky. Vyhodnotenie dodanej regulačnej elektriny vykonáva SEPS. Platby za regulačnú elektrinu vykonáva OKTE, a.s. na základe platných a účinných zmlúv.

Akým spôsobom sa vyhodnocuje regulačná elektrina?

Zjednodušene možno povedať, že vyhodnotená RE je vypočítaná na základe pokynov a požiadaviek na aktiváciu podporných služieb. Vyhodnocuje sa zvlášť kladná a záporná RE v 15 minútovom rozlíšení. Spôsob vyhodnotenia RE je z technického hľadiska podrobne rozpísaný v Technických podmienkach PPS SEPS (dokument B) a z obchodného hľadiska v Prevádzkovom poriadku PPS SEPS.

Čo musím urobiť, pokiaľ chcem ako nový poskytovateľ poskytovať podporné služby?

 1. Podrobne si preštudovať požiadavky na poskytovateľa podporných služieb uvedené v Prevádzkovom poriadku PPS SEPS a v Technických podmienkach.
 2. Absolvovať „Postup predbežného schválenia FCR/FRR“ v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) 2001//1485, uvedeným v kapitole 5.4 Prevádzkového poriadku PPS SEPS
 3. Absolvovať „súbor technických skúšok vrátane certifikácie plánovaných PpS na zariadeniach na ktorých budú podporné služby poskytované. Tieto skúšky overia technické schopnosti zariadení poskytovať ponúkanú podpornú službu v požadovanej kvalite a spoľahlivosti.
 4. Uzatvoriť so spoločnosťou SEPS Rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na príslušný rok
 5. Zabezpečiť si elektronický podpisový certifikát, ktorý zabezpečuje vstup do obchodného systému Damas Energy
 6. Predložiť, resp. zadať ponuku do výberového konania na obstaranie podporných služieb v zmysle zverejnených pravidiel „Výberových konaní na obstaranie podporných služieb pre obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023“.

 

7 PROCES ZMENY DODÁVATEĽA A BILANČNEJ SKUPINY

Na základe akého zákonného nariadenia sa vykonáva zmena dodávateľa elektriny (ďalej iba „DE“) alebo zmena bilančnej skupiny (ďalej iba „BS“)?

Zmena DE, alebo zmena BS sa vykonáva na základe Pravidiel trhu. Každá zmena dodávateľa elektriny je zároveň zmenou bilančnej skupiny.

Akým spôsobom vykonáva PPS zaradenie odberných a odovzdávacích miest do BS pri zmene dodávateľa a bilančnej skupiny?

PPS vykonáva registráciu odberných a odovzdávacích miest odberateľa elektriny pripojeného do PS, výrobcu elektriny, alebo PDS (ďalej len „Odberateľ“) a zaradenie odberných miest do BS nového DE na základe písomnej žiadosti nového dodávateľa elektriny na formulároch Žiadosť o registráciu OOM pri zmene dodávateľa a BS.doc a Príloha k žiadosti o zmenu dodávateľa a BS – zoznam OOM.doc.

Písomnú žiadosť predkladá nový DE na základe splnomocnenia Odberateľom na formulári Splnomocnenie na zmenu dodávateľa a BS.doc

K žiadosti pripojí čestné prehlásenie Odberateľa, že zmluva na dodávku elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku na odbernom mieste uzatvorená s doterajším DE, bude ku dňu požadovaného dátumu zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny platne ukončená, a to na formulári Splnomocnenie na zmenu dodávateľa a BS.doc.

V akom časovom predstihu predkladá nový dodávateľ elektriny žiadosť o zmenu DE, alebo o zmenu BS?

Nový dodávateľ elektriny predloží žiadosť o zmenu DE, alebo o zmenu BS najneskôr 21 kalendárnych dní pred požadovaným dňom zmeny.

8 ZÁPIS V REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Má zmluvný partner SEPS pred podpisom zmluvy povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora?

Áno, zmluvný partner SEPS má povinnosť pred uzatvorením zmluvného vzťahu registrovať sa v registri partnerov verejného sektora, ak finančné (resp. majetkové) plnenie zo strany spoločnosti SEPS presahuje zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov určenú hranicu pre samostatný obchodný prípad – pri jednorazovom plnení 100 000 EUR vrátane DPH, pri opakujúcom sa plnení 250 000 EUR vrátane DPH za 1 kalendárny rok.