OZNÁMENIE

Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) pôsobiaci ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku a na Slovensku týmto informujú, že dňa 4. februára 2020 sa začne dočasné riešenie prideľovania vnútrodenných kapacít formou explicitnej alokácie na poľsko-slovenskej hranici („dočasné riešenie“). 4. február 2020 je prvý deň dodávky, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenná alokácia. Očakáva sa, že dočasné riešenie bude v prevádzke až do spustenia trvalého riešenia, ktoré má zahrnúť poľsko-slovenskú hranicu do Single Intra-day Coupling (SIDC).

30.1.2020

OZNÁMENIE

Oznámenie vo veci prideľovania prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na profile SK-PL

Spoločnosti Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) ako prevádzkovatelia prenosových sústav (PPS) v Poľsku, a na Slovensku informujú, že alokácia prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na slovensko-poľskej hranici bude dočasne prerušená od 19./20.11.2019 (posledný obchodný deň, pre ktorý sa uskutoční vnútrodenné prideľovanie kapacít na profile SK/PL je obchodný deň 19.11.2019). Prerušenie vyplýva z implementácie jednotného prepojenia vnútrodenných trhov (Single Intra-Day Coupling – SIDC) prostredníctvom spustenia druhej vlny projektu XBID v Poľsku, ktorá nezahŕňa hranicu poľskej a slovenskej ponukovej oblasti. Po úspešnom spustení druhej vlny projektu XBID je plánovaná implementácia dočasného riešenia založeného na mechanizme explicitnej aukcie (Dočasné Riešenie). Časový rozdiel medzi spustením druhej vlny projektu XBID a Dočasného Riešenia vyplýva z potreby implementácie mechanizmu explicitnej aukcie a jeho integrácie s SIDC na strane PSE s predpokladanou dobou trvania 2 mesiace. Implementácia dočasného riešenia v druhej polovici januára 2020 bude možná vďaka efektívnej spolupráci oboch PPS.

Informácia o spustení dočasného riešenia na poľsko-slovenskej hranici bude v dostatočnom predstihu poskytnutá prevádzkovateľmi prenosových sústav.

Plánované cieľové riešenie je predpokladané so zahrnutím slovensko-poľskej hranice v SIDC.

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy na území SR vzhľadom na avizované dočasné prerušenie vnútrodenného prideľovania prenosových kapacít na hranici SK-PL informuje, že explicitné prideľovanie cezhraničných prenosových kapacít v časovom rámci vnútrodenného trhu na hraniciach SK-CZ a SK-HU bude aj naďalej pokračovať tak, ako doteraz.

Intraday

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha formou explicitnej alokácie použitím metódy First Come, First Served. Funkciu alokátora kapacít na vnútrodennej báze plní ČEPS www.ceps.cz.

Vnútrodenné prideľovanie cezhraničných kapacít prebieha na cezhraničných profiloch SK/CZ, SK/HU a SK/PL od 1.12. 2010.

Počnúc obchodným dňom 3.4.2012 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/CZ v režime 1-hodinových seáns.
Počnúc obchodným dňom 5.9.2018 prebieha vnútrodenná alokácia kapacít na profile SK/HU v režime 1-hodinových seáns.
Na profile SK/PL prebieha vnútrodenná alokácia kapacít v režime 4-hodinových seáns.
Na profile SK/UA neprebieha vnútrodenná alokácia kapacít.

Procedúra a pravidlá vnútrodenného prideľovania kapacít a nominácie cezhraničných prenosov sú popísané v priloženom dokumente INTRADAY CAPACITY ALLOCATION AND NOMINATION PROCEDURE Trader Guide.

Podporu pre procesy nominácií a zosúhlasovania vnútrodenných cezhraničných prenosov na strane SEPS poskytuje odbor Aukčná kancelária SEPS:

e-mail: aukcie@sepsas.sk
tel.: +421 2 5069 2804