PRIPRAVUJEME

Intraday Auctions (IDAs) sú plánované ako doplnok vnútrodenného priebežného obchodovania, ktoré je realizované v rámci XBID na cezhraničných profiloch v celej Európe, aby sa jednotnou metodikou umožnilo stanovenie cien cezhraničnej kapacity v priebehu dňa.

Princíp IDA je založený na využití všetkých dostupných technických a informačných zdrojov používaných pre výpočet výsledkov a distribúciou týchto výsledkov relevantným stranám.

Počas obchodného dňa sa priebežné obchodovanie v rámci XBID preruší 3 krát.

Riešenie IDA zahŕňa 3 samostatné implicitné aukcie:

  • IDA1: Uzávierka pre účastníkov trhu v D-1 15h. Prideľované obdobie D [0h-24h]
  • IDA2: Uzávierka pre účastníkov trhu v D-1 22h. Prideľované obdobie D [0h-24h]
  • IDA3: Uzávierka pre účastníkov trhu v D 10h. Prideľované obdobie D [12h-24h]

Metodika pre algoritmus previazania cien, algoritmus kontinuálneho obchodovania a algoritmus vnútrodennej aukcie (ďalej len „metodika algoritmu“) stanovuje príslušné procesy v súlade s článkom 37 ods. 5 a článkom 55 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa ustanovuje usmernenie o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia („nariadenie CACM“) a v súlade s rozhodnutím ACER 01/2019 z 24. januára 2019, ktorým sa ustanovuje jednotná metodika oceňovania vnútrodennej kapacity medzi ponukovými oblasťami.

O ďalšom vývoji Vás budeme informovať.

OZNAM

Dňa 29. novembra 2022 priniesol projekt SIDC zmenu vo vnútrodennom prideľovaní cezhraničných prenosových kapacít a ČEPS ako entita prevádzkujúca regionálnu alokačnú platformu bola nahradená celoeurópskym centralizovaným riešením XBID. Platformou pre zadávanie ponúk slovenských účastníkov trhu je systém ISOT (modul VDT) OKTE. Implementácia projektu XBID zároveň priniesla možnosť obchodovania v 60- a 15-minútových produktov prostredníctvom riešenia založeného na báze implicitného priebežného párovania.