V zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) má prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) povinnosť zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia, ako aj povinnosť zabezpečiť koordináciu a rozvoj sústavy. K plneniu uvedených zákonných povinností PPS neodmysliteľne patrí výstavba nových elektroenergetických zariadení, výmena starých zariadení za nové, modernizácia elektroenergetických zariadení, ako aj ich údržba a starostlivosť. Pri realizácii zákonných povinností spojených s výstavbou a následnou prevádzkou prenosovej sústavy je spoločnosť SEPS nútená vykonávať povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach na cudzích nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu, vo verejnom záujme a za podmienok stanovených Zákonom o energetike a inej súvisiacej legislatívy. Výkon práv a povinností PPS sa uskutočňuje na pozemkoch cudzích vlastníkov, pričom podmienky výkonu práv a povinností PPS s ohľadom na rešpektovanie vlastníckeho práva upravuje § 11 Zákona o energetike.

Držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a zariadení určených na ich ochranu, zabránenie ich porúch alebo havárií, alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb; pri povoľovaní takej stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku; oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia.

Oprávnenia PPS k cudzím nehnuteľnostiam vznikajú zo zákona a zapisujú sa do katastra nehnuteľností ako zákonné vecné bremeno v prospech spoločnosti SEPS.

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu; náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti v dôsledku uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia, okrem výmery, za ktorú vlastníkovi patrí primeraná jednorazová náhrada podľa §11 odsek 12 zákona o energetike.

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do jedného roka odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia.
V zmysle ustanovenia §11 odsek 12 sa za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku.
Nárok na vyplatenie primeranej jednorazovej náhrady si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia do dvoch rokov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník pozemku na výške primeranej jednorazovej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do dvoch rokov odo dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia alebo u toho, kto potrebu preložky vyvolal.

Konania začaté a právoplatne neukončené do 30. septembra 2022 sa dokončia podľa zákona o energetike v znení účinnom do 30. septembra 2022!

Formuláre na uplatnenie náhrady

V súčasnosti si vlastník, ktorého pozemok je dotknutý elektroenergetickou stavbou môže uplatniť náhradu v zákonnej lehote v súvislosti s nižšie uvedenými líniovými stavbami.

Na všetky uvedené stavby sa viaže právny režim zákona o energetike v znení účinnom do 30. septembra 2022!

Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena možno uplatniť u držiteľa povolenia do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa vlastník nehnuteľnosti o uplatnení zákonného vecného bremena držiteľom povolenia dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa uplatnenia zákonného vecného bremena držiteľom povolenia a pri zákonných vecných bremenách odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností, inak právo na primeranú jednorazovú náhradu za uplatnenie zákonného vecného bremena držiteľom povolenia zaniká.