Prečo potrebujeme v Bratislave ďalšiu elektrickú stanicu?  

Bratislava a jej mestské časti sa rozvíjajú a rastú. Rýchlym tempom pribúda počet odberných miest, zvyšujú sa nároky na rezervovanú kapacitu aj počet požiadaviek na pripojenie obnoviteľných zdrojov. Taktiež rastie počet elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel, ktoré prirodzene potrebujú riešiť nabíjanie batérií.  

Z pohľadu prenosovej sústavy potrebujeme vytvoriť podmienky, aby rozmach požiadaviek na zásobovanie elektrinou nebol sprevádzaný poklesom kvality. Tým, že sieť posilníme a zlepšíme schopnosť riadiť ju s využitím moderných technológií, rozšíria sa možnosti pripájania obnoviteľných zdrojov elektriny. 

Nová elektrická stanica (ESt) 400/110/22 kV Vajnory je dlhodobo plánovaná pre zabezpečenie budúcich potrieb napájania severnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Bude ju tvoriť  ESt 400/110 kV spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) a ESt 110/22 kV spoločnosti Západoslovenská distribučná (ZSD). Obe sú navrhnuté ako rozvodné zariadenia bez trvalej obsluhy. Budú vybavené riadiacim a informačným systémom, ktorý umožní diaľkové ovládanie a obsluhu. 

Prečo bola pre novú elektrickú stanicu vybraná práve lokalita Vajnory? 

S miestom, kde plánujeme stavať elektrickú stanicu, sa uvažuje už veľa rokov. Je dlhodobo zálohované v relevantných územnoplánovacích dokumentoch, konkrétne v územnom pláne Bratislavy a v územnom pláne VÚC Bratislavského samosprávneho kraja. Lokalita Vajnory v blízkosti železničnej trate sa uvádza v územno-plánovacej dokumentácii hlavného mesta Bratislava. Lokalita je vhodná na výstavbu stanice aj vďaka existujúcej komunikácie “Na doline” a umiestneniu mimo zastavaného územia obce s čo najmenším vplyvom na obyvateľov, zároveň ale v dostatočnej blízkosti lokalít, ktoré bude v budúcnosti zásobovať. 

Kde bude nová elektrická stanica vo Vajnoroch stáť? 

ESt bude umiestnená na pozemkoch v lokalite východne od Bratislavských elektrotechnických závodov, v susedstve areálu Lagermax a železničnej trate Bratislava – Pezinok, ku ktorým vedie cesta Na doline, známejšia ako „Jurská cesta“. 

Čo sa deje v projekte?

Projekt pozostáva z viacerých stavieb, ktoré sú v rôznom štádiu rozpracovanosti. V súčasnosti prebieha o.i. obstarávanie projektovej a inžinierskej činnosti, projektovanie prevádzkových súborov a stavebných objektov, prípravné práce na lokalite, získavanie príslušných stanovísk a rozhodnutí od dotknutých orgánov.

Ako dlho bude výstavba trvať ?  

Komplexný projekt elektrickej stanice si vyžaduje poctivú prípravu. Výstavba začne po úspešnom dokončení prípravných prác a získaní príslušných povolení. Predbežne pracujeme s termínom začiatku stavebných prác v roku 2024 a ukončením výstavby v roku 2025.  

Zásadný vplyv na termín ukončenia realizácie bude mať proces verejného obstarávania na realizáciu diela a následné dodacie lehoty zariadení, ktoré sa v súčasnosti neustále predlžujú z dôvodu turbulentného vývoja na svetových trhoch. Prv než pristúpime k samotnej výstavbe elektrickej stanice treba zabezpečiť dopravu na stavenisko vrátane výstavby dopravného napojenia, ktoré umožní dopraviť 400 kV transformátor. Ide o nadrozmerné zariadenie, preto je potrebné trasu pripraviť tak, aby zodpovedala prísnym bezpečnostným kritériám a preprava bola plynulá, bez akýchkoľvek stavebných prekážok. Vyriešenie prístupovej komunikácie je jedným z kľúčových predpokladov pre  prípravu a následnú realizáciu výstavby.  

Ako ovplyvní elektrická stanica život Vajnorčanov? 

Elektrická stanica prinesie benefity pre život nielen vo Vajnoroch, ale v celom meste a kraji, ba dokonca s pozitívnym dopadom pre Európanov. Po jej uvedení do prevádzky sa zvýši kvalita a spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen v bezprostrednom susedstve, ale aj v širšom okolí Vajnor. Stanica vytvorí predpoklady pre lepšie riešenie rôznych neštandardných prevádzkových stavov a kalamít.

Aké zmeny je možné očakávať počas výstavby?

Snažíme sa o také riešenie, ktoré bude najmenej obmedzujúce pre obyvateľov mestskej časti. Výstavba bude prebiehať v úzkej spolupráci s MČ Vajnory tak, aby sa čo najmenej dotkla života obyvateľov a dopravy v danej lokalite. My ako stavebník, ako aj naši dodávatelia budeme plniť podmienky uvedené v rozhodnutí stavebného úradu a ďalších príslušných orgánov a dodržiavať potrebné bezpečnostné opatrenia počas výstavby.

Ako sa môžem ako občan Vajnor/Bratislavy do procesu výstavby zapojiť? 

Pokiaľ sa aktívne zaujímate o výstavbu elektrickej stanice a radi by ste zostali v centre diania, odporúčame Vám sledovať našu webstránku, ako aj webovú stránku projektu www.danubeingrid.eu, sociálne siete a zúčastňovať sa verejných konzultácií. Ich termíny a miesto konania nájdete TU. Vaše otázky môžete smerovať na adresu info(zavinac)sepsas.sk.  

 

Mýty a fakty o výstavbe a využívaní elektrickej stanice