Medzinárodný fond na podporu odstavenia JE V1 Bohunice

Slovenská republika sa zaviazala odstaviť Jadrovú elektráreň Bohunice V1 (ďalej iba „JE V1“) v rokoch 2006 (1. blok) a 2008 (2. blok) prijatím uznesenia vlády SR č. 801/99 zo dňa 14.09.1999. Záväzok na odstavenie JE V1 je súčasťou Energetickej politiky, ktorú prijala slovenská vláda dňa 12.01.2000.

Na podporu úsilia Slovenskej Republiky v procese vyraďovania JE V1, Európska Komisia spolu s vládami ôsmych štátov EÚ zriadila v roku 2001 Medzinárodný fond na podporu vyradenia JE V1 (Bohunice International Decommissioning Support Fund) (ďalej iba „BIDSF“), pričom správou BIDSF bola poverená Európska banka pre obnovu a rozvoj (ďalej iba „EBOR“). Dňa 16.11.2001 bola podpísaná Rámcová dohoda medzi Slovenskou republikou a EBOR týkajúca sa aktivít BIDSF, čím sa vytvoril právny základ pre pôsobenie fondu BIDSF na Slovensku.
Do fondu BIDSF prispievajú finančnými príspevkami okrem najväčšieho prispievateľa – Európskej Komisie aj Rakúsko, Dánsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko, Španielsko, Švajčiarsko a Veľká Británia. Fond BIDSF financuje a spolufinancuje vybrané projekty v dvoch hlavných okruhoch:

  • Podpora vyraďovania blokov 1 a 2 JE V1 bezpečným a nákladovo efektívnym spôsobom,
  • Podpora opatrení v energetickom sektore Slovenskej Republiky na zmiernenie negatívneho vplyvu vyraďovania JE V1 prostredníctvom zlepšenia efektívnosti dodávky a spotreby energie.

Z fondu BIDSF boli prostredníctvom nenávratných finančných prostriedkov – grantov v rokoch 2003-2021 spolufinancované vybrané investične náročné opatrenia SEPS na prispôsobenie prenosovej sústavy novým podmienkam po konečnom odstavení a vyradení JE V1. Okrem rekonštrukcie rozvodne 400 kV v elektrickej stanici (ďalej iba „ESt“) Križovany a zavedenia priamej transformácie 400/110 kV v tejto stanici v rokoch 2005 – 2008, čo bolo bezpodmienečne nutným opatrením pre spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy SR po definitívnom odstavení JE V1, je potrebné spomenúť investičné projekty v ESt Bošáca a ESt Medzibrod, kde bola posilnená, resp. nanovo vybudovaná transformácia 400/110 kV, spolu s vybudovaním dvoch 400 kV prenosových vedení pre napájanie rozvodne 400 kV v ESt Medzibrod. Tieto projekty boli implementované v rokoch 2008 – 2013 s prispením fondu BIDSF.

V neskoršom období, od roku 2016 do roku 2021, boli implementované investičné projekty tzv. súboru stavieb „Transformácia 400/110 kV Bystričany“. Jednalo sa o celkovú modernizáciu ESt Bystričany, privedenie napäťovej hladiny 400 kV do tejto lokality a vybudovanie transformácie 400/110 kV. Súbor stavieb zahŕňal rozšírenie rozvodní 400 kV v ESt Križovany a ESt Horná Ždaňa a predovšetkým výstavbu novej rozvodne 400 kV a súvisiacich stavebných objektov v ESt Bystričany. Tieto stavby boli realizované v období rokov 2016 – 2020. Posledným dokončeným dielom súboru stavieb „Transformácia 400/110 kV Bystričany“ bolo nové dvojité prenosové vedenie 400 kV v trase Križovany – Bystričany. Stavba bola realizovaná v rokoch 2018 – 2021.