Celú oblasť energetiky čaká postupná transformácia. Na základe požiadaviek európskej legislatívy dochádza k postupnému vývoju a prepájaniu energetických trhov ako aj regulačných služieb. Zároveň prichádzajú nové technológie a požiadavky. Na túto situáciu musia adekvátne reagovať aj prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav. My v rámci uvedených zmien vidíme budúcnosť prenosovej sústavy v decentralizácii zdrojov z niekoľkých veľkých na viacerých menších poskytovateľov. Taktiež sa predpokladá zmena v správaní spotrebiteľov s cieľom vyššej úspory nákladov na energiách. Práve požiadavky na úsporu prinesú snahy spotrebiteľov o vlastnú výrobu elektriny, čo bude mať za následok nástup nových technológií do elektrizačnej sústavy.

Riešením ako znížiť náklady spotrebiteľov na elektrickú energiu a zároveň aj uhlíkovú stopu sú agregátori flexibility. Títo dokážu optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Úlohou agregátora bude agregovať nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších poskytovateľov a následne ju poskytnúť do prenosovej sústavy. Ako príklad môžeme uviesť mestské teplárne, ktoré pri výrobe tepla produkujú aj elektrickú energiu. Agregátor flexibility upravuje prevádzku tejto teplárne na základe našich pokynov za účelom vyregulovania elektrickej sústavy, teda napríklad zvyšuje výkon teplárne v prípade nedostatku elektrickej energie v sústave.

Môže spotrebiteľ alebo malý výrobca elektriny zohrávať úlohu pri riadení elektrizačnej sústavy naraz ako konzument i zdroj elektriny?

Na túto otázku by mal dať odpoveď pilotný projekt „PIAF“ (Pilot Agregácie Flexibility pre podporné služby), ktorý je úspešne ukončený a bola zverejnená Výsledná správa o stave projektu PIAF (nájdete nižšie v časti Dokumenty na stiahnutie).

Cieľom projektu bolo navrhnúť úpravu legislatívnych podmienok v rámci trhu pre zapojenie decentralizovaných zdrojov flexibility a fungovanie agregátorov flexibility pre rozvoj a využitie možností agregácie flexibility na trhu s podpornými službami z hľadiska ich uplatnenia v rámci dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy SR v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ. Projekt vychádzal z pravidiel uplatňovaných pre virtuálny blok uvedených v Prevádzkovom poriadku a Technických podmienkach SEPS.

Hlavným riešiteľom projektu, ktorý prebiehal od januára 2022 do októbra 2023, sme boli my spolu s agregátorom Nano Energies, Žilinskou Univerzitou v Žiline a Stredoslovenskou distribučnou. Projekt vychádzal z referencií projektu realizovaného v ČR v období 2019-2022 pod názvom „Dflex“, ktorého cieľom bolo overenie využiteľnosti agregácie flexibility s využitím riadenia na strane spotreby pre reguláciu elektrizačnej sústavy ČR, kde sme v plnej miere využili know how získané z riešenia projektu v ČR.

V priebehu projektu sme identifikovali potenciálne bariéry pre vstup agregátorov na trh s podpornými službami. K identifikovaným bariéram z rôznych oblastí poskytovania PpS sme na základe medzinárodných skúseností Nano Energies navrhli nápravné opatrenia, aby nebrzdili rozšírenie agregácie v podmienkach ES SR. Zmapovali sme aj možnosti poskytovania rôznych kombinácií produktov PpS z virtuálneho bloku z pohľadu typu technológie a rozličných zdrojov flexibility (výrobné, spotrebné, akumulačné zariadenie) a ich dopady na certifikačný proces. Preskúmali sme spolu i oblasť spôsobu a miesta merania a telemetrie dát z elektromerov a vypracovali sme analýzu vplyvu veľkosti a počtu zariadení agregačného bloku merania na kvalitu meraných údajov s danou presnosťou vykazovania a riadenia poskytnutej podpornej služby.

Na základe záverov sme navrhli potrebné zmeny už priamo v legislatíve pre jednoduchšie a rýchlejšie zapojenie agregátorov do poskytovania podporných služieb, ktoré umožnia agregátorom vstúpiť na trh s podpornými službami aj z decentralizovaných zdrojov flexibility v rôznych geografických lokalitách ES SR s výkonovým príspevkom už od 10 kW (0,01 MW). Navrhované zmeny na odstránenie bariér boli v priebehu projektu zapracované do novelizácie Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS a následne odsúhlasené účastníkmi trhu v rámci verejných konzultácii.

V rámci projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí aj so zástupcami zúčtovateľa odchýlok (OKTE), kde hlavným cieľom týchto stretnutí bolo vyjasniť si potrebný rozsah dát, ktoré sú potrebné pre korektné vyhodnotenie aktivovanej flexibility.

Projekt priniesol cenné výsledky a otvoril dôležité témy a otázky pre rozbehnutie agregácie flexibility pre poskytovanie podporných služieb. Veríme, že objem služieb z agregácie flexibility bude čím ďalej tým rýchlejšie narastať, čomu určite napomôže aj spustenie Energetického dátového centra (EDC) od OKTE 2.10.2023, ktoré umožňuje už aj nezávislú agregáciu. Tá dovoľuje využívať flexibilitu aj na zariadeniach či technológiách, kde agregátor nie je priamo dodávateľom alebo výkupcom elektriny a prostredníctvom ktorej budú môcť ponúkať podporné služby aj menšie firmy.

Dokumenty na stiahnutie Typ dokumentu
Výsledná správa o stave projektu PIAF  Hlavný dokument + príloha č. 1 – 3
Dátová komunikácia Príloha č. 4
Meranie – Posúdenie chyby merania a jej vplyvu na presnosť poskytovania PpS Príloha č. 5
Tlačové správy Dátum vydania
SEPS spolu s partnermi úspešne ukončila pilotný projekt agregácie flexibility 16.10.2023
SEPS: Projekt PIAF ukáže, ako môžu aj slovenskí spotrebitelia pomáhať vyrovnávať elektrizačnú sústavu 4.5.2022