Podporné služby sú služby, ktoré prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR , pričom výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny.

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR nakupuje podporné služby potrebné na zabezpečenie systémových služieb od poskytovateľov podporných služieb, ktorí spĺňajú podmienky stanovené Technickými podmienkami a obchodné podmienky určené Prevádzkovým poriadkom (kapitola 5).

Nákup je organizovaný otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom v zmysle ustanovení Prevádzkového poriadku a to prostredníctvom výberového konania v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny.

V súvislosti s garanciou plnenia podmienok poskytovania PpS, musí mať každé zariadenie poskytujúce PpS vydaný certifikát na predmetnú podpornú službu. Certifikáty sa vydávajú na základe uskutočnených certifikačných meraní, ktoré môžu vydávať iba organizácie, fyzické alebo právnické osoby na základe vydaného rozhodnutia o udelení autorizácie. Podmienky udeľovania autorizácie certifikátorovi sú dané Technickými podmienkami (Dokument B, kapitola 1.2).