Asociácia ENTSO-E, jej výbor pre rozvoj sústavy, po viac ako dvoch rokoch intenzívnej práce, predložila vo februári 2021 návrh desaťročného plánu rozvoja sústavy ENTSO-E (ďalej ako „TYNDP 2020“) na vyjadrenie združeniu európskych regulátorov (ďalej ako „ACER“). Tomuto kroku predchádzala verejná konzultácia TYNDP 2020 v priebehu mesiacov november až december 2020. ACER zaslala na ENTSO-E svoje vyjadrenie v prvej polovici roku 2021, a toto bolo následne ENTSO-E v balíku TYNDP 2020 adekvátne zohľadnené.

Spoločnosť SEPS, ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v SR, je v rámci výboru pre rozvoj prenosových sústav pod ENTSO-E súčasťou regiónu stredovýchodná Európa (ďalej len „CCE“, z angl. Continental Central East). Súčasťou balíka TYNDP 2020 je aj Regionálny investičný plán (ďalej ako „RgIP“) CCE, ktorý komplexne popisuje stav a prevádzkové parametre prenosových sústav CCE v súčasnosti a v rozvojových scenároch a časových horizontoch 2030 a 2040. Kvantifikuje potreby a výzvy, s ktorými sa prevádzkovatelia prenosových sústav budú musieť v dlhodobých časových horizontoch vysporiadať tak, aby nebola ohrozená bezpečná prevádzka prenosových sústav. Preto sú v jednotlivých RgIP identifikované posilnenia cezhraničných prenosových kapacít a investičné potreby vo forme konkrétnych projektov v prenosových sústavách na základe spoločnej metodiky. Poskytuje kľúčové, ucelené a komplexné informácie koordinovaného rozvoja prenosových sústav v regióne CCE. Dokument RgIP CCE nájdete TU.

Celý balík TYNDP 2020 v jeho finálnej podobe bol ENTSO-E zverejnený začiatkom septembra 2021 a je dostupný na tomto ODKAZE.