Desaťročný plán rozvoja sústavy ENTSO-E (ďalej ako „TYNDP“) je plán rozvoja európskej elektrickej infraštruktúry. Spája, podporuje a dopĺňa národné plány rozvoja sietí. Poskytuje širokú európsku víziu budúcej energetickej sústavy a skúma, ako možno využiť energetické prepojenia a skladovanie energie na uskutočnenie energetického prechodu nákladovo efektívnym a bezpečným spôsobom.

Zdroj: About | ENTSO-E – TYNDP (entsoe.eu)

Od začiatku až po konečné zverejnenie trvá príprava TYNDP (vrátane prípravy scenárov) viac ako dva roky a podieľa sa na nej vyše sto odborníkov z celej Európy.

Európa sa vydala na cestu bezprecedentnej spoločenskej transformácie s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Európsky zákon o klíme stanovuje ambicióznu cestu k dekarbonizácii s priebežným cieľom znížiť čisté emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990.

Zdroj: Entso-e | Explore the TYNDP (entsoe.eu)

Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje koordinovaný celoeurópsky prístup k plánovaniu elektrizačnej sústavy, ktorý by spájal hranice, sektory a regióny. TYNDP je nevyhnutný na včasný a účinný rozvoj prenosovej infraštruktúry, aby sa splnili dlhodobé európske politiky a ambície a zároveň sa zachovala bezpečnosť sústavy.

Spoločnosť SEPS je v rámci výboru pre rozvoj prenosových sústav pod ENTSO-E súčasťou regiónu stredovýchodná Európa (ďalej len „CCE“, z angl. Continental Central East). Súčasťou balíka TYNDP 2022 je aj Regionálny investičný plán (ďalej ako „RgIP“) CCE, ktorý komplexne popisuje aktuálny stav a prevádzkové parametre prenosových sústav CCE a zároveň sa venuje rozvojovým scenárom a časovým horizontom 2030 a 2040. Kvantifikuje potreby a výzvy, ktoré musia prevádzkovatelia prenosových sústav zvládnuť, aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka prenosových sústav. Poskytuje kľúčové, ucelené a komplexné informácie koordinovaného rozvoja prenosových sústav v regióne CCE. Dokument RgIP CCE nájdete TU.

Všetky uverejnené dokumenty TYNDP sú dostupné na tomto ODKAZE.