Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. pomocou zavedeného systému environmentálneho manažérstva výrazne prispieva k zmierňovaniu, resp. eliminácii nepriaznivých vplyvov spoločnosti na životné prostredie. Systémový prístup podporuje spoločnosť pri plnení záväzných požiadaviek a zlepšuje environmentálne správanie.

Pri dodržiavaní základného princípu environmentálnej politiky „plánuj – realizuj – kontroluj – naprávaj“ sa činnosť spoločnosti zameriava hlavne na tieto oblasti:

 • minimalizovanie možnosti ohrozenia kvality podzemných a povrchových vôd opravou záchytných vaní výkonových transformátorov a havarijných nádrží na báze najnovších technológií s použitím vysokokvalitných izolačných materiálov,
 • pravidelné kontroly, údržba ČOV a akreditované analýzy vypúšťaných odpadových vôd z elektrických staníc,
 • znižovanie produkcie odpadov zavedením dôslednej separácie a maximálne zhodnocovanie odpadov ako druhotných surovín,
 • výber najlepších dostupných technológií pre nové projekty,
 • ochrana fauny a spolupráca s občianskymi združeniami v ochrane prírody a krajiny
 • podpora ekologických projektov v oblasti manažmentu biotopov pod elektrickými vedeniami,
 • udržiavanie otvoreného dialógu s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej a verejnej správy, samosprávy.

Vytýčený cieľ postupného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie v uplynulom období spoločnosť dosiahla najmä:

 1. Riadením a koordináciou činností v oblasti ochrany ŽP v zmysle požiadaviek všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Analyzovaním stavu ŽP v hodnotiacich správach.
 3. Sledovaním záujmov tvorby a ochrany ŽP pri investičných akciách spoločnosti, opravách a údržbe jestvujúcich zariadení.
 4. Výkonom vlastnej nezávislej kontrolnej činnosti v oblasti ochrany ŽP.
 5. Preferovaním preventívnych opatrení pred následnými, teda vo vzťahu k životnému prostrediu prenášaním ťažiska činnosti z naprávania nežiadúcich následkov na prevenciu príčin poškodzovania.