send

Prijali sme Oznámenie protispoločenskej činnosti. Vyjadrenie k Vášmu oznámeniu Vám zašleme do 7 dní od daného prijatia.

  Na tento e-mail zašleme vyjadrenie o prešetrení Oznámenia protispoločenskej činnosti.

  Meno, priezvisko a adresu pobytu oznamovateľa uvediete v prípade, ak ako oznamovateľ máte záujem o oznámenie výsledku preverenia podnetu v zmysle § 11 ods. 7 zákona a rovnako ste si vedomý, že podávate podanie, podnet alebo vykonávate oznámenie neanonymne s čím súvisí oprávnenie/povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu podnetov v rozsahu § 12 zákona. V zmysle § 11 ods. 6 má zamestnávateľ povinnosť pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

  Meno, priezvisko, IČO a adresu podnikateľa alebo právnickej osoby uvediete v prípade, ak ako oznamovateľ máte záujem o oznámenie výsledku preverenia podnetu v zmysle § 11 ods. 7 zákona a rovnako ste si vedomý, že podávate podanie, podnet alebo vykonávate oznámenie neanonymne s čím súvisí oprávnenie/povinnosť zamestnávateľa viesť evidenciu podnetov v rozsahu § 12 zákona. V zmysle § 11 ods. 6 má zamestnávateľ povinnosť pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

  Oznámením sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
  Podnetom sa rozumie oznámenie vrátane anonymného oznámenia alebo neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie.

  Prílohy

  Maximálna veľkosť jedného súboru je 5 MB, maximálne 5 príloh.

  Táto stránka je chránená s reCAPTCHA. Ochrana údajov a Podmienky používania.