send

Vaša sťažnosť bola odoslaná. Bude riešená v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. zákona o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

  Na tento e-mail zašleme vyjadrenie o prešetrení Oznámenia protispoločenskej činnosti.

  Meno, priezvisko a (IČO) adresu pobytu sťažovateľa (podnikateľa alebo právnickej osoby) uvediete v prípade, ak máte záujem o oznámenie výsledku preverenia sťažnosti, v zmysle § 8 ods. 1 zákona o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, bude Vaša totožnosť utajená, ak o to v sťažnosti požiadate.

  Sťažnosťou podľa § 4, ods. 1 Zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré:
  - má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
  - poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. Trestným poriadkom, zákonom o priestupkoch a iné),
  - je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. podľa Exekučného poriadku, zákona o štátnej službe a iné),
  - smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. v správnom konaní podľa správneho poriadku),
  - smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o inšpekcii práce) alebo
  - obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

  Prílohy

  Maximálna veľkosť jedného súboru je 5 MB, maximálne 5 príloh.

  Táto stránka je chránená s reCAPTCHA. Ochrana údajov a Podmienky používania.

  UPOZORNENIE:
  Ak sťažovateľ odošle vyplnený on-line formulár alebo zašle sťažnosť na e-mailovú adresu spoločnosti SEPS: staznosti@sepsas.sk musí túto sťažnosť do 5 pracovných dní od jej podania potvrdiť vlastnoručným podpisom v sídle spoločnosti v zmysle § 5 Zákona o sťažnostiach alebo zaslať sťažnosť bezodkladne doporučenou poštou na adresu SEPS najneskôr do 10 kalendárnych dní v zmysle § 5 Zákona o sťažnostiach, od odoslania v elektronickej forme, inak bude odložená ad acta v zmysle § 6 Zákona o sťažnostiach.