Slovenská elektrizačná prenosová sústava vybrala v transparentnom výbere nových členov predstavenstva spoločnosti OKTE

Zdieľať

Dozorná rada spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS) schválila na návrh predstavenstva SEPS nových členov predstavenstva organizátora krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., ktorá je dcérskou spoločnosťou SEPS-u. Novými členmi predstavenstva sa tak 6. 7. 2021 stávajú doc. Ing. Miloš Bikár PhD., Ing. Martin Švantner, Ing. Michal Cabala, PhD.

Doc. Ing. Miloš Bikár, PhD. sa stal predsedom predstavenstva OKTE, a.s., tzv. národnej burzy s elektrinou. Miloš Bikár dnes pôsobí ako odborný asistent na Katedre podnikových financií Ekonomickej univerzity v Bratislave. V minulosti zastával  viacero manažérskych funkcií najmä vo finančných inštitúciách.

Vymenovaniu troch nových členov predstavenstva predchádzal starostlivý výber, do ktorého sa po zverejnení na stránkach SEPS a OKTE prihlásilo 14 uchádzačov. 

Dvanásti uchádzači najskôr absolvovali teoretický vedomostný test týkajúci sa energetiky, s ňou spojenej legislatívy a podnikania OKTE. Požadovaných 70 % správnych odpovedí dosiahli deviati kandidáti, ktorí museli v teste preukázať svoje vedomosti z tzv. manažérskej angličtiny, do ktorého  otázky a úlohy pripravovala jazyková škola. Súčasťou výberového konania bolo aj vyplnenie manažérskeho profilu uchádzačov.

Následne prebehlo grilovanie kandidátov pred trojčlennou komisiou zloženou z dvoch členov predstavenstva SEPS Martina Riegela a Jaroslava Vacha a zástupcu ministerstva hospodárstva, štátneho tajomníka Karola Galeka.

Výberová komisia odporučila do záverečného kola šesť kandidátov. Ich manažérske predpoklady a reference check –  hodnotenie bývalých kolegov a obchodných partnerov zastrešila renomovaná executive search agentúra, ktorá vypracovala správu pre predsedu predstavenstva SEPS Petra Dovhuna. Ten po individuálnych stretnutiach s kandidátmi odporučil troch z nich predstavenstvu SEPS, ktoré ich po schválení predložilo Dozornej rade SEPS na schválenie.

„Verím, že tento pomerne komplikovaný, transparentný a sofistikovaný výber, ktorý sme v SEPS-e a na ministerstve financií pripravili, stál za to. Dnes schváleným novým členom predstavenstva, samozrejme, blahoželám a držím im palce pri reformovaní takej dôležitej inštitúcie slovenskej energetiky,“ povedal dnes Peter Dovhun.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska. SEPS garantuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku prenosovej sústavy, vyrovnanú výkonovú bilanciu medzi výrobou a spotrebou v reálnom čase, zabezpečuje cezhraničný prenos elektriny a je zodpovedná za presné meranie prenesenej elektriny. SEPS prevádzkuje spolu 2357 km vedení s napäťovou hladinou 400 kV, 690 km 220 kV vedení a 22 elektrických staníc. Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, ktorú zastupuje Ministerstvo financií SR. SEPS je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami. Generálnym riaditeľom spoločnosti je od 16. februára 2021 Ing. Peter Dovhun.

OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) začala svoju činnosť 1. januára 2011. OKTE je dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ktorá je 100 % vlastníkom akcií. OKTE, a.s. je regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácií zo strany Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). OKTE. je držiteľom povolenia na činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou v Slovenskej republike.

Náplň činnosti OKTE vyplýva z medzinárodných a národných legislatívnych dokumentov. OKTE organizuje a vyhodnocuje organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou a zabezpečuje zúčtovanie odchýlok na území SR, vykonáva činnosť správy a zberu nameraných dát a centrálnu fakturáciu poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, oznamovanie transakcií uzatvorených na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a plynom – REMIT, organizovanie a zúčtovanie podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a v neposlednom rade vykonáva činnosti spojené s vydaním, prevodom, uznaním, uplatnením a zrušením záruk pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a organizovanie trhu s vydanými zárukami pôvodu..

OKTE aktívne spolupracuje pri výkone svojej činnosti s viacerými štátnymi inštitúciami (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a pod.), s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.), s prevádzkovateľmi distribučných sústav a s ostatnými účastníkmi trhu. Od 22. novembra 2011 je členom medzinárodného združenia búrz a organizátorov trhov EUROPEX a v roli organizátora krátkodobého trhu komunikuje a kooperuje s ďalšími inštitúciami, napríklad so združením európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E), s Agentúrou pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a inými.

OKTE je aktívna najmä pri plnení úloh energetických búrz a organizátorov trhu v rámci EÚ, či pri riešení otázky vytvorenia jednotného európskeho trhu. V súlade s požiadavkami nariadenia Európskej komisie 2015/1222, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia (Nariadenie CACM), sa spoločnosť OKTE, a.s. vo funkcii nominovaného organizátora trhu s elektrinou (NEMO) aktívne podieľa a spolupracuje na činnostiach spojených s vývojom, implementáciou a prevádzkou jednotného prepojenia denných a vnútrodenných trhov s elektrinou v rámci EÚ podľa nariadenia CACM.

Zdroj: SEPS

Tlačové správy