Verejná konzultácia k návrhu Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu

Zdieľať

Cezhraničná účasť na poľskom kapacitnom trhu na hraniciach ponukových oblastí, ktoré sú súčasťou tzv. poľského technického profilu (t.j. PL – DE(50Hertz)/CZ/SK) je zabezpečená prostredníctvom súboru bilaterálnych zmlúv medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav (PSE, 50Hertz, ČEPS a SEPS), ktoré popisujú a upravujú spôsob spolupráce a povinnosti prevádzkovateľov prenosových sústav vyplývajúce z európskej legislatívy a národného dizajnu kapacitného mechanizmu v Poľsku. Prostredníctvom týchto zmlúv bude okrem iného zabezpečené poskytovanie dát voči PSE (špecifické formuláre sú súčasťou príloh týchto zmlúv) na účely certifikácie, vyhodnocovania a kontroly dostupnosti cezhraničných jednotiek. Rovnako sú súčasťou zmluvného rámca, ktorý je nevyhnutný pre účasť Poskytovateľa na kapacitnom mechanizme aj bilaterálne zmluvy uzatvárané medzi Poskytovateľmi a PSE. Horeuvedené zmluvy nie sú predmetom tejto verejnej konzultácie.

Na to, aby SEPS dokázala splniť záväzky plynúce zo zmluvy medzi SEPS a PSE bude nutné uzavrieť bilaterálne dohody medzi SEPS a Poskytovateľmi z ponukovej oblasti Slovenska. Návrh tejto Dohody je predmetom tejto verejnej konzultácie.

Návrh Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu

Na tento účel SEPS pripravila návrh Dohody, ktorá bude uzatvorená medzi Poskytovateľmi pôsobiacimi v ponukovej oblasti SR a SEPS. Návrh Dohody pokrýva zmluvné a legislatívne požiadavky, ktoré vyplývajú z účasti cezhraničných jednotiek na poľskom kapacitnom trhu. Prostredníctvom tejto verejnej konzultácie chce SEPS zabezpečiť čo najvyššiu mieru pripravenosti a informovanosti záujemcov o účasť v aukcii poľského kapacitného trhu (aukcia realizovaná v 2021 s poskytovaním služby pre rok 2026).

Cieľom návrhu Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu je:

  • nastaviť rámec pre proces certifikácie slovenských poskytovateľov a ich jednotiek na poľskom kapacitnom trhu, ktorá je podmienkou pre účasť na kapacitnej aukcii;
  • stanoviť pravidlá pre poskytovanie dát za účelom vyhodnotenia stresových situácii (t.j. situácií kedy je aktivovaná dodatočná kapacita z aukcie) v prípade platného kapacitného záväzku na strane poskytovateľa;
  • stanoviť pravidlá pre poskytovanie dát za účelom overenia dostupnosti kapacity a testu výkonnosti jednotiek, ktoré majú platný kapacitný záväzok.

Súčasťou návrhu Dohody, ktorý je predmetom tejto verejnej konzultácie sú prílohy, ktoré obsahujú identické formuláre ako v zmluve medzi SEPS a PSE na poskytovanie dát (Dokumenty na stiahnutie).

Pripomienky k Dohode v rámci verejnej konzultácie je možné zasielať do 08. augusta 2021 na emailovú adresu kapacitnemechanizmy@sepsas.sk v stanovenom formáte. Šablóna na odovzdávanie pripomienok je dostupná v časti Dokumenty na stiahnutie nižšie.

V prípade otázok ohľadne poľského kapacitného mechanizmu prosím kontaktujte PSE prostredníctvom emailovej adresy: rynek.mocy@pse.pl.

Dokumenty na stiahnutie:

Názov dokumentu Odkaz
Návrh Dohody o pravidlách spolupráce pre účasť na poľskom kapacitnom trhu Dohoda
Príloha 1 – Potvrdenie technických parametrov a umiestnenie Fyzickej cezhraničnej jednotky Príloha 1
Príloha 2 – Záväzok poskytovať dáta Príloha 2
Príloha 3 – Komunikácia Strán Príloha 3
Príloha 4 – Merané dáta Príloha 4
Formulár na odovzdávanie pripomienok Formulár

 

Relevantné dokumenty:

Capacity Market Act, dokument je dostupný TU.
Technické špecifikácie cezhraničného prístupu ku kapacitným mechanizmom podľa čl. 26 (11) Nariadením 2019/943 (Príloha 1 rozhodnutia ACER č. 36/2020) sú dostupné TU.