Dňa 9. 7. 2021 nadobudol účinnosť Dodatok č. 1 k dokumentu „Usmernenie k uvoľneniu obmedzenia pripájania nových elektroenergetických zariadení na výrobu elektriny do ES SR a zvyšovania inštalovaného výkonu existujúcich zariadení na výrobu elektriny pripojených do ES SR“ zverejneného na webovom sídle SEPS s účinnosťou od 5. 4. 2021. Dodatok č. 1 upravuje usmernenie vo veci veľkosti prideľovania výkonového balíka, vyčleňuje malé zdroje do 10 kW z voľnej kapacity, upravuje účinnosť akýchkoľvek zmien usmernenia na 30 dní po ich zverejnení, ak sa zainteresované subjekty v elektroenergetike nedohodnú inak, a v neposlednom rade rieši formálne úpravy usmernenia zo dňa 5. 4. 2021. Uvedený dodatok je prístupný TU.

Zdroj: SEPS

Aktuality