Transparentnosť: K otvorenému a konkurencieschopnému Vnútornému trhu s energiami

 

2. február 2015

V súlade s Nariadením (EU) č. 543/2013 o predkladaní a uverejňovaní údajov na trhoch s elektrickou energiou bola spustená do užívania dňa 5. januára 2015 Platforma Transparentnosti ENTSO-E ako ďalší krok k naplneniu Vnútorného trhu s energiami (IEM).

Už viac ako desaťročie pracovali európske inštitúcie, ako aj účastníci trhu s energiou, na vytvorení jednotného, otvoreného a konkurencieschopného Európskeho trhu s elektrinou a plynom – Vnútorného trhu s energiami.

Miesto, kde všetci účastníci trhu – veľkí aj malí, noví účastníci, organizácie a občania – majú bezplatný a rovnocenný prístup k základným údajom a informáciám o výrobe, prenose a spotrebe veľkoobchodnej energie na paneurópskej úrovni, je dnes skutočnosťou. Nová Platforma transparentnosti ENTSO-E takýto prístup poskytuje.

Viac údajov pre ľudí

Zatiaľ čo celý rad hráčov na trhu s energiami, vrátane ENTSO-E a jeho členov, už dobrovoľne zverejňuje niektoré trhové údaje, teraz je to po prvýkrát čo je tak obrovský rozsah viac ako 60tich rôznych údajov z členských štátov a ostatných členských krajín ENTSO-E bezplatne integrovaných a dostupných na jednotnej platforme.

Po troch týždňoch prevádzky už platforma poskytuje prístup k obrovskému množstvu údajov, a hoci ešte existujú nedostatky v doručovaní niektorých údajov z niektorých krajín, poskytovatelia údajov združili toky od primárnych vlastníkov údajov a nastavili konfiguráciu ich systémov tak, aby zabezpečili úplné a nepretržité poskytovanie údajov na platformu.

Prezident ENTSO-E a zároveň Generálny riaditeľ britského prevádzkovateľa prenosovej sústavy (National Grid Plc), pán Nick Winser, povedal že „ENTSO-E je hrdé na dokončenie tohto prvého komplexného kroku v stanovenom čase čo je aj v súlade s Nariadením. Našou prioritou je teraz urýchlene zabezpečiť poskytovanie úplných, konzistentných a včasných údajov pre všetky príslušné dátové kategórie a hranice, tak aby sme lepšie slúžili účastníkom trhu, záujmovým stranám a spotrebiteľom.“

Už v súčasnosti je na Platformu transparentnosti ENTSO-E denne zasielaných 80 000 dátových súborov od poskytovateľov a vlastníkov údajov, výrobcov, energetických búrz, aukčných kancelárií, prevádzkovateľov prenosových sústav, prevádzkovateľov vyrovnávacích trhov, prevádzkovateľov distribučných sústav a veľkých odberateľov.

Denne dochádza k spracovaniu cca 3 miliónov zverejnených údajov v časových rámcoch od 15 minút do jedného roka v závislosti na dátovej kategórii. Na porovnanie predchádzajúca platforma entsoe.net zverejňovala približne 300.000 údajov za deň.

Výhody transparentnosti trhu

Dňa 28. januára 2015 na slávnostnom otvorení Platformy transparentnosti ENTSO-E v Bruseli pán Klaus-Dieter Borchardt (riaditeľ pre Vnútorný trh s energiami pri EK) povedal: „Kvalitné údaje prispievajú k zníženiu neistoty….a súčasne aj riziko, ktoré je automaticky priradené ku každému obchodnému rozhodnutiu. Takže, ak budeme poskytovať kvalitné údaje, zabezpečíme tak lacnejšie transakcie a tým pádom aj náklady pre spotrebiteľov budú nižšie. Takisto kvalitnými údajmi a ich dostupnosťou si u spotrebiteľov vybudujeme väčšiu dôveru pri tvorbe cien a súčasne regulátori budú mať uľahčenú prácu pri vysvetľovaní trhových výstupov“.

Očakáva sa, že údaje dostupné cez platformu taktiež prispejú k implementácii Nariadenia (EU) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT), ktoré bude monitorovať veľkoobchodné trhy s energiami a umožní sankcionovanie v prípadoch zneužívania trhu.

Na stiahnutie

Tlačové správy